Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela stališče glede ocene fiskalnega sveta o predlogu rebalansa državnega proračuna, soglašala z amandmaji k dvema zakonoma in se opredelila do sprejetega sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod.

Stališče vlade glede ocene fiskalnega sveta o predlogu rebalansa državnega proračuna

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za gospodarstvo sprejela stališče glede ocene fiskalnega sveta o predlogu rebalansa letošnjega državnega proračuna. Vlada meni, da je predlog rebalansa tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani načrtovan realno ob upoštevanju veljavnih predpisov, doseženih prihodkov in odhodkov v prvih sedmih mesecih letos ter zadnjih makroekonomskih napovedi.

Uveljavitev rebalansa bo omogočila takojšnje financiranje ukrepov iz državnega proračuna za nujne interventne ukrepe in ukrepe, povezane s sanacijo škode po nedavnih uničujočih poplavah.
Vlada ob tem poudarja, da predlagani rebalans ne vpliva na zaveze glede postopnega srednjeročnega uravnoteženja javnih financ.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu  Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H)

Vlada je na odboru soglašala s predlogom amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H).

Vlada je dala soglasje k besedilu predlogov amandmajev Ministrstva za pravosodje. S predlogi amandmajev se sledi utemeljenim pripombam in predlogom Zakonodajno pravne službe Državnega zbora RS, z njimi pa bo zagotovljena večja jasnost zakonskih določb. Prav tako se zagotavlja večja jasnost določb glede vsebine sklenjenih zavarovanj odgovornosti upraviteljev (amandma k 40. členu predloga zakona) in učinka odpusta obveznosti na zavarovane terjatve (amandma k 126. členu predloga zakona), ter vzpostavlja enotna ureditev tudi za področje zavarovanja odgovornosti notarjev (amandma za novi 137.a člen predloga zakona), dodatno pa se opredeljuje tudi vsebina novega ugovornega razloga zoper odpust obveznosti (amandma k 124. členu predloga zakona).

Opredelitev do sprejetega sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod

Vlada je sprejela tudi mnenje na sprejete sklepe Državnega sveta k zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod in ga bo poslal Državnemu svetu.

Državni svet je namreč vlado pozval k proučitvi in opredelitvi do 14. sklepov iz posveta, ki se nanašajo na različne vsebine, povezane s kmetijskim sektorjem, lokalno prehrano in vlogo kmeta, ki jo ima pri zagotavljanju varne lokalne hrane, ohranjanjem podeželja ter kmetijskih zemljišč, spodbujanjem mladih, da aktivno prevzemajo kmetije, lojalno konkurenco pri uvozu hrane iz tretjih držav, in podobno.

V mnenju se vlada strinja, da sta obstoj in razvoj slovenskega kmetijstva ključnega pomena za ohranitev slovenstva, našega zdravja ter za lepoto, kultiviranost in poseljenost krajin v Sloveniji. Zato si prizadeva ustvariti ugodno poslovno okolje za kmete preko različnih ukrepov v okviru Skupne kmetijske politike (SKP), kar vključuje zagotavljanje ustreznih sredstev, izobraževanje in usposabljanje za kmete, spodbujanje lokalne samooskrbe, spodbujanje ekološkega kmetovanja in trajnostnih kmetijskih praks ter spodbujanje sodelovanja med kmeti, vladnimi institucijami, znanstvenimi ustanovami in drugimi deležniki. Eden od ukrepov je tudi promocija lokalno pridelane hrane, ki se intenzivno izvaja pod krovnim imenom Naša super hrana.

Vlada si bo prizadevala kmetom zagotoviti dostop do zanesljivih virov surovin in reprodukcijskega materiala ter spodbujala stabilne cene in pravično trgovinsko politiko, ki varuje interese kmetov in jim omogoča pošteno plačilo za njihovo delo.

EU ima mehanizme za uvoz hrane, ki določajo zahteve in pogoje za uvoz iz tretjih držav. Ti vključujejo oceno skladnosti s standardi EU ter ustrezen postopek certificiranja in preverjanja. Sistem "farm to fork" (od kmetije do vilic) se uporablja za sledenje hrane v celotni prehranski verigi, za zagotavljanje varnosti ter kakovosti hrane. V skladu s temi načeli je treba sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje nelojalne konkurence in varovanje interesov evropskih kmetov ter potrošnikov. Cilj je zagotoviti izpolnjevanje enakih standardov pridelave in predelave vse hrane, ki vstopa na skupni trg EU, kot jih izpolnjujejo evropski kmetje, s čimer se varuje zdravje ljudi in okolje ter spodbuja trajnostno kmetijstvo v vseh državah članicah.

Slovenija si bo v okviru SKP prizadevala še naprej zagotavljati varno, kakovostno, vsem dostopno hrano, ob hkratni odgovornosti do naravnih virov. V okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP 2023-2027) zagotavljamo pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev, tudi v sektorjih v težavah. Izjemnega pomena pa je tudi sodelovanje med državo, kmeti, znanstvenimi ustanovami in drugimi deležniki, kar je ključno pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za omogočanje trajnostne in varne pridelave hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti.

Pomembno je tudi spodbujanje in privabljanje mladih v kmetijstvo, kar je pomembno za razvoj države in ohranjanje podeželskih skupnosti. Poleg podpor za naložbe je zelo pomembna tudi podpora v obliki prenosa znanja predvsem na področju vodenja gospodarstev - managementa, finančnih spretnosti in medgeneracijskega prenosa znanja med prenosnikom in mladim prevzemnikom. Na kmetijah pa prav tako že obstaja nadomestna pomoč, organizirana je v dveh oblikah: (1) Možnost določitve začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva je urejena v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih, kjer je navedeno, da v okvir storitev nadomeščanje na kmetijah spada nadomeščanje na kmetijah, kadar člani kmetije zagotavljajo pomoč oziroma zamenjavo za kmete na drugih kmetijah, jih nadomeščajo pri njihovem vsakdanjem delu, kadar je to potrebno zaradi razlogov, kakor sta bolezen ali odsotnost; (2) Strojni krožki lahko organizirajo izvajanje storitev med kmetijskimi gospodarstvi tako s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, kot z delovno silo. Nalogo informiranja in možnostih posluževanja nadomestne pomoči na kmetiji bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vključilo tudi v letni program dela Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS).

Nadalje se vlada strinja, da je lokalna hrana v javnih ustanovah najprimernejša. Zato MKGP izvaja različne aktivnosti. S spremembo zakona, ki ureja kmetijstvo, pa Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo izvaja tudi nadzor nad realizacijo javnih naročil v javnih zavodih.

Dejstvo je tudi, da Slovenija potrebuje tehnološko napredno in konkurenčno kmetijstvo in agroživilstvo, ki zagotavlja varno in kakovostno hrano, v skladu z raznoliko agrarno strukturo, naravnimi danostmi, smernicami prehranske politike, prehranskimi usmeritvami, lokalnim razvojem in kreativnimi novimi rešitvami. V ta namen je pomembno tudi izobraževanje s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva, ki se izvaja na biotehniških šolah, višjih stroškovnih šolah in na fakultetah. MKGP načelno podpira tudi prizadevanja za spodbujanje izobraževanja za naravovarstvene poklice, saj so ukrepi s področja naravovarstva pogojeni tudi z ukrepi na področju kmetijstva, pri čemer pa je potrebno upoštevati zmožnosti in potrebe na trgu dela po zaključenem šolanju.

Za slovensko kmetijstvo so izjemno pomembne majhne kmetije, ki jih podpiramo preko različnih ukrepov SKP, prav tako pa je ključno povezovanje in sodelovanje v različnih oblikah tržnega organiziranja, kjer imajo pomembno vlogo tudi zadruge, ki imajo v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Ta se zrcali v uspešnem poslovanju zadružnega sistema. Naloga tega sistema je predvsem vključevanje kmetov v ustrezne verige vrednosti preskrbe s hrano. Povezovanje kmetijskih gospodarstev v različne oblike proizvodnega in tržnega organiziranja ter vzpostavitev in razvoj kratkih oskrbnih verig, lokalnih trgov in agro-živilskih verig, je eden od pomembnih dejavnikov dviga konkurenčnosti kmetijstva in živilstva.

Nenazadnje je pomemben ukrep za ohranjanje kmetijstva in podeželja ozaveščanje in informiranje najširše slovenske javnosti o pomembnosti slovenskega kmetijstva ter spodbujanje slovenskega potrošnika h kupovanju lokalne pridelane hrane.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve soglašala s predlogom amandmajev k predlogu Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB).

S predlaganim gradivom vlada soglaša s predlogom treh amandmajev Ministrstva za pravosodje. Amandmaja k 15. in 16. členu predloga zakona sta pripravljena na podlagi pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora RS in odpravljata morebitne dileme v zvezi z ugovorom zoper informativni izračun in izjavo o plačilnem računu.

Dodatno pa je predlagan še amandma k 5. členu predloga zakona, ki dodatno ureja procesno situacijo, ko je pristojni davčni organ v prisilno izterjavo že prejel globo, stroške postopka o prekršku in odvzem premoženjske koristi v zvezi s prekrškom iz 2. člena tega zakona, vendar postopka prisilne izterjave še ni uvedel, ker npr. ni mogoče najti ustreznega izvršilnega sredstva. V tovrstnih primerih ne bi bilo smotrno izdati sklepa o prisilni izterjavi in prisilno izterjavo nato takoj ustaviti, zato se s predlaganim amandmajem določa pravna podlaga, da pristojni davčni organ v primeru, ko še ni bil začet postopek prisilne izterjave (z izdajo sklepa o prisilni izterjavi), te ne uvede.

V Načrt razvojnih programov se uvrsti odkup objekta Policijske postaje Logatec

Na odboru je vlada sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrsti nov projekt – Odkup objekta Policijska postaja Logatec.

Investicija je namenjena odkupu nepremičnine Policijske postaje Logatec na naslovu Tržaška 15 v Logatcu. Pravilno urejeno lastništvo bo olajšalo izpolnjevanje zahtev uporabnika - Policije glede zagotavljanja večje varnosti in primernih operativnih pogojev, ki so nujni za nemoteno delovanje postaje. Z nakupom nepremičnine tudi ne bo več stroškov zaradi najema.

Ocenjena vrednost nepremičnine za odkup znaša 676.000 evrov in bo realizirana v letu 2023.

Vlada sprejela sklep o dveh projektih s področja civilne zaščite (CZ)

Vlada je sprejela tudi sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrsti dva nova projekta, in sicer »EU tečaji za misije civilne zaščite« in »EU usposabljanja civilne zaščite – seminar«.

Namen projekta »EU tečaji za misije civilne zaščite« je izvajanje programa usposabljanj v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite z oblikovanjem, načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo več različnih tečajev, vsebinsko in številčno natančno opredeljenih v razpisu. Gre za tečaje, namenjene strokovnjakom, modulom in drugim odzivnim zmogljivostim, ki bi bili napoteni na misijo v okviru mehanizma CZ EU - Lot 1. Cilj projekta je organizacija in izvedba usposabljanj skladno s pogodbo z Evropsko komisijo in Konzorcijskim sporazumom med projektnimi partnerji. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ima vlogo pri pripravi in izvajanju tečaja za module in druge zmogljivosti »DCC« (angleško Deployable capacities course), v sodelovanju s štirimi drugimi partnerji.

Namen projekta »EU usposabljanja civilne zaščite – seminar« je izvajanje programa usposabljanj v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite z oblikovanjem, načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo več različnih tečajev, vsebinsko in številčno natančno opredeljenih v razpisu. Gre za tečaje, namenjene deležnikom s področja civilne zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami brez načrtovane napotitve na misijo v okviru EU - Lot 2. Cilj projekta je organizacija in izvedba usposabljanj skladno s pogodbo z Evropsko komisijo in Konzorcijskim sporazumom med projektnimi partnerji. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ima vlogo pri organizaciji in izvedbi osvežitvenega seminarja za strokovnjake na področju mehanizma CZ EU (angleško Mechanism Refersher Seminar – MRS ) v obdobju 2 let (skupno 2 seminarjev v projektnem obdobju) ter organizacijo 1 konzorcijskega sestanka v projektnem obdobju.