Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Kmetje lahko bistveno prispevajo, da se odkrije izvor belega materiala na Koroškem

  Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so se danes pogovarjali s predstavniki Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo o odstranjevanju belega materiala, ki je odložen na kmetijskih zemljiščih na Koroškem.

 • Po požaru izredni inšpekcijski nadzor okoljskega inšpektorja v Belinki

  Po požaru v Belinki Perkemije d. o. o., v Ljubljani, je inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor opravil izredni inšpekcijski nadzor v Belinki Perkemija d. o. o., ki je obrat SEVESO (obrat večjega tveganja za okolje).

 • Gradbeni inšpektor prepovedal uporabo učilnic v starem delu Osnovne šole Miška Kranjca

  V petek, 8. aprila 2022 je gradbeni inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor, takoj po prejemu obvestila, opravil pregled učilnic v Osnovni šoli Miška (OŠ) Kranjca v Ljubljani in sicer v starem delu objekta v katerem je odpadel stropni omet.

 • Inšpekcijski postopek se zaključi, ko so zadeve zakonite

  Po ugotovitvi, da je objekt zgrajen brez gradbenega dovoljenja, po odločbi za odstranitev nezakonite gradnje, uvedbi izvršilnega postopka in ugoditvi odloga izvršbe za pet let ter brezuspešnih poskusih za legalizacijo objekta, je investitor vzpostavil zakonito stanje. Odstranil je nezakonito zgrajen objekt.

 • Apnena gnojila ali nezakonito odložen odpadek na koroških kmetijskih zemljiščih

  Na poljih in hmeljiščih na področju Koroške ljudje že nekaj časa opažajo belo snov, s katero kmetovalci apnijo kmetijska zemljišča. Zaradi suma, da ne gre za apnenje, ampak za nezakonito odlaganje materiala, ki sodi med odpadke, je Inšpektorat za okolje in prostor uvedel več inšpekcijskih postopkov.

 • Akcija nadzora vožnje v naravi

  Inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave že nekaj let zapovrstjo v sodelovanju s policijo, opravljajo nadzore vožnje v naravi v času zimskih in letnih počitnic na lokacijah, ki so znane lokacije za nedovoljeno izvajanje vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju. V času zimskih počitnic so bili izvedeni nadzori na območju Maribora, Nove Gorice, Novega Mesta, Ljubljane, Celja, Kranja in Murske sobote. Kršiteljev tokrat ni bilo.

 • Nadzor dimnikarskih družb, dimnikarjev, dimnikarskih storitev in njihovih uporabnikov v letu 2021

  V Sloveniji je imelo po podatkih uradne evidence izvajanja dimnikarskih storitev EviDim, dovoljenje za opravljane dimnikarskih storitev kar 149 dimnikarskih družb. Pri njih je delalo 458 dimnikarjev, ki so opravili 288.852 nadzorov malih kurilnih naprav (MKN).

 • Vlogo je zopet mogoče oddati tudi osebno

  Na Inšpektoratu za okolje in prostor je po predhodni najavi in dogovoru za termin, ponovno mogoče osebno oddajati pobude za izvedbo inšpekcijskih nadzorov.

 • Analiza uvoza-izvoza odpadkov za leto 2021

  V Slovenijo se je leta 2021 uvažalo največ odpadnih kovin in nekovin, odpadnega papirja in odpadne plastike. Izvozili pa smo za več kot za četrtino manj odpadkov kot leta 2020. Količina izvožene odpadne plastike je bila manjša kar za 43 odstotkov.

 • Nadzori 15 lokacij nezakonitega zbiranja in razgrajevanja izrabljenih motornih vozil

  Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) je v letošnjem letu skupaj s Policijo, predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) izvedel usmerjeno akcijo poostrenih nadzorov 15 lokacij v osrednji Sloveniji, na katerih nezakonito zbirajo in 'predelujejo' motorna vozila.

 • Nadzori zagotavljanja enakopravnega dostopa do grajenega okolja za gibalno ovirane osebe

  Inšpektorat za okolje in prostor je poleg vsakoletnih akcij, v katerih preverja izpolnjevanje bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov, ki gibalno oviranim osebam omogoča enakopraven dostop do grajenega okolja, blaga in storitev v letošnjem letu izvedel še izreden pregled obravnav prijav s tega področja.

 • Nadzori prevzemanje komunalne odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb

  Inšpekcija za okolje in naravo (ION) Inšpektorata za okolje in prostor je v letošnjem letu družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izdala 75 odločb zaradi nerednega prevzemanja embalaže, ki jo od gospodinjstev zberejo izvajalci javnih služb (IJS).

 • V preteklem tednu 765 nadzorov spoštovanja kovidnih ukrepov

  Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) so v preteklem tednu, od 13. do 19. decembra 2021, opravili 765 nadzorov spoštovanja zahtev Zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov namenjenih zajezitvi širitve nalezljive bolezni COVID-19. 523 je bilo pregledov nošenja mask, 62 zbiranja ljudi ter 177 preverjanja razkužil. Opravljenih je bilo tudi 718 nadzorov izpolnjevanja PCT, (prebolel, cepljen, testiran), pregledanih pa je bilo 2649 oseb. Izdana sta bila plačilna naloga za štiri in dva tisoč eurov.

 • Akcija nadzora odvajanja komunalnih odpadnih vod

  Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je eden od ključnih mehanizmov varstva voda pred onesnaženjem, zato je Inšpekcija za okolje in naravo (ION), ki deluje v okviru Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), izvedla usmerjeno akcija nadzora nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot (PE), z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma ustrezno individualno ureditvijo.

 • Generalna skupščina Evropske mreže za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje

  Inšpektorat za okolje in prostor je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evrope organiziral 22. generalno skupščino Evropske mreže za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje (IMPEL). Tudi ta je tako, kot predhodni dve, zaradi pandemije COVID-19, potekala v online obliki.

 • Ali geodetska podjetja v njih zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 vrsto nadzorov nad geodetskimi podjetji, s ciljem ugotavljanja, ali izbrana geodetska podjetja v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.

 • Nadzori evidentiranja nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2021 izvedla usmerjeno akcijo nadzorov evidentiranja nepremičnin v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN), ki ju vodi, vzdržuje in nadzira geodetska uprava. Če Geodetska uprava Republike Slovenije ugotovi, da nepremičnine niso oziroma niso pravilno evidentirane v KS in REN predlaga geodetski inšpekciji uvedbo prekrškovnega postopka.

 • Ali centri za ravnanje s komunalnimi odpadki delujejo zakonito

  Zaradi dvomov, ki so jih večkrat izražale družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), in sicer da jim izvajalci javnih služb ne predajo vse odpadne embalaže, ki jo izločijo iz prevzete mešane komunalne embalaže ter da jo klasificirajo kot odpadek, ki ga lahko sami prodajo naprej, so inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor izvedli usmerjeno akcijo nadzorov obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v 12. centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki.

 • Akcija nadzorov nad uporabo gradbenih proizvodov v letu 2021

  V usmerjeni akciji nadzorov na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), preverjali ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

 • Ob štiri tisoč evrov zaradi kršenja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z boleznijo COVID-19

  Inšpektorat za okolje in prostor je v tednu od 22. do 29. novembra opravil 445 nadzorov izpolnjevanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z boleznijo COVID-19. 372 pregledov se je nanašalo na preverjanje nošenja mask, 52 na področje omejitev zbiranja ljudi ter 141 na področje preverjanja razkužil. Opravljenih je bilo tudi 444 nadzorov izpolnjevanja pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) pregledanih je bilo 2652 oseb.