Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Zaradi rasti cen goriv, elektrike in repromateriala vlada sprejema vrsto ukrepov za pomoč kmetijskemu in ribiškemu sektorju pri soočanju z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Sprejeti ukrepi se nanašajo na pomoč sektorju mleka, pomoč pri pogonskih gorivih za kmetijstvo in ribištvo, pomoč na področju repromateriala (gnojil), pomoč čebelarjem, pomoč živinorejcem ter pomoč pridelovalcem jabolk in hrušk.

Pomoč kmetom in ribičem

Vlada je za kmete in ribiče pripravila paket ukrepov, ki bodo omogočali nadaljnjo proizvodnjo hrane in blažili posledice dviga cen goriv, elektrike in repromateriala. V letu 2022 je bilo v celoti izplačanih skoraj 22,3 milijona evrov (od tega nekaj več kot 1,7 milijona evrov evropskih sredstev):

 • 5,2 milijona evrov v podporo proizvajalcem mleka za približno štiri tisoč kmetij, ki redijo krave molznice (okvirno 60 evrov/kravo molznico) (izplačano 26. septembra 2022).
 • 2,1 milijona evrov finančnih nadomestil zaradi visokih cen energentov vsem, ki so bili v letu 2021 upravičeni do vračila trošarine za energente, porabljive za kmetijsko mehanizacijo: dvomesečna pomoč v višini 0,2 evra/liter goriva (minimalno 40 evrov); 6,67 evra/hektar za površine njive, njive za rejo polžev, jagode na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi; 14 evrov/hektar za površine vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov (izplačilo do 30. septembra 2022).
 • 15 milijonov evrov za sofinanciranje kmetijskega repromateriala v višini od 50 do 35 tisoč evrov/kmetijo (Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo) (izplačilo do 30. septembra 2022).
 • 6.251 evrov finančne pomoči zaradi visokih cen energentov za ribiče, ki so za leto 2021 prejeli vračilo trošarine za energente, ki se v okviru opravljanja dejavnosti porabijo za pogon ribiških plovil (Odlok o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil) (izplačilo v prvem tednu oktobra 2022).

Pomoč v letu 2023: 

 • 12 milijonov evrov izredne začasne podpore Evropskega kmetijskega sklada. Pomoč je namenjena kmetom ter MSP, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in sicer v obliki pavšalne pomoči zaradi stroškov zvišanja cen pridelave, ki niso bili pokriti z drugimi pomočmi v sektorjih sadja, vrtnarstva in prašičjega mesa, ter v obliki podpore začetim naložbam zaradi višjih cen gradbenega materiala. (rok izplačila: predvidoma maj 2023).

Pomoč se upravičencem izplača bodisi na podlagi vloge bodisi na podlagi podatkov, ki jih iz uradnih evidenc pridobi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

V okviru pomoči gospodarstvu zaradi rastočih cen električne energije in zemeljskega plina so do državne pomoči po Začasnem okviru s področja kmetijstva in ribištva upravičene:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki, zadruge, društva ali zavodi v sektorju ribištva in akvakulture: do 75.000 evrov pomoči na upravičenca;
 • ravne osebe, samostojni podjetniki, zadruge, društva ali zavodi, ki opravljajo dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji: do 62.000 evrov pomoči na upravičenca.

Do pomoči so upravičeni ne glede na to, ali to dejavnost opravljajo kot glavno ali stransko dejavnost.

Pomoč čebelarjem

Zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala so se povečali stroški pridelave medu, zato je vlada sprejela ukrepe pomoči v višini 1,96 milijona evrov za pomoč čebelarskemu sektorju.

Do finančnega nadomestila v višini 10 evrov na čebeljo družino so upravičeni tisti čebelarji, ki:

 • so bili vpisani v centralni register čebelnjakov na dan 20. avgust 2022 in
 • so imeli na dan 31. oktober 2021 v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine.

Ta datum glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva kot zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec sporočil do 1. decembra 2021.

Finančno nadomestilo se izplača samo čebelarjem, ki prejmejo 40 evrov podpore, skupno izplačilo pa je omejeno na 62.000 evrov, s čimer se zniža izplačilo največjim prejemnikom.

Za pridobitev pomoči ni treba vložiti vloge. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo informativne odločbe izdala upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc do 21. decembra 2022.

Pomoč živinorejcem

Zaradi izpada krme zaradi suše v letu 2022 in višjih cen krme na trgu je vlada zagotovila pomoč živinorejskim kmetijam v višini 4,5 milijona evrov. Namen pomoči je omejitev gospodarske škode in zagotovitev stabilnih razmer na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z živinorejo.

Do finančne pomoči so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v reji dve glavi velike živine – GVŽ (govedo, drobnica, kopitarji in prašiči), povprečno obtežbo 0,9 GVŽ na hektar in kmetijske površine, na katerih gojijo:

 • deteljno travne mešanice, deteljo, travno deteljne mešanice, pašno kosni travnik, planinski pašnik, trajni travnik – dvokosni, trajni travnik – tri in večkosni, trajni pašnik – sveže, lucerno in travniške sadovnjake. Finančna pomoč znaša 38 evrov, če je poškodovanost nad 60 %, in 19 evrov, če je poškodovanost od 30 do 60 %;
 • koruzo v zrnju, koruzno silažo, krmno ogrščico, krmno peso, krmno repo, krmno repico, krmni bob, krmni grah, krmni ohrovt, krmni radič, krmni sirek in krmno korenje. Finančna pomoč znaša 95 evrov, če je poškodovanost nad 60 %, in 47,5 evra, če je  poškodovanost od 30 do 60 %.

Za pridobitev pomoči ni treba vložiti vloge. Upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, bo Agencija za kmetijske trg in razvoj podeželja do 21. decembra 2022 izdala informativno odločbo o pomoči.

Pomoč pridelovalcem jabolk in hrušk

Zaradi visokih stroškov pridelave jabolk in hrušk je vlada sprejela ukrepe pomoči v predvideni višini 1,749.000 evrov. Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pridelovalcem jabolk in hrušk v intenzivnih sadovnjakih, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Višina finančnega nadomestila znaša 1.500 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablan ali hrušk. 

Pogoji za dodelitev finančnega nadomestila:

 • pridelovalci jabolk in hrušk so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) – evidenco intenzivnih sadovnjakov;
 • najmanj 7,5 ha intenzivnega sadovnjaka jablan ali 7,5 ha intenzivnega sadovnjaka hrušk na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v RKG – evidenco intenzivnih sadovnjakov na dan 31. 12. 2022;
 • sedmi dan po uveljavitvi odloka upravičenec nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti nad 50 evrov;
 • finančno nadomestilo se zniža za že prejete pomoči.

Za pridobitev pomoči ni treba vložiti vloge. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izda informativne odločbe, izplačila so predvidena v sredini aprila 2023.

Nižje trošarine za gorivo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

Od 1. januarja 2023 lahko upravičenci uveljavljajo pravico do nakupa označenega plinskega olja s takojšnjim znižanjem trošarine za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji) in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev. Ta sprememba nadomešča dosedanjo pravico do vračila plačane trošarine za gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Trošarina za gorivo za kmetijstvo se od navedenega datuma določa v višini trošarine za plinsko olje, kot gorivo za ogrevanje.

Prehodna določba spremenjenega Zakona o trošarini omogoča upravičencem za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022, uveljavljanje pravice do vračila trošarine z vložitvijo zahtevka za vračilo trošarine, tako kot je to veljalo za pretekla leta.

Več informacij na spletni strani Finančne uprave