Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Pogoji za pridobitev pooblastila

Kdo lahko izda pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

 • lastnik ali uporabnik objekta,
 • Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju uprava).

Koga lahko pooblasti lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta

 • zaposlenega pri njem, če izpolnjuje pogoje iz 12. člena pravilnika (lahko tudi samo za izvajanje določenih ukrepov),
 • pravno ali fizično osebo, če ima pooblastilo uprave,
 • upravitelja v več stanovanjski stavbi, če izpolnjuje pogoje iz 12. člena pravilnika,
 • fizično osebo, ki ni zaposlena pri njem, če izpolnjuje pogoje iz 12. člena pravilnika.

Obseg pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki ga izda uprava

Pooblastilo, ki ga izda uprava, obsega:

 • organiziranje in usposabljanje za varstvo pred požarom,
 • izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom (npr. skrb za proste evakuacijske poti, pregledovanje evidenčnih listov ipd.).

Kakšne pogoje mora izpolnjevati oseba, ki izvaja ukrepe varstva pred požarom:

1. Za objekte z zelo majhno ali majhno požarno ogroženostjo:

 • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
 • opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

2. Za objekte s srednjo ali višjo požarno ogroženostjo:

 • visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba,
 • opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

3. Za večstanovanjske stavbe:

 • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
 • opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

Katere osebe morajo imeti osnovno andragoško znanje

Osnovno andragoško znanje morajo imeti samo tiste osebe, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja za varstvo pred požarom. Za izpolnitev tega pogoja zadošča potrdilo o opravljenem najmanj 16 urnem usposabljanju ali potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu.

Ali ukrepe varstva pred požarom lahko izvaja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev po novem pravilniku

Usposabljanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom lahko ne glede na navedene pogoje iz 12. člena novega pravilnika izvaja tudi oseba, ki je izpolnjevala pogoje za izvajanje ukrepov varstva pred požarom iz 14. člena prejšnjega pravilnika in ima ob uveljavitvi tega pravilnika najmanj deset let delovnih izkušenj na tem področju.

Kdo mora pridobiti pooblastilo uprave za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Pravna ali fizična oseba, ki želi izvajati ukrepe varstva pred požarom za lastnike ali uporabnike stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih objektov.

Pravne in fizične osebe, ki že imajo pooblastilo uprave za izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom

Pravne ali fizične osebe, ki že imajo pooblastilo uprave in bodo po 1. 1. 2012 poleg usposabljanja izvajale tudi druge ukrepe varstva pred požarom in izdelovale požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije, naj čim prej zaprosijo za spremembo pooblastila. V vlogi naj navedejo seznam oseb, za katere želijo, da so navedene v pooblastilu in dokazila o izpolnjevanju pogojev. Če pri imenu in sedežu družbe ter navedenih osebah ni sprememb, dokazil o izpolnjevanju pogojev ni treba ponovno pošiljati.

Veljavnost že pridobljenega pooblastila za izvajanje usposabljanja iz varstva pred požarom

Pooblastilo za usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom po starem pravilniku ostaja v veljavi do roka, ki je naveden na njem, vendar obsega samo organiziranje in usposabljanje za varstvo pred požarom. Po 1. 1. 2012 je treba pridobiti pooblastilo tudi za izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter za izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti

Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 EUR.

Navedeni znesek lahko poravnate na:

TRR: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: 11 19127-7111002-00002021
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X