Skoči do osrednje vsebine

Kakovostni mediji so nosilci kulture in njeni soustvarjalci. Delovanje medijev je vezano tako na izvrševanje pravice svobodnega izražanja vsake posamezne fizične ali pravne osebe kot tudi na obveznost zagotavljanja resnične in popolne informiranosti široke javnosti.

Pravice in obveznosti

Zakon o medijih ter Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah določata pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost razširjanja programskih vsebin medijev ter dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev.

Več informacij o pogojih, pravicah in obveznostih, ki jih medijem nalaga zakonodaja, lahko najdete na strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Vpis v razvid medijev

Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin medij  priglasiti oziroma vpisati v razvid medijev, ki ga vodimo na Ministrstvu za kulturo.

Vse potrebne informacije o postopku vpisa najdete na spletni strani Ekultura.

  

Radijski in televizijski programi posebnega pomena

Postopek in pogoje za pridobitev oziroma odvzem statusa programov posebnega pomena podrobneje določata Zakon o medijih (ZMed) in Pravilnik o programih posebnega pomena.

Statuse lokalnega, regionalnega in študentskega programa posebnega pomena podeljuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). AKOS lahko v primeru, če lokalni, regionalni in študentski  radijski ali televizijski program ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, status z odločbo odvzame.

Odločbo o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo, izdamo na Ministrstvu za kulturo RS.

Več o programih posebnega pomena ter postopkih pridobitve statusa programa posebnega pomena lahko preberete na spletni strani AKOS.

Podeljevanje soglasij za pridobitev lastninskega ali upravljavskega deleža

Vsakdo, ki želi pridobiti več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno informativnega tiskanega dnevnika, mora za veljavno sklenitev pravnega posla ali veljavno sprejetje sklepa skupščine ali drugega pristojnega organa družbe dobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva oziroma Ministrstva za kulturo (58. člen Zakona o medijih).

Vse potrebne informacije o postopku podeljevanja soglasij najdete na spletni strani E-uprava.
Iskalnik