Skoči do osrednje vsebine

Izpostava URSZR Celje z Regijskim centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR. Naloge opravlja na območju Zahodno Štajerske regije.
Sedež izpostave URSZR Celje. Pogled iz mesta Celje.

Izpostava URSZR Celje

1 / 2

Predstavitev izpostave

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Zahodno Štajerska obsega območje 8 upravnih enot, 33 občin, 834 naselij in 146 gasilskih enot. Po površini obsega 2.386 km2, kjer živi približno 261.000 prebivalcev. Regija meji na Republiki Avstrijo in Hrvaško.

S svojim delovanjem izpostava zajema območje 8 upravnih enot in sicer Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec ter 33 občin in sicer Bistrica ob Sotli, Braslovče, MO Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, MO Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.

Regijski načrti zaščite in reševanja

Regijski center za obveščanje Celje

Regijski center za obveščanje ima za klic v sili na enotno evropsko številko 112 stalno dežurstvo skozi vse leto, s čimer prebivalcem Zahodno Štajerske regije in Slovenije zagotavlja pomoč v primeru vseh naravnih ali drugih nesreč. Naloge centra so določene z zakoni in drugimi predpisi in so, na kratko, naslednje:

  • sprejema klice v sili in druge klice na številko 112;
  • posreduje klice za pomoč gasilcem in pripadnikom drugih reševalnih služb, pripadnikom Civilne zaščite in drugim službam v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter jih, skladno z načrti in predvidenimi  postopki, aktivira;  
  • posreduje klice za pomoč službi nujne medicinske pomoči, veterinarski službi in tudi policiji;
  • razglaša nevarnosti, izvaja javno alarmiranje (testiranje sistema vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri) in ob nesrečah ali nevarnostih posreduje prebivalcem napotke za ravnanje;
  • upravlja s sistemi radijskih zvez (ZARE, ZARE+, ZARE DMR) in s sistemom osebnega klica za potrebe sil za zaščito in reševanje ter zagotavlja komunikacijsko podporo enotam na terenu;
  • sooblikuje baze podatkov o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč ter o naravnih in drugih nesrečah in njihovih posledicah;
  • zbira, obdeluje in posreduje podatke o naravnih in drugih nesrečah (meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških, zdravstvenih, prometnih ali prevoznih in drugih razmer preko opazovalnih omrežij ali sistemov, javno dostopnih podatkov pristojnih organov in služb ter na podlagi prispelih sporočil organov in služb, ki opravljajo ta opazovanja);
  • obveščajo državne, regijske in občinske organe, organizacije in službe, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi inšpekcijske službe, o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter drugih pojavih ali dogodkih, pomembnih za varstvo pred nesrečami.