Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve akcije nadzora gradbenih inšpektorjev nad prijavo začetka gradnje

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Gradbena inšpekcija je med 1. februarjem in 6. septembrom 2022 izvedla usklajeno akcijo nadzorov nad prijavo začetka gradnje. Preverjali so, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika.

V akciji je sodelovalo 35 gradbenih inšpektorjev Inšpektorata za okolje in prostor, ki so v sklopu akcije opravili so 301 inšpekcijski pregled. Uvedenih je bilo 171 inšpekcijskih postopkov, od tega 167 upravnih in štirje prekrškovni postopki. V upravnem postopku v primeru ugotovljenih kršitev v zvezi s prijavo začetka gradnje, gradbeni inšpektor izreče ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter določi rok za odpravo nepravilnosti in ustavi gradnjo. V prekrškovnem postopku pa se obravnava prekršek investitorja, če ne prijavi začetka gradnje, ne zagotovi zakoličenja objekta, ne imenuje nadzornika, kadar je ta predpisan, v primeru zamenjave vodje nadzora ne odredi ustavitve gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora. V prekrškovnih postopkih so bile v sklopu akcije izdane tri odločbe z izrečenimi opomini in en plačilni nalog o prekršku z globo v višini tisoč evrov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na neobstoj prijave začetka gradnje.

V upravnih postopkih je bilo v akciji nadzora nad prijavo začetka gradnje izdanih 55 inšpekcijskih odločb, in sicer 29 zaradi kršitev določb Gradbenega zakona (GZ) in 26 zaradi kršitev določb GZ-1.

Dvema zavezancema je bila odprava lažjih nepravilnosti odrejena z opozorilom na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

V akciji je bil ugotovljen en neskladni objekt, v zvezi s katerim je bila izdana odločba, s katero je inšpektor odredil, da se gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.

V zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje so gradbeni inšpektorji izdali 11 odločb na podlagi 80. člena GZ, eno odločbo v zvezi z izvajanjem gradnje brez predpisane dokumentacije ter eno odločbo v zvezi z neimenovanjem nadzornika, s katerimi so odredili, da se takoj po vročitvi odločb gradnje ustavijo, in sicer dokler inšpekcijski zavezanec ne izkaže, da je dopolnil prijavo gradnje, kot mu je bilo z odločbo odrejeno, oziroma da je vložil popolno prijavo začetka gradnje. V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi zaradi gradnje brez predpisane prijave začetka gradnje oziroma brez prijave, oziroma ker prijava ne vsebuje podatkov in dokumentacije iz 76. člena GZ-1, so bile izdane štiri odločbe.

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji pa so gradbeni inšpektorji izdali 15 odločb za odpravo nepravilnosti na podlagi 86. člena GZ ter 15 odločb na podlagi 98. člena GZ-1.

Ugotovljenih je bilo tudi sedem nelegalnih objektov, za katere so bile na podlagi 93. člena GZ-1 izdane odločbe, s katerimi so gradbeni inšpektorji odredili ustavitev gradnje in rok za odstranitev objektov.

V primerjavi s prejšnjim letom podatki akcije nadzorov v letu 2022 kažejo na porast števila gradenj brez prijave ali brez popolne prijave gradnje ter gradbišč, ki niso ustrezno označena in ograjena glede na zahteve Pravilnika o gradbiščih. Odstotek ugotovljenih nepravilnosti v povezavi s prijavo začetka gradnje v zadevah, ki so bile rešene do poročanja o akciji v letu 2021 je bil 42,8, v letu 2022 pa že 46 odstotkov v akciji preverjenih objektov.  Dejstvo je, da vsi postopki, ki so bili uvedeni v letošnji akciji niti še niso zaključeni. V 48 inšpekcijskih postopkih, od uvedenih 167, še poteka ugotavljanje dejanskega stanja, zato lahko pričakujemo, da bo število ugotovljenih nepravilnosti lahko še večje.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo na dan 19. septembra 2022 izdanih 33 sklepov o ustavitvi postopkov, dva sklepa o ustavitvi izvršbe in 58 ustavitev postopka na zapisnik.