Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja

Pogoji za pridobitev pooblastila

Kdo lahko izvaja požarno varovanje

Požarno varovanje lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki imajo pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za izvajanje požarnega varovanja (v nadaljevanju: izvajalci), ter poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki lahko pridejo na območje varovanega objekta najkasneje v desetih minutah in od varovanega objekta niso oddaljene več kot pet kilometrov.

Kaj je požarno varovanje in kaj obsega

Požarno varovanje je varovanje premoženja (varovanega objekta) pred požarom. Izvaja se s tehničnim in fizičnim požarnim varovanjem.

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra (VNC) ali do sprejemnika signalov, vgrajenega na dežurnem mestu v gasilski enoti, komunikacijo operaterja VNC z varnostniki ter obveščanje in ukrepanje ob požaru.

Fizično požarno varovanje obsega preverjanje stanja v varovanem objektu po prejetem alarmu ali drugem signalu iz vgrajenega sistema za odkrivanje in javljanje požara, dogovorjeno ukrepanje ob odkritem požaru, obveščanje pristojne gasilske enote ter preventivni pregled varovanega objekta med dogovorjenimi obhodi.

V varovanem objektu vgrajen sistem za odkrivanje in javljanje požara mora biti nadzorovan v skladu s predpisi o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja

Izvajalec mora:

  • imeti licenco za varovanje premoženja,
  • imeti licenco za upravljanje z VNC ali sklenjeno pogodbo o zagotavljanju tehničnega požarnega varovanja (če nima lastnega VNC),
  • imeti zaposlenih najmanj pet varnostnikov za izvajanje fizičnega požarnega varovanja, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane v Pravilniku o požarnem varovanju,
  • razpolagati z ustreznimi vozili za fizično požarno varovanje z v Pravilniku o požarnem varovanju predpisano nameščeno opremo,
  • zagotavljati neposredno in stalno komunikacijo med VNC in varnostniki.

Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. Pooblastilo se spremeni, če se spremenijo posamezna dejstva, vezana na izdajo pooblastila.

Gasilske enote za izvajanje požarnega varovanja ne potrebujejo pooblastila. Požarno varovanje lahko izvajajo, če izpolnjujejo v Pravilniku o požarnem varovanju in predpisih o gasilstvu predpisane pogoje, ki ne vključujejo pridobitve pooblastila.

Če za določen varovan objekt zaradi utemeljenih razlogov ne more zagotoviti izvajanja fizičnega požarnega varovanja pod v pravilniku predpisanimi pogoji, lahko pooblaščen izvajalec požarnega varovanja za izvajanje fizičnega požarnega varovanja sklene pogodbo z gasilsko enoto, ki na podlagi zakona, ki ureja gasilstvo, izvaja javno gasilsko službo na območju, na katerem je varovani objekt. Gasilska enota lahko pogodbo za izvajanje fizičnega požarnega varovanja, ki ga izvajajo operativni gasilci, sklene le ob predhodnem soglasju občine.

Kakšne pogoje morata izpolnjevati varnostnik in operater VNC

Varnostnik in operater VNC morata imeti:

  • službeno izkaznico varnostnika/operaterja VNC, izdano skladno s predpisi o zasebnem varovanju,
  • sklenjeno delovno razmerje pri izvajalcu požarnega varovanja,
  • veljavno dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti iz varstva pred požarom po programu, ki ga je predpisal minister za obrambo in v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti ali po e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

E-pošta: gp.dgzr@urszr.si

Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem je treba navesti:

TRR: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: 11 19127-7111002-00002021
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X

Vlogi je treba priložiti dokazilo o vplačilu upravne takse.