Skoči do osrednje vsebine

V sektorju opravljamo naloge s področja zbiranja podatkov o državnih in občinskih cestah ter podatkov štetja prometa (podatki, dobljeni pri štetju, so podlaga za analizo prometnih gibanj, zato so nepogrešljivi pri načrtovanju). Prometne obremenitve slovenskih cest spremljamo že od leta 1954 z ročnim štetjem in samodejnimi števci.

Na področju informatike skrbimo za vzdrževanje strojne in programske opreme.

V arhivu direkcije hranimo dokumentarno gradivo, katerega precejšni del je v elektronski obliki (preslikano gradivo) in zajema stalno tekočo zbirko dokumentarnega gradiva, zbirko investicijsko-tehnične dokumentacije (projekte, študije) ter raziskovalne naloge in interne publikacije.

Področja dela

Evidence o državni cestni infrastrukturi in prometu na njej

Dejanska raba zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

 • Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture
 • Zakonodaja o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
 • Metodologija za evidentiranje dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture
 • Podatkovni model in izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco
 • Šifrant izmenjevalnega formata
 • Dokumenti in obrazci s primeri

Občine - kategorizacija cest in BCP evidence

 • Poziv občinam za posredovanje podatkov za leto 2019
 • Banka cestnih podatkov / Banka cestnih izdatkov (BCP/BCI)
 • Kategorizacija občinskih javnih cest
 • Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

BCP podatki in predaja izvedenih del

 • Poročila (BCP) in projekti izvedenih del (PID)
 • BCP - evidence o cestah in obrazci
 • Seznam usposobljenih popisovalcev BCP

Arhiv DRSI in predaja projektne dokumentacije v arhiv

 • Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
 • Navodila projektantom

Izredno štetje prometa in posredovanje podatkov

 • Navodilo za posredovanje izrednih ročnih štetij
 • Obrazci za posredovanje podatkov izrednih štetij

Pregled dolžin državnih cest

IVRC KATEGORIJA CESTE Dolžina cest (km)* Priključki Skupaj
AC Avtoceste 547,2 145,2 692,3
HC Hitre ceste 68,9 16,7 85,6
Skupaj DARS 616,1 161,8 778,0
G1 Glavne ceste I 344,2 2,0 346,2
G2 Glavne ceste II 455,4 5,8 461,2
Skupaj glavne ceste 799,6 7,8 807,4
R1 Regionalne ceste I 947,5 2,2 949,7
R2 Regionalne ceste II 1 390,0 10,2 1 400,2
R3 Regionalne ceste III 2 176,1 1,0 2 177,1
RT Regionalne turist. ceste 612,4 0,0 612,5
Skupaj regionalne ceste 5 126,0 13,4 5 139,4
Skupaj DRSI 5 581,4 19,2 5 600,6
Skupaj državne ceste 6 541,7 183,0 6 724,7
LC Lokalne ceste 11 343,6 11 343,6
LG Glavne mestne ceste 116,0 116,0
LZ Zbirne mestne ceste 658,3 658,3
LK Mestne (krajevne) ceste 1 201,2 1 201,2
Skupaj lokalne ceste 13 319,2 0 13 319,2
JP Javne poti 18 776,0 18 776,0
KJ Javne poti za kolesarje 175,1 175,1
Skupaj javne poti 18 951,1 0 18 951,1
Skupaj občinske ceste 32 270,2 0 32 270,2
Skupaj javne ceste po IVRC 38 811,9 183,0 38 995,0
Skupaj javne ceste 38 636,8 183,0 38 819,8

- Državne ceste na dan 1. 1. 2020.
- Občinske ceste na dan 13. 5. 2020.
- Upoštevan je nekatekorizini del AC-A4, ki je že v uporabi.
* Brez priključkov in javnih poti za kolesarje (KJ).

Evropske poti (E-ceste in TEN-T ceste), ki potekajo preko Slovenije

Preko Slovenije potekajo po avtocestah in nekaterih odsekih glavnih cest naslednje E-ceste v skupni dolžini 594 km (leta 2020):

 • E57   Graz/Gradec – Maribor – Ljubljana
 • E57, E59   (Šentilj – Pesnica – Maribor – Slivnica – Dragučova)
 • E57, E70   (Zadobrova – Malence – Vič – Kozarje)
 • E59   Spielfeld/Špilje – Maribor – Zagreb
 • E61   Predor Karavanke – Ljubljana – Trieste/Trst – Rijeka/Reka
 • E61, E70   (Kozarje – Vrhnika – Logatec – Postojna – Senožeče – Gabrk – Sežana – Fernetiči)
 • E70   Trieste/Trst – Ljubljana – Zagreb
 • E652   Klagenfurt/Celovec – Ljubelj – Naklo
 • E653   Letenye/Letina – Pince – Murska Sobota – Maribor
 • E751   Rijeka/Reka – Pula – Koper – Trieste/Trst

Podobno potekajo večinoma po avtocestah TEN-T ceste TERN omrežja v skupni dolžini 599 km (leta 2020).

Podrobnejši podatki so na portalu OPSI – Odprti podatki Slovenije (Dolžine odsekov, ki pripadajo E-cestam in TEN-T cestam TERN omrežja, po občinah).

Storitvi sektorja

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Iskalnik