Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • 62. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji med drugim sprejela noveli Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravnih nesrečah vetrolom in žled iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019 in Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022.

 • Sodelovanje in solidarnost v ospredju na pariškem neformalnem srečanju o migracijah

  Posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve za naloge, povezane s ključnimi in strateškimi vsebinami, veleposlanik Andrej Logar se je v Parizu udeležil neformalnega srečanja zunanjih in notranjih ministrov na temo migracij v Sredozemlju, ki sta ga sklicala francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian in francoski notranji minister Christophe Castaner.

 • Fitch zvišal bonitetno oceno Slovenije

  Bonitetna agencija Fitch je včeraj zvišala bonitetno oceno Slovenije z A- na A in ji pripisala stabilne obete. Gre za že tretjo pozitivno spremembo bonitetne ocene Slovenije v tem letu, kar je pokazatelj, da je Slovenija v dobri kondiciji in uspešno konsolidira javne finance.

 • 61. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je dala soglasje k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice, Janeza Poklukarja, dr. med. in imenovala nove predstavnike v svetu zavoda Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

 • Evropska sredstva za interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

  Ljubljana, 19. julij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«. Za projekt v vrednosti nekaj manj kot 2,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,3 milijona evrov.

 • Ministrstvo predstavlja cilje trajnostnega razvoja na festivalu MetalDays v Tolminu

  Ministrstvo za zunanje zadeve bo letos sodelovalo na festivalu MetalDays med 21. in 27. julijem v Tolminu, na katerem bo na interaktiven način predstavljalo ključna sporočila ciljev trajnostnega razvoja, združenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Cilje je treba začeti uresničevati najprej pri sebi in v svojem okolju z zavedanjem, da živimo v soodvisnosti in da naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta ter obratno. Tudi Slovenija kot odgovorna in dejavna članica EU in mednarodne skupnosti prispeva k reševanju skupnih razvojnih izzivov.

 • 40. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je sestala na redni seji in obravnavala več zadev. Kot kandidata za člana Evropske komisije je predlagala veleposlanika Janeza Lenarčiča, sprejela je Strategijo na področju migracij in odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019.

 • 60. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada nasprotuje vetu državnega sveta na Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in državnemu zboru predlaga, naj tudi pri vnovičnem glasovanju podpre novelo zakona. Vlada je sprejela tudi mnenje k zahtevi državnega sveta, da mora državni zbor ponovno odločati o predlogu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju.

 • Spremembe pokojninske in zakonodaje s področja trga dela v javni razpravi

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi predhodno sprejetih izhodišč za spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so bila obravnavana tudi na Ekonomsko-socialnem svetu, pristopilo k pripravi in usklajevanju sprememb zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in urejanja trga dela.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih s področja kulture". Projekt se bo izvajal v letu 2019, zanj pa so predvidena sredstva v višini 1.4 mio EUR. Sprejela je tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada.

 • 39. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je sestala na redni seji in obravnavala več zadev. Vlada je med drugim izdala tri uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje surovine prod, sprejela je sklep o zaključku sanacije javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice ter se seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je pred tem potrdil tudi nadzorni svet sklada.

 • Obravnava glede dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda na Sodišču EU

  Na Sodišču EU je danes popoldne potekala ustna obravnava glede dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe. Stališče slovenske vlade dve leti po razglasitvi arbitražne razsodbe ostaja nespremenjeno. Razsodba arbitražnega sodišča (29. junij 2017) je v skladu s 7. členom arbitražnega sporazuma za obe državi zavezujoča in pomeni dokončno rešitev mejnega vprašanja.

 • Komisija za preprečevanje korupcije je samostojen in neodvisen državni organ

  Poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s Komisijo za preprečevanje korupcije. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor nanj.

 • 58. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada nasprotuje nadaljnji obravnavi predlagane novele zakona glede prenosa nepremičnin na Stanovanjski sklad RS. Vlada je sprejela tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje.

 • 38. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih. Vlada je poleg razreza proračunskih odhodkov sprejela tudi osnutek Proračunskega memoranduma za leti 2020 in 2021 ter predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sklenila, da se v načrt razvojnih programov v letu 2019 umesti devet projektov s področja investicij v športno infrastrukturo. Sredstva zanje bodo zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunske postavke investicije v športno infrastrukturo.

 • 57. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju, s katerim spremembe zakona podpira. Predlagane spremembe se nanašajo na uskladitev z zakonodajo EU na področju reguliranih poklicev ter na ureditev višine in obveznosti plačila stroškov nepremičninskega posredovanja, s čimer se prednostno znižujejo stroški v korist najemnika. Hkrati je s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo razrešila dr. Klemna Grošlja z dnem nastopa funkcije poslanca v Evropskem parlamentu.

 • 56. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je seznanila s predlogom Pogodbe za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor ter vršilcem dolžnosti direktorjev centrov za socialno delo podaljšala mandat.

 • Dve leti od razglasitve arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško: Slovenija se zaveda, da je njeno stališče pravilno in bo na njem vztrajala

  Stališče slovenske vlade dve leti po razglasitvi arbitražne razsodbe ostaja nespremenjeno. Razsodba arbitražnega sodišča (29. junij 2017) je v skladu s 7. členom arbitražnega sporazuma za obe državi zavezujoča in pomeni dokončno rešitev mejnega vprašanja.

Iskalnik