Skoči do osrednje vsebine

V sektorju opravljamo naloge s področja zbiranja podatkov o državnih in občinskih cestah ter podatkov štetja prometa (podatki, dobljeni pri štetju, so podlaga za analizo prometnih gibanj, zato so nepogrešljivi pri načrtovanju). Prometne obremenitve slovenskih cest spremljamo že od leta 1954 z ročnim štetjem in samodejnimi števci.

Na področju informatike skrbimo za vzdrževanje strojne in programske opreme.

V arhivu direkcije hranimo dokumentarno gradivo, katerega precejšni del je v elektronski obliki (preslikano gradivo) in zajema stalno tekočo zbirko dokumentarnega gradiva, zbirko investicijsko-tehnične dokumentacije (projekte, študije) ter raziskovalne naloge in interne publikacije.

Podatki o cestnem omrežju

Za zbiranje podatkov o cestnem omrežju javnih cest, ki obsegajo državne in občinske ceste, je zadolžena Direkcija za infrastrukturo. Del omrežja državnih cest je hkrati tudi del omrežja evropskih cest.

Podatki o cestni infrastrukturi obsegajo statistične podatke po občinah in statističnih regijah (dolžine državnih, občinskih in javnih cest, dolžine E-cest, gostoto javnega cestnega omrežja) ter so v časovnih serijah prosto dostopni na naslednjih povezavah na portalu OPSI – Odprti podatki Slovenije:

Od 1. 7. 2019 naprej je v vseh podatkovnih dokumentih o dolžinah državnih cest upoštevana metodologija, po kateri so dolžine vseh vrst cest zajete brez priključkov in primerljive z dejansko prevoženimi razdaljami med kraji, navigacijskimi napravami in elektronskimi zemljevidi. Na voljo so tudi izrisi odsekov državnih cest.

Pregled dolžin državnih cest

Upravljavec Skupaj
državne ceste
DARS DRSI DRSI Skupaj
DRSI
Priključki
Leto (km) Avtoceste in
hitre ceste
Glavne ceste Regionalne ceste (km) (km)
DARS
(km)
DRSI
(km)
DRSI
DC AC+HC GC RC GC+RC AC+HC GC+RC GC RC
2019 6 542 616 800 5 126 5 926 162 21 8 13
2018 6 540 623 800 5 117 5 917 165 21 8 13
2017 6 534 618 800 5 117 5 917 164 21 8 13
2016 6 530 610 807 5 113 5 920 163 17 8 9
2015 6 536 610 807 5 119 5 926 163 17 8 9
2014 6 545 607 811 5 127 5 938 162 17 8 8
2013 6 545 607 811 5 127 5 938 162 17 8 8
2012 6 559 607 811 5 142 5 952 163 16 8 7
2011 6 551 607 809 5 136 5 944 161 16 8 8
2010 6 551 607 809 5 136 5 944 161 16 8 8

Vse dolžine so brez priključkov.

Preko Slovenije potekajo po avtocestah in nekaterih odsekih glavnih cest naslednje E-ceste v skupni dolžini 594 km (leta 2019):

 • E57   Graz/Gradec – Maribor – Ljubljana
 • E57, E59   (Šentilj – Pesnica – Maribor – Slivnica – Dragučova)
 • E57, E70   (Zadobrova – Malence – Vič – Kozarje)
 • E59   Spielfeld/Špilje – Maribor – Zagreb
 • E61   Predor Karavanke – Ljubljana – Trieste/Trst – Rijeka/Reka
 • E61, E70   (Kozarje – Vrhnika – Logatec – Postojna – Senožeče – Gabrk – Sežana – Fernetiči)
 • E70   Trieste/Trst – Ljubljana – Zagreb
 • E652   Klagenfurt/Celovec – Ljubelj – Naklo
 • E653   Letenye/Letina – Pince – Murska Sobota – Maribor
 • E751   Rijeka/Reka – Pula – Koper – Trieste/Trst

Podobno potekajo večinoma po avtocestah TEN-T ceste TERN omrežja v skupni dolžini 598 km (leta 2019).

Podatki o cestnem prometu

Direkcija za infrastrukturo na področju prometa opravlja naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih ter štetja prometa na državnih cestah.

Podatki o razmerah na državnih cestah in prometu na jih so objavljeni na portalu Prometno–informacijskega centra za državne ceste (PIC), kjer so na voljo povezave do cestnih kamer, števcev prometa, prometnega koledarja in merilnih mest sistema Burja.

Direkcija za infrastrukturo zagotavlja tudi podatke o prometnih obremenitvah, ki so bistven element načrtovanja, gradnje in vzdrževanja voziščnih konstrukcij. Pripravljeni so na osnovi podatkov štetja prometa, ki se izvaja z avtomatskimi števci in s posameznimi ročnimi štetji prometa na območju celotne Slovenije. Števni podatki so ena temeljnih informacij o prometu na cestah in služijo za pripravo različnih prometnih analiz in med drugim omogočajo tudi izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP).

Podatki o cestnem prometu v zadnjih 10 letih so dopolnjeni tudi s podatki izrednih štetij na državnih cestah, ki jih naročajo izvajalcem drugi naročniki, ti pa so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji RS za infrastrukturo.

Podrobnejši podatki o cestnem prometu so prosto dostopni na naslednjih povezavah na portalu OPSI – Odprti podatki Slovenije:

Navodila in druga uporabniška dokumentacija

Dejanska raba zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture:

 • Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture
 • Zakonodaja o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
 • Metodologija za evidentiranje dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture
 • Podatkovni model in izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco
 • Šifrant izmenjevalnega formata
 • Dokumenti in obrazci s primeri

Vprašanja in odgovori na temo dejanske rabe javne infrastrukture:

 • Obširnejši odgovori na vprašanja o dejanski rabi zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture, ki so bila postavljena na izobraževanjih
 • Grafični (shematski) prikazi postopkov

Občine - kategorizacija cest in BCP evidence:

 • Poziv občinam za posredovanje podatkov za leto 2018
 • Banka cestnih podatkov / Banka cestnih izdatkov (BCP/BCI)
 • Kategorizacija občinskih javnih cest
 • Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

Predaja izvedenih del - podatki za BCP:

 • Poročila (BCP) in projekti izvedenih del (PID)
 • BCP - evidence o cestah in obrazci
 • Seznam usposobljenih popisovalcev BCP

Predaja projektne dokumentacije v arhiv DRSI:

 • Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
 • Navodila projektantom

Izredno štetje prometa in posredovanje podatkov:

 • Navodilo za posredovanje izrednih ročnih štetij
 • Obrazci za posredovanje podatkov izrednih štetij

Storitvi sektorja

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Iskalnik