Skoči do osrednje vsebine

Poročilo akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi v letu 2023

Cilj akcije gradbenih inšpektorjev je bil ugotoviti stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, in sicer ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

Gradbeni inšpektorji Inšpektorata za naravne vire in prostor so v usmerjeni akciji nadzorov preverjali vgradnjo:

  • 25 betonov,
  • 25 oken in
  • v 11 primerih, ko ni bilo zgornjih gradbenih proizvodov, vgradnjo drugih proizvodov.

Preverjali so:

  • ali ima vgrajeni proizvod oznako CE oziroma izjavo o lastnostih (oznaka CE potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja ali varovanja okolja, kot jih določajo smernice EU oziroma regulative),
  • ali sta izjava o lastnostih in oznaka CE popolni,
  • ali proizvod s svojimi lastnostmi ustreza projektnim zahtevam,
  • ali je certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (oziroma certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje) veljaven in
  • ali se izjava sklicuje na veljavne in primerne tehnične specifikacije.

Ugotovitve in ukrepanje

V usmerjeni akciji nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov je sodelovalo sedem gradbenih inšpektorjev. Pregledali so vgradnjo 61 gradbenih proizvodov. Za 50 proizvodov niso ugotovili nepravilnosti. Postopki za preostalih 11 proizvodov še niso zaključeni. Zaradi nesodelovanja inšpekcijskih zavezancev sta bila uvedena dva prekrškovna postopka. Po Zakonu o prekrških je bila izdana ena odločba z opominom, en prekrškovni postopek pa je še v teku.