Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ugotovitve akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi

  Gradbena inšpekcija je v letu 2022 opravila akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov. Cilj akcije je bil ugotoviti, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in je njihova skladnost potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

 • Nadzor nad tokom predelave odpadkov v rudniških prostorih

  Nadzor je bil opravljen pri trinajstih izvajalcih, ki imajo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD), da na območjih kamnolomov in gramoznic vršijo predelavo odpadkov. V petih primerih kršitve niso bile ugotovljene, v šestih so inšpektorji ugotovili kršitve oziroma neskladnosti, dva postopka pa še nista zaključena.

 • Ugotovitve inšpekcijskega nadzora v Uniorju Zreče 17. novembra 2022

  Inšpektor za okolje Inšpektorata za okolje in prostor je prejšnji teden opravil izredni inšpekcijski pregled v družbi Unior d. d., v Zrečah. Družba je upravljavec naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega in ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje te naprave.

 • Ali v večstanovanjskih stavbah ustrezno skrbijo za dvigala

  Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2022 akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah. Akcija je bila namenjena ugotavljanju kršitev, preprečevanju večjega obsega kršitev in zaščiti javnega interesa.

 • Nadzor ravnanja s komunalno odpadno embalažo

  Ena temeljnih nalog izvajalcev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (IJS) je zagotavljanje okolju in ljudem neškodljivega ravnanja z odpadki. Komunalno odpadno embalažo (KOE) morajo IJS prepuščati družbam za ravnanje z odpadki (DROE). Te jo morajo prevzemati v deležih, ki jih določi vlada, a že vrsto let prevzemajo samo del KOE, ki jo od gospodinjstev zberejo izvajalci javnih služb.

 • Nadzor nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

  Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je izvedla usmerjeno akcijo nadzorov oglaševanja prodaje 31 stanovanj in enostanovanjskih stavb (12 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika in 19 večjih stavb, ki ga potrebujejo). V enajstih primerih je prodajo vršil investitor sam, v dvajsetih, pa je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom.

 • Nadzor nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji izvedla 104 redne nadzore nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi. Uvedenih je bilo 74 upravnih inšpekcijskih postopkov.

 • Akcija nadzora na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  Gradbeni inšpektorji so v letošnjem letu izvedli usklajeno akcijo nadzorov na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov (investitor, izvajalec, nadzornik in projektant). Preverjali so, ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela, prijavo začetka gradnje, ali se objekt gradi na podlagi ustreznih dovoljenj ter ali so gradbišča pravilno označena in zaščitena.

 • Ugotovitve akcije nadzorov upravljanja večstanovanjskih stavb 2022

  V usmerjeni akciji nadzorov so trije stanovanjski inšpektorji preverjali, ali je upravnik podal etažnim lastnikom večstanovanjske stavbe Poročilo o upravnikovem delu za leto 2021 ter ali je upravnik sestavil mesečni obračun rezervnega sklada in prikazal stanje za celotno stavbo za mesec december 2021 in januar 2022 za naključno izbranega etažnega lastnika posameznega dela večstanovanjske stavbe.

 • Nadzor opremljenosti aglomeracij za odvajanje komunalnih odpadnih vod po javni kanalizaciji

  Inšpekcija za okolje in naravo (ION), ki deluje v okviru Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), je že v letu 2021 pričela z Akcijo nadzorov zagotavljanja opremljenosti aglomeracij za odvajanje komunalnih odpadnih vod po javni kanalizaciji, ki jo nadaljevala v letu 2022. V Akcijo je bilo zajetih 31 aglomeracij.

 • Poostren nadzor nad vožnjo v naravnem okolju v letu 2022

  V času zimskih in letnih počitnic je tudi v letošnjem letu potekala akcija poostrenega nadzora vožnje v naravnem okolju. 17 nadzorov na terenu so opravili inšpektorji Inšpektorata za okolje prostor (IRSOP) skupaj s policisti, ki imajo pristojnost in tudi možnost učinkovitejše zaustavitve vozečega kolesarja, motorista ali avtomobilista. Policija sama, pa je v času zimskih počitnic obravnavala 18, med poletnimi počitnicami pa 237 kršitev vožnje, ustavljanja ali parkiranja vozil na motorni pogon v naravnem okolju.

 • Ugotovitve akcije nadzora gradbenih inšpektorjev nad prijavo začetka gradnje

  Gradbena inšpekcija je med 1. februarjem in 6. septembrom 2022 izvedla usklajeno akcijo nadzorov nad prijavo začetka gradnje. Preverjali so, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika.

 • Ugotovitve akcije nadzora na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  Gradbeni inšpektorji so med februarjem in septembrom izvedli akcijo nadzorov izpolnjevanja bistvenih zahtev in pogojev na gradbiščih, označitve in zaščite gradbišč ter z zakonom določenih pogojev in obveznosti investitorja, nadzornika in izvajalca. Opravili so 195 inšpekcijskih pregledov, uvedli pa 109 inšpekcijskih postopkov, od teh 106 upravnih in tri prekrškovne postopke.

 • 45 predstavnikov okoljskih inšpektoratov in agencij iz 23 evropskih držav v Ljubljani

  Inšpektorat RS za okolje in prostor je 27. in 28. septembra v Ljubljani gostil sestanek v okviru LIFE + projekta SWEAP. Sestanek je po skoraj treh letih potekal v fizični obliki in je bil namenjen izmenjavi izkušenj, informacij in dobrih praks med nadzornimi in pristojnimi organi na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, odkrivanju nezakonitih pošiljk, ravnanja z odpadno plastiko in podobnim temam. Sestanka se je udeležilo 45 predstavnikov okoljskih inšpektoratov in agencij iz 23 evropskih držav.

 • Pojasnila glede legalizacije objektov

  Gradbeni zakon (GZ-1) za večino objektov oziroma gradenj določa obveznost pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja. Za ureditev pravnega stanja nedovoljenih (nelegalnih, neskladnih ali neskladne uporabe) objektov oziroma gradenj zakon poleg možnosti urejanja pravnega stanja po redni poti, omogoča posebne postopke legalizacija objektov.

 • Vožnja v naravnem okolju

  Inšpektorat RS za okolje in prostor bo v sodelovanju s Policijo med poletnimi počitnicami, od 25. junija do 31. avgusta 2022 na območju celotne države izvajal poostren nadzor nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. Skupni nadzori inšpektorjev in policistov so namenjeni predvsem ozaveščanju, opozarjanju in preprečevanju nezakonitega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.

 • Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2022

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v prvih letošnjih mesecih izvedla akcijo, usmerjeno v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem. Akcija je bila prvenstveno usmerjena v objekte v gradnji.

 • Občine so dolžne vsem občanom zagotoviti enakopravno pravico do pitne vode

  Konec leta 2018 je Zdravstveni inšpektorat, ki je ugotavljal sporno kakovost vode v samostojnem sistemu za oskrbo s pitno vodo v eni od slovenskih občin, ugotovil, da kakovost vode v tem sistemu ne izpolnjuje normativov za uživanje in da nimajo komu odrediti ustreznih ukrepov, saj vodovod, nima upravljavca. Na to so opozorili Inšpekcijo za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor.

 • Izobraževanje Srednje evropske policijske akademije na temo okoljske kriminalitete

  Med 16. in 20. majem poteka v Sloveniji izobraževanje Srednje evropske policijske akademije na temo okoljske kriminalitete. Izobraževanje organizira Slovenska policija. Udeležuje se ga 22 predstavnikov kriminalističnih policij iz Slovenije, Slovaške, Nemčije, Avstrije, Švice, Madžarske in Češke. Na izobraževanje pa je Policija povabila tudi predstavnika Inšpektorata za okolje in prostor.

 • Inšpektorja za okolje opravila izredni inšpekcijski nadzor v Melaminu

  O nesreči v zunanjem rezervoarskem skladišču Melamina d. o. o., so iz podjetja, ki je SEVESO obrat (obrat večjega tveganja za okolje) takoj obvestili Inšpektorat za okolje in prostor. V petek, 13. maja je bil v podjetju opravljen izredni inšpekcijski nadzor.