Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzorov skladnosti posegov v zavarovanih območjih

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo je v letošnjem letu izvedla akcijo nadzorov, v katerih je preverjala, če se dela na zavarovanih območjih izvajajo skladno z izdanimi naravovarstvenimi soglasji oziroma mnenji pristojnih soglasodajalcev s področja varstva narave. Cilj akcije je preprečevanje nastanka novih nedovoljenih in neskladnih posegov v naravo ter sanacija že izvedenih neskladnih stanj.

Za posege v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje morajo investitorji pridobiti dovoljenja za poseg. Za gradnjo objektov na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in pravnomočno naravovarstveno soglasje.

Sedem inšpektorjev za naravo in vode, ki so del Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor je v okviru akcije v letošnjem letu prednostno usmerilo nadzor na posege, ki jih je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave prepoznal kot nedovoljene posege oziroma posege, ki se izvajajo brez naravovarstvenih dovoljenj in soglasij oziroma v nasprotju z njimi.

Nadzor nad skladnostjo posegov v naravo na območjih slovenskih smučišč

Na območjih slovenskih smučišč, ki so letos obširno pristopila k rekonstrukciji svojih žičniških naprav in širitvi ponudbe z namenom oživitve letnega turizma so opravili 7 inšpekcijskih nadzorov. Za nedovoljene posege na Golteh in Krvavcu smo izdali 2 odločbi za ustavitev del ter za sanacijo nedovoljenega stanja.

Nadzor gradnje kolesarskih poti na zavarovanih območjih narave

V letu 2023 je v Sloveniji na več območjih potekala gradnja kolesarskih poti, večina med njimi poteka tudi po zavarovanih območjih narave. Nadzor se je vršil na območju Gorenjske, na relaciji Bled-Bohinj. Ugotovitveni postopek v zvezi s celotnim posegom gradnje kolesarske povezave Bled-Bohinj ki ga izvajata 2 občini, še ni zaključen in se bo nadaljeval v letu 2024.

Na kolesarski poti, ki poteka ob naravni vrednoti Savinja in območju Nature 2000 Celje-Žalec so izdana naravovarstvena soglasja, na odseku, kjer soglasje ni bilo pridobljeno, je izvajalec dela ustavil.

Na območju Kozjanskega parka se kolesarske poti gradijo na podlagi predhodno pridobljenih strokovnih mnenj in soglasij. Dela se izvajajo skladno s smernicami strokovnih služb, na odseku, kjer pa je prišlo do neskladnosti del, smo uvedli prekrškovni postopek.

Nadzor urejanja zemljišča za namen začasnega parkiranja

V času svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici je inšpekcijski zavezanec na naravni vrednoti Ledine v Ratečah urejal zemljišče za namen začasnega parkiranja v času svetovnega prvenstva, brez naravovarstvenega soglasja ali mnenja. V inšpekcijskem postopku je investitor pridobil mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave s smernicami za sanacijo zemljišč. Zemljišča je saniral brez izdaje odločbe.

Nadzor gradnje makadamske poti

Ugotovitveni postopek pri gradnji makadamskih poti na planini Dolga njiva-Zvoh (Kamniško Savinjske Alpe), kjer se dela izvajajo brez naravovarstvenega soglasja, še ni zaključen.

Nadzor nad legalnostjo postavitve mobilnih hišk in odlaganje odpadkov na naravnih vrednotah

Na območju Nature 2000-Kolpa (namreč cela Kolpa je Natura 2000) je inšpektor preverjal skladnost dejanskega stanja v naravi z določbami Zakona o ohranjanju narave. Izdana je bila inšpekcijska odločba o odstranitvi mobilnih hišk v kampu Primostek, ki nimajo dovoljenja za poseg v naravo.

Na območju počitniške vasi Kolpa Haeven teče izvršilni postopek, ker inšpekcijska odločba o odstranitvi mobilnih hišk, ni bila izpolnjena.

Na območju Dolenjske je inšpektor izdal tudi tri odločbe za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov na zavarovanih območjih Nature 2000.