Skoči do osrednje vsebine

Varnostno preverjanje oseb in izdajanje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

Vsaka oseba, ki se lahko pri delu seznani s tajnimi podatki, mora biti pred dostopom do tajnih podatkov ustrezno varnostno preverjena. Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo pred izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov opravi pristojni organ, in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.

Način izvedbe

Postopek varnostnega preverjanja se začne na pisni predlog predlagatelja (predstojnik organa oziroma neposredno od njega pooblaščena oseba) in mora vsebovati:

  •  osebno ime,
  •  rojstni datum osebe, ki jo je treba varnostno preveriti ter
  •  stopnjo tajnosti tajnih podatkov, za dostop do katerih je dan predlog za izdajo dovoljenja.

Zakoniti predlagatelj mora preverjano osebo, ki je predhodno opravila osnovno usposabljanje s področja tajnih podatkov, seznaniti z razlogi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, obsegom varnostnega preverjanja ter vsebino in postopkom za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti ter jo pozvati, da da pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja.

Ko preverjana oseba da pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja in podpiše izjavo o seznanitvi s predpisi s področja tajnih podatkov, ji predlagatelj izroči ustrezne varnostne vprašalnike za varnostno preverjanje. Preverjana oseba vrne izpolnjene varnostne vprašalnike predlagatelju v zaprti ovojnici. Na sprednjo stran ovojnice preverjana oseba napiše:

  • ime in priimek,
  • organ zaposlitve,                                                   
  • ˝vprašalnik za varnostno preverjanje˝.                                                 

Če preverjana oseba ne da soglasja za začetek postopka varnostnega preverjanja, se varnostno preverjanje ne opravi.

Predlagatelj mora predlogu priložiti pisno soglasje preverjane osebe za varnostno preverjanje, potrdilo o opravljenem osnovnem oziroma dodatnem usposabljanju s področja tajnih podatkov, ki ne sme biti starejše od dveh let, pisno izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo področje tajnih podatkov, ter zaprto ovojnico z izpolnjenim varnostnim vprašalnikom preverjane osebe. Predlagatelj vse navedeno posreduje pristojnemu organu za vodenje postopka varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

Če v postopku varnostnega preverjanja varnostni zadržki niso bili ugotovljeni, se preverjani osebi izda dovoljenje za dostop do tajnih podatkov predlagane stopnje tajnosti.

Varnostno preverjanje oseb opravljajo z zakonom določeni organi, in sicer:

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) opravlja varnostno preverjanje za osebe zaposlene v MNZ ter za osebe zaposlene v drugih organih in organizacijah Republike Slovenije (razen MO RS, SOVA), če ne gre za opravljanje obrambnih dolžnosti ali vojaške službe.

Ministrstvo za obrambo - Obveščevalno varnostna služba (MO RS) opravlja varnostno preverjanje za zaposlene v MO RS in kadar gre za opravljanje obrambnih dolžnosti ali vojaške službe.

Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (SOVA) opravlja varnostno preverjanje za zaposlene v SOVI.