Skoči do osrednje vsebine

Prijava na usposabljanje s področja tajnih podatkov

Osnovno in dodatno usposabljanje  s področja tajnih podatkov lahko v organih in organizacijah izvajajo osebe ali organizacijske enote, ki jih določi predstojnik. Smiselno je, da tovrstno usposabljanje izvajajo osebe, ki imajo ustrezna predznanja s področja varnostnih ved in dejansko izvajajo naloge, v okviru katerih se srečujejo s tajnimi podatki, kar predstavlja neposreden prenos znanja in izkušenj ostalim uslužbencem v instituciji.

Urad vlade za varovanje tajnih podatkov izvaja tudi usposabljanje s področja tajnih podatkov, ki je namenjeno vsem tistim osebam, ki v organih (drugi odstavek 41. člena ZTP) in organizacijah (4. točka prvega odstavka 35. b člena ZTP) izvajajo izobraževanje in prenašajo ustrezno znanje s področja tajnih podatkov na ostale zaposlene. Namen tovrstnega usposabljanja je udeležencem predstaviti integralni sistem varovanja tajnih podatkov ter spodbuditi razmišljanje o pomenu krepitve varnostne osveščenosti zaposlenih, s ciljem zagotoviti čim višjo raven zaščite nacionalnih interesov Republike Slovenije, tako da bodo udeleženci v svojih delovnih okoljih uspešno prenašali tovrstno znanje sodelavcem.

Izvajalci usposabljanj (organi/organizacije) so dolžni po usposabljanju udeležencem izdati potrdilo/dokazilo o udeležbi na usposabljanju s področja tajnih podatkov, ki mora vsebovati vsaj osebno ime, rojstni datum oziroma drug ustrezen identifikacijski znak osebe, vrsto usposabljanja (osnovno ali dodatno) ter navedbo organa ali organizacije, ki je izvedla usposabljanje.

 • Osnovno usposabljanje s področja tajnih podatkov

  Prilagamo gradivo, ki lahko služi kot pomoč izvajalcem osnovnega usposabljanja s področja tajnih podatkov.
  Navodila
 • Dodatno usposabljanje s področja tajnih podatkov

  Prilagamo gradivo, ki lahko služi kot pomoč izvajalcem dodatnega usposabljanja s področja tajnih podatkov.
  Navodila
 • Usposabljanje oseb, odgovornih za izvajanje strokovnih nalog na področju tajnih podatkov

  Organi in organizacije, ki obravnavajo tajne podatke stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje stopnje tajnosti, morajo za notranji nadzor in druge strokovne naloge v zvezi z obravnavanjem in varovanjem tajnih podatkov sistemizirati delovno mesto.
  Urad za varovanje tajnih podatkov je pristojen za izvajanje usposabljanja oseb na teh delovnih mestih, torej oseb, ki so v organih in organizacijah odgovorne za izvajanje strokovnih nalog na področju tajnih podatkov. Omenjeno usposabljanje smo izvedli za osebe iz organov dne 17. 10. 2022, za osebe iz organizacij pa dne18. 10. 2022. V povezavi z izvedenim usposabljanjem prilagamo predstavitve izvajalcev.


Usposabljanje preko spletne učilnice

Za doseganje večje učinkovitosti, racionalnosti in ekonomičnosti smo pripravili tudi usposabljanje preko spletne učilnice.

Na podlagi medsebojne pogodbe med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Uradom vlade za varovanje tajnih podatkov ter mednarodno uveljavljene prakse smo z novembrom 2019 prešli na izvedbo osnovnega in dodatnega usposabljanja s področja varovanja tajnih podatkov v obliki spletne učilnice.

Zaprosila za izvedbo usposabljanja ali prijave na usposabljanje posredujete na naš uradni elektronski naslov: 

Prijava na usposabljanje