Skoči do osrednje vsebine

Kakovostni mediji so nosilci kulture in njeni soustvarjalci. Delovanje medijev je vezano tako na uresničevanje pravice svobodnega izražanja vsake posamezne fizične ali pravne osebe kot tudi na obveznost zagotavljanja resnične in popolne obveščenosti široke javnosti.

Pravice in obveznosti

Dejavnost medijev, ne glede na način posredovanja informacij, temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine. Pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost razširjanja programskih vsebin medijev ter dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev urejata Zakon o medijih in Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Vpis v razvid medijev

Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin medij priglasiti oziroma vpisati v razvid medijev, ki ga vodimo na Ministrstvu za kulturo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kulturo

Radijski in televizijski programi posebnega pomena

Status programa posebnega pomena imajo po Zakonu o medijih vsi radijski in televizijski programi javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. Status lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa posebnega pomena, lahko pridobijo tudi drugi radijski in televizijski programi, če izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje Zakon o medijih in Pravilnik o programih posebnega pomena.

Statuse lokalnega, regionalnega in študentskega programa posebnega pomena podeljuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), kjer se lahko tudi podrobneje seznanite s postopki pridobitve statusa programa posebnega pomena. AKOS lahko, če lokalni, regionalni in študentski radijski ali televizijski program ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, status z odločbo odvzame.

Odločbo o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo izdamo na Ministrstvu za kulturo.

Podeljevanje soglasij za pridobitev lastninskega ali upravljavskega deleža

Vsakdo, ki želi pridobiti več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošnoinformativnega tiskanega dnevnika, mora za veljavno sklenitev pravnega posla ali veljavno sprejetje sklepa skupščine ali drugega pristojnega organa družbe dobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva oziroma Ministrstva za kulturo (58. člen Zakona o medijih).

Dodatne informacije

Raziskave