Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2022

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v prvih letošnjih mesecih izvedla akcijo, usmerjeno v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem. Akcija je bila prvenstveno usmerjena v objekte v gradnji.

V akciji je sodelovalo 37 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 195 inšpekcijskih rednih pregledov in uvedli 128 upravnih inšpekcijskih postopkov in štiri prekrškovne postopke. Do 23. maja 2022 so odločili v 79 zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije. Izdali so 43 inšpekcijskih odločb, s katerimi so kršiteljem odredili inšpekcijski ukrep. V 49 zadevah ugotovitveni postopek še poteka.  

Gradbeni inšpektorji so v okviru akcije, do 23. maja odkrili 36 nedovoljenih objektov. Od tega:

  • 28 nelegalnih objektov,
  • šest neskladnih objektov in
  • dva nevarna objekta, in sicer so z eno odločbo odredili odstranitev objekta, z drugo pa izvedbo nujnih vzdrževalni del na objektu.

Sedem odločb pa se je nanašalo na odpravo nepravilnosti (označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta ter neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča).

V petih primerih so gradbeni inšpektorji ugotovili lažje nepravilnosti, zato so zavezancem na zapisnik izrekli zgolj opozorilo in odredili rok za njihovo odpravo.

Gradbeni inšpektorji so uvedli tudi štiri prekrškovne postopke. Ugotovljena sta bila dva prekrška, ki sta se nanašala na gradnjo brez gradbenega dovoljenja. Izdani sta bili dve prekrškovni odločbi v skupni višini 6 tisoč evrov.

V 43 postopkih, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili.

V vseh zadevah, ki so vključene v akcijo še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. Vendar že po do sedaj pridobljenih rezultatih akcije lahko rečemo, da se stanje na terenu, v primerjavi prejšnjimi leti, ni izboljšalo. Gradbeni inšpektorji med objekti, preverjenimi v akcijah odkrijejo do 50% odstotkov nedovoljenih objektov. Prepričani smo, da bi bilo to število gradenj, ki se pričnejo izvajati brez predpisanega ustreznega gradbenega dovoljenja, brez rednih inšpekcijskih pregledov na terenu še višje.