Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parcelah št. 1418/29 in 1418/32, k. o. 846 Gradišče, Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Predlog določitve Gimnazije Jurija Vega Idrija za upravljavca nepremičnin v uporabi v k. o. 2357 Idrija (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

3. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnine v k. o. 1735 Stožice (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 215-2/2022-2 z dne 25. 5. 2022, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi I Pg 404/2022 tožeče stranke proti toženi stranki Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Poročevalec: Uroš Brežan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog sprememb Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7. Predlog za sklenitev dodatka št. 1 k Pogodbi o zaposlitvi direktorice Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Poročevalec: Matjaž Han

8. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Instituta informacijskih znanosti iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

11. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za direktorja in ravnatelje Šolskega centra Ptuj leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Poročevalec: Uroš Brežan

13. Predlog razrešitve in imenovanja člana Upravnega odbora Pedagoškega inštituta, Poročevalec: dr. Igor Papič

14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Slovenskega inštituta za standardizacijo, Poročevalec: Matjaž Han

15. Predlog soglasja k imenovanju predstavnika delodajalcev v Upravnem odboru samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Poročevalec: dr. Igor Papič

16. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo izhodišč za novi Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, Poročevalec: Uroš Brežan

17. Predlog razrešitev in imenovanj članov Delovne skupine za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva, Poročevalec: Klemen Boštjančič

18. Predlog razrešitev in imenovanj članov Delovne skupine za pripravo Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030, Poročevalec: Matjaž Han

19. Predlog razrešitev in imenovanj članov Medresorske komisije za olajšave v zračnem prevozu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

20. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic Vlade Republike Slovenije v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

21. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)