Skoči do osrednje vsebine

Poročilo akcije nadzorov nad imetniki vodne pravice pri izvajanju posebne rabe vode

Inšpektorji za naravo in vode, ki delujejo v okviru Inšpektorata za naravne vire in prostor so v usmerjeni akciji nadzorov preverjali, ali imetniki vodne pravice za oskrbo prebivalstva s pitno vodo izpolnjujejo obveznosti, predvsem glede odvzetih količin vode in glede upravljavcev vodovodnih sistemov.

Oskrba prebivalstva s pitno vodo je obvezna občinska gospodarska javna služba. Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, so določene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo, izdani na podlagi Zakona o vodah in Zakona o varstvu okolja.

Imetniki vodne pravice, ki te pridobijo z vodnimi dovoljenji, morajo prek svojih upravljavcev (javni vodovod mora imeti upravljavca, v določenih primerih ga mora imeti tudi zasebni vodovod) pri izvajanju posebne rabe vode zagotoviti redno spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo ter o odvzetih količinah vode poročati ministrstvu. Prav tako morajo izvajati obratovalni monitoring podzemnih vod.

Akcija je bila nadaljevanje in zaključevanje akcije, začete v letu 2022. V inšpekcijskih postopkih so inšpektorji za naravo in vode preverjali realizacijo že izdanih inšpekcijskih odločb. Zavezancem je bilo izdanih 35 odločb, s katerimi so jim inšpektorji odredili predvsem ukrepe obveznosti pridobitve vodne pravice oziroma prilagoditve izdani vodni pravici, obveznost namestite merilnih naprav ter obveznost imenovanja upravljavca javnega vodovoda. Inšpektorji so v inšpekcijskih postopkih pogosto ugotovili, da imetniki vodnih pravic presegajo količino vode, ki jim jo za posebno rabe vode - oskrbo prebivalstva s pitno vodo - določa vodno dovoljenje.

Akcija je pretežno zaključena, v nekaterih primerih pa roki iz odločb še niso potekli.