Skoči do osrednje vsebine

Načrt za okrevanje in odpornost obravnava izzive, povezane z doseganjem podnebne nevtralnosti do leta 2050, povečanjem produktivnosti materialov, spodbujanjem energetske učinkovitosti in ekoloških inovacij, izboljšanjem sistema ravnanja z odpadki in krepitvijo lesne predelovalne verige. Komponenta uvaja tudi zeleno proračunsko načrtovanje.

Cilj komponente Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov je spodbujati prehod slovenskega linearnega gospodarstva na nizkoogljično krožno gospodarstvo v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 in novim akcijskim načrtom EU za krožno gospodarstvo z naslovom „Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo“.

Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo - reforma

Cilj reforme je pospešiti prehod na krožno gospodarstvo za učinkovito rabo virov. Vzpostavljen bo strateški in pravni okvir za prehod na krožno gospodarstvo, da se izboljša podaljšana odgovornost proizvajalcev in spodbudi vključevanje recikliranih materialov v nove izdelke. Z reformo bo vzpostavljeno zeleno proračunsko načrtovanje, pri čemer bo uvedena metodologija za opredelitev in oceno elementov javnega proračuna, ki vplivajo na okoljske politike.

V okviru reforme bo vzpostavljena enotna točka, ki bo podpirala podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP) pri prehodu na krožno gospodarstvo.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2023.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstvo za javno upravo.

Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo - naložba

Cilj naložbe je povečati učinkovitost virov v podjetjih in podpreti njihov prehod v krožno gospodarstvo.

Projekti v okviru naložbe bodo zajemali podpiranje zagonskih podjetij na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva, usposabljanje mentorjev za pomoč podjetjem pri iskanju in razvoju transformativnih rešitev ter podpiranje krožnih vrednostnih verig prek okolju prijaznega poslovnega okolja za vlagatelje.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2025.

V okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost je za ta namen predvidenih 17 milijonov evrov.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Agencija SPIRIT.

Končni prejemniki sredstev: podjetja, agencija SPIRIT.

Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo - naložba

Slovenija kot ena izmed štirih najbolj gozdnatih evropskih držav (okoli 58 odstotkov ozemlja je poraščenega z gozdovi) razpolaga z zadostnimi količinami lesa za dolgoročen razvoj, temelječ na domači surovini.

Cilj naložbe je prispevati k večji domači predelavi lesa na podlagi okolju prijaznega proizvodnega procesa in učinkovite rabe virov, kar se bo zagotavljalo preko spodbujanja vlaganj v nove zmogljivosti in v širitev obstoječih zmogljivosti za predelavo lesa. V obeh primerih se bodo pri dejavnostih upoštevala načela okolju prijazne proizvodnje, trajnostne gradnje in uporabe najboljših razpoložljivih tehnik. Poleg tega bodo zanje veljala stroga merila za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, zlasti v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti.

Projekti, ki bodo predmet podpore, morajo biti zaključeni do 30. junija 2026.

Iz Mehanizma za okrevanje in odpornost bo za te namena na razpolago predvidoma 28 milijonov evrov.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: podjetja.