Skoči do osrednje vsebine

V sektorju opravljamo naloge s področja zbiranja podatkov o državnih in občinskih cestah ter podatkov štetja prometa (podatki, dobljeni pri štetju, so podlaga za analizo prometnih gibanj, zato so nepogrešljivi pri načrtovanju).

Prometne obremenitve slovenskih cest spremljamo že od leta 1954 z ročnim štetjem in samodejnimi števci.

Na področju informatike skrbimo za vzdrževanje strojne in programske opreme.

V arhivu direkcije hranimo dokumentarno gradivo, katerega precejšni del je v elektronski obliki (preslikano gradivo) in zajema stalno tekočo zbirko dokumentarnega gradiva, zbirko investicijsko-tehnične dokumentacije (projekte, študije) ter raziskovalne naloge in interne publikacije.

Področja dela

Evidence o državni cestni infrastrukturi in prometu na njej

Dejanska raba zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

 • Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture
 • Zakonodaja o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
 • Metodologija za evidentiranje dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture
 • Podatkovni model in izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco
 • Šifrant izmenjevalnega formata
 • Dokumenti in obrazci s primeri

Občinske javne ceste - kategorizacija občinskih cest in evidence o cestah, banka cestnih podatkov (BCP)

 • Kategorizacija občinskih javnih cest
 • Evidence o občinskih javnih cestah - Banka cestnih podatkov (BCP)

BCP podatki in predaja izvedenih del

 • Poročila (BCP) in projekti izvedenih del (PID)
 • BCP - evidence o cestah in obrazci
 • Seznam usposobljenih popisovalcev BCP

Arhiv DRSI in predaja projektne dokumentacije v arhiv

 • Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
 • Navodila projektantom

Izredno štetje prometa in posredovanje podatkov

 • Navodilo za posredovanje izrednih ročnih štetij
 • Obrazci za posredovanje podatkov izrednih štetij

Pregled dolžin javnih cest

Tabela prikazuje omrežje vzdrževanih cest v km po upravljavcih za leto 2022

UPRAVLJAVEC KATEGORIJA DOLŽINA CEST [km]
DARS avtoceste in hitre ceste 624,81
DRSI glavne in regionalne ceste 5.942,11
OBČINE občinske ceste 32.423,27
Skupna dolžina javnih cest v Sloveniji za leto 2022 38.990,19

Pregled dolžin javnih cest po kategorijah za leto 2022 vsebuje podatke za:

 • državne ceste (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste) in
 • občinske ceste (lokalne ceste, glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste, mestne (krajevne) ceste, javne poti, javne poti za kolesarje).

Evropske poti (E-ceste in TEN-T ceste), ki potekajo preko Slovenije

Preko Slovenije potekajo po avtocestah in nekaterih odsekih glavnih cest naslednje E-ceste v skupni dolžini 594 km (leta 2020):

 • E57   Graz/Gradec – Maribor – Ljubljana
 • E57, E59   (Šentilj – Pesnica – Maribor – Slivnica – Dragučova)
 • E57, E70   (Zadobrova – Malence – Vič – Kozarje)
 • E59   Spielfeld/Špilje – Maribor – Zagreb
 • E61   Predor Karavanke – Ljubljana – Trieste/Trst – Rijeka/Reka
 • E61, E70   (Kozarje – Vrhnika – Logatec – Postojna – Senožeče – Gabrk – Sežana – Fernetiči)
 • E70   Trieste/Trst – Ljubljana – Zagreb
 • E652   Klagenfurt/Celovec – Ljubelj – Naklo
 • E653   Letenye/Letina – Pince – Murska Sobota – Maribor
 • E751   Rijeka/Reka – Pula – Koper – Trieste/Trst

Podobno potekajo večinoma po avtocestah TEN-T ceste TERN omrežja v skupni dolžini 599 km (leta 2020).

Podrobnejši podatki so na portalu OPSI – Odprti podatki Slovenije (Dolžine odsekov, ki pripadajo E-cestam in TEN-T cestam TERN omrežja, po občinah).

Storitvi sektorja

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Cestna infrastruktura

  V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.