Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve akcije nadzora na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Gradbeni inšpektorji so med februarjem in septembrom izvedli akcijo nadzorov izpolnjevanja bistvenih zahtev in pogojev na gradbiščih, označitve in zaščite gradbišč ter z zakonom določenih pogojev in obveznosti investitorja, nadzornika in izvajalca. Opravili so 195 inšpekcijskih pregledov, uvedli pa 109 inšpekcijskih postopkov, od teh 106 upravnih in tri prekrškovne postopke.

Gradbeni predpisi določajo, da mora izvajalec pri izvajanju gradnje skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice. Gradbišče mora biti ograjeno in označeno z gradbiščno tablo od začetka gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma odstranitve objekta. Ker investitor lahko izvaja novogradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta le na podlagi ustreznih dovoljenj, so gradbeni inšpektorji v sklopu akcije preverjali tudi, ali se gradnja izvaja na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ali je bil prijavljen začetek gradnje.

Ugotovitve in ukrepi gradbenih inšpektorjev

Bistvene ugotovitve nadzora so bile, da veliko gradbišč ni oziroma ni ustrezno označenih in ograjenih glede na zahteve Pravilnika o gradbiščih. Sicer so v nadzorih v akciji gradbeni inšpektorji odkrili šest nelegalnih objektov (odrejena jim je bila ustavitev gradnje z rokom za odstranitev objektov) ter štiri neskladne objekte.

V zvezi z nadzorom prijave začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev so ugotovili dve nepravilnosti, ki sta se nanašali na izvajanje gradnje brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje (izdani sta bili ureditveni odločbi).

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji so gradbeni inšpektorji izdali 17 odločb za odpravo nepravilnosti. Nepravilnosti so se nanašale na nepopolno ograditev gradbišča z ograjo; nepopolno označitev gradbišča s tablo oziroma neobstoj gradbiščne table.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri nadzoru dela udeležencev pri graditvi objektov je bilo izdanih 34 inšpekcijskih odločb. Gradbeni inšpektorji so ukrepali v skladu s pooblastili v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku.

Zoper investitorje oziroma izvajalce, ki izvajajo gradnjo na neograjenem, nezavarovanem in neoznačenem gradbišču so bili uvedeni tudi prekrškovni postopki. Izdane so bile tri odločbe, s katerimi so bili kršiteljem izrečeni opomini. V štirih primerih, ko so bile ugotovljene nepravilnosti blažje, pa so zavezancu določili rok za njihovo odpravo na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije in v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo 11. oktobra 2022 izdanih 21 sklepov o ustavitvi postopkov, en sklep o ustavitvi izvršbe in 45 ustavitev postopka na zapisnik. Postopki v katerih še niso bili pridobljeni vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, pa se še nadaljujejo.