Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Lastniki hišnih živali pogosto potujejo s svojimi ljubljenčki po državah Evropske unije (EU), pa tudi izven njenih meja. V svetu so še vedno prisotne bolezni kot so steklina, aviarna influenca ter nekatere druge bolezni, ki bi se lahko s temi živalmi prenesle v EU, kar povzroča tveganje za javno zdravje in zdravje živali.

Le določene živalske vrste lahko spremljajo lastnika pod pogoji, ki veljajo za netrgovske premike. Živali ostalih živalskih vrst pa morajo pri premikih izpolnjevati pogoje za trgovske premike, kar v primeru vstopa iz držav izven EU pomeni pogoje in postopke, ki so predpisani za uvoz živali.

Lastnik živali je odgovoren, da hišna žival med netrgovskim premikom izpolnjuje pogoje glede označitve in zdravja živali ter da jo spremlja predpisana spremna dokumentacija.

22. avgust 2019

Z novim Izvedbenim sklepom komisije (EU) 2018/1687 se veljavnost Odločbe Komisije 2007/25 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost  podaljša do 31. decembra 2019

Zakonodaja EU

  • Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
  • Odločba Komisije št. 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 2018/772 z dne 21.novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011  
  • Izvedbena Uredba Komisije (RU) št. 2018/878 z dne 18. junija 2018 o sprejetju seznama držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 o uporabi preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih
  • Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav
  • Odločba Komisije št. 2007/25/ES z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013 z dne 7. januarja 2013 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Unijo in pogojih za karanteno teh ptic
  • Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval
  • Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi
Iskalnik