Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij

Pogoji za pridobitev pooblastila

Kdo lahko preizkuša hidrantna omrežja

Hidrantna omrežja lahko preizkuša pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij (v nadaljevanju izvajalec). Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Kakšna je razlika med preizkusom hidrantnega omrežja in rednim tehničnim nadzorom hidrantnega omrežja

Preizkus hidrantnega omrežja in potrdilo o brezhibnem delovanju mora zavezanec pridobiti pred začetkom uporabe novo vgrajenega hidrantnega omrežja, ob njegovi razširitvi ali spremenjenem oziroma zamenjanem delu.

Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja se izvaja najmanj enkrat letno. Obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju. Izvede ga lahko oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe gasilske ali kovinarske smeri. Za redni tehnični nadzor ni treba pridobiti pooblastila Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kaj obsega preizkus hidrantnega omrežja

Preizkus hidrantnega omrežja je sestavljen iz:

  • pregleda dokumentacije,
  • preizkusa hidrantnega omrežja po predpisanem postopku,
  • priprave pisnega poročila,
  • izdaje potrdila o brezhibnem delovanju sistema.

Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnega omrežja

Izvajalec mora:

  • biti registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega preizkušanja in analiziranja (po SKD 71.200),
  • imeti ustrezno tehnično opremo, ki je določena v pravilniku,
  • imeti vsaj eno osebo (v nadaljevanju tehnični nadzornik), ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati tehnični nadzornik pri izvajalcu

Tehnični nadzornik mora imeti:

  • najmanj srednjo izobrazbo strojne ali gasilske smeri (V. stopnja),
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj pri preizkušanju hidrantnega omrežja.

Vloga za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

TRR: 01100-1000315637
Sklic: 11 19127-7111002-00002021
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X