Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada Republike Slovenije je na današnjih vladnih odborih v dokončni obravnavi sprejela odgovor na Zaključke posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji, dala soglasje k Ceniku lastne dejavnosti Agencije Republike Slovenije za okolje ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrsti tri nove projekte Ministrstva za notranje zadeve.

Vlada sprejela Odgovor na Zaključke posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji

Dne 5. junija 2023 je Državni svet z Zbornico komunalnega gospodarstva soorganiziral posvet z naslovom Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji. Državni svet se je seznanil z zaključki posveta in vlado pozval, da zaključke posveta preuči in se do njih opredeli.

Več zaključkov Državnega sveta se nanaša na ustreznost trenutnih podatkov in vprašanjem, ali bomo okoljske cilje dosegli. Direktiva EU o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je v slovenski pravni red prenesena z Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, namreč določa okoljske cilje ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač in cilje vsebnosti reciklata v plastenkah pijač. Tako moramo do 1. januarja 2025 doseči 77 odstotni in do 1. januarja 2029 90 odstotni letni delež ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač glede na plastenke pijač dane na trg v Sloveniji v posameznem koledarskem letu. Cilj vsebnosti reciklata v PET (polietilen tereftalat) plastenkah pijač mora biti od 1. januarja 2025 dalje 25 odstotkov, od 1. januarja 2030 dalje pa morajo vse plastenke pijač, ki gredo na trg v Sloveniji vsebovati najmanj 30 odstotkov reciklata.

Vlada v odzivu na zaključke posveta odgovarja, da Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pridobiva različne podatke, analize trendov in ugotovitve, ali bomo kot država zmožni doseči okoljske cilje ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač in vsebnosti reciklata v plastenkah pijač z dosedanjim sistemom ali z uvedbo kavcijskega sistema na način, ki je uspešno implementiran tudi v drugih državah Evropske unije. Proti koncu leta bodo na voljo prvi podatki iz poročanja o danih plastenkah pijač na trg v Sloveniji in o ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač iz poročanja, ki ga je uvedla oktobra 2022 sprejeta Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ti podatki pa bodo podlaga za nadaljevanje razprav o uvedbi kavcijskega sistema.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Soglasje k Ceniku lastne dejavnosti Agencije Republike Slovenije za okolje

Vlada je dala soglasje k Ceniku lastne dejavnosti Agencije Republike Slovenije za okolje.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je pristojna za izvajanje določb Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS). Skladno z 19. členom ZDMHS lahko ARSO kot pristojni organ v okviru lastne dejavnosti in v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, izvaja storitve z dodano vrednostjo za osebe, ki niso osebe iz 16. ali 17. člena ZDMHS. ARSO za te osebe zagotavlja posebne analize, ocene in napovedi s področja državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe (služba), ki so posebej izdelane zanje ali prilagojene njihovim potrebam. Med storitve lastne dejavnosti službe spada tudi zagotavljanje omrežnih storitev, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja infrastrukturo prostorskih informacij.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

V veljavni Načrt razvojnih programov se uvrstijo trije projekti s področja Ministrstva za notranje zadeve

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrsti tri nove projekte: 1714-23-0009 Interoperabilnost informacijskih sistemov EU, 1714-23-0008 EU sistem za potovalne informacije in odobritve ETIAS ter 1711-23-0003 Oprema poslovnih prostorov 2023–2027.

Namen projekta interoperabilnosti je izboljšanje pogojev za učinkovit pretok informacij med državami članicami za izboljšanje nadzora meja, migracij, obravnave vlog za azil ter nudenje večje opore državam članicam v njihovem boju proti kriminalu in terorizmu. Projekt se bo izvajal do 31. decembra 2029. Njegova skupna vrednost znaša 5.813.187,97 evra z DDV.

Projekt vzpostavitve Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) je evropski projekt. Njegov osnovni namen je zagotavljanje potovalnih odobritev državljanom tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti, in omogočanje preučitev, ali njihova prisotnost na ozemlju držav članic ne predstavlja oziroma ne bo predstavljala tveganja za varnost ali nezakonito priseljevanje. Projekt se bo izvajal v obdobju 2023–2029, njegova skupna vrednost pa znaša 1.954.906,54 evra z DDV.

Zadnji projekt se nanaša na nabavo opreme poslovnih prostorov (pisarniška in birotehnična oprema ter oprema delavnic) za potrebe vseh notranjeorganizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve. Ocenjena vrednost investicije oziroma nabave nove vgrajene opreme znaša 4,5 milijona evrov z DDV: od tega 700.000 evrov v letu 2023 in po 950.000 v letih 2024, 2025, 2026 in 2027.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve