Skoči do osrednje vsebine

V mednarodnih organizacijah

Vse od osamosvojitve Slovenija uspešno prevzema zahtevne naloge v okviru mednarodnih organizacij. Med njimi velja izpostaviti članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov v obdobju 1998–1999, dvakratno članstvo v Svetu Združenih narodov za človekove pravice (2007–2010, 2016–2018) s predsedovanjem Svetu v letu 2018, dvakratno predsedovanje Svetu Evropske unije (2008, 2021), predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (2005) ter predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope (2009).

Slovenija in njeni predstavniki uspešno kandidirajo tudi za članstvo v različnih organih mednarodnih organizacij in tudi za strokovne funkcije v teh organizacijah. Leto 2021 je bilo v tem pogledu še zlasti uspešno z izvolitvijo v Izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije za obdobje 2021–2024, Komisijo Združenih narodov za droge za obdobje 2022–2025, Administrativni svet Mednarodne organizacije dela za obdobje od junija 2021 do junija 2024, Svet Mednarodne organizacije za kmetijstvo in prehrano za obdobje od julija 2022 do junija 2024 ter četrto izvolitvijo v Svet guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo za obdobje 2021–2023. Slovenski predstavnik je bil potrjen za podpredsedujočega 76. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, slovenski strokovnjak pa izvoljen za namestnika generalnega direktorja Svetovne poštne zveze za obdobje 2022–2025.

Slovenski diplomati so se v preteklih letih izkazali kot člani ali predsedujoči različnim odborom Generalne skupščine Združenih narodov, kar utrjuje slovenski položaj odgovorne in aktivne članice mednarodne skupnosti.

Slovenija redno in v celoti poravnava svoje finančne obveznosti do OZN, tako v redni proračun kot tudi v proračun za mirovne operacije OZN.

Prispevek k miru in varnosti

S svojimi pripadniki v mednarodnih mirovnih operacijah se Slovenija odgovorno in solidarno odziva na sodobna varnostna tveganja. Slovenski pripadniki v mednarodnih operacijah in misijah prizadevno, zgledno in uspešno uresničujejo interese Slovenije, prispevajo k pozitivni promociji in vidnosti države v svetu. Prepoznani so po svoji profesionalnosti, strokovnosti in izurjenosti. Civilno prebivalstvo jih v okoljih, kjer delujejo, sprejema z naklonjenostjo in zaupanjem.

Slovenija svoj ugled na področju miru in varnosti krepi tudi z izobraževalnimi programi, namenjenimi civilnemu in službenemu osebju pred odpravo na različne misije.

Človekove pravice

Na področju človekovih pravic Slovenija posebno pozornost namenja naslednjim globalnim izzivom: podnebnim spremembam v kontekstu človekovih pravic in pandemije, umetni inteligenci, odpravi vrzeli v naslavljanju starajočih se družb ter pomenu ozaveščanja in izobraževanja. Slovenija je po dolgoletnih prizadevanjih v oktobru 2021 skupaj s štirimi državami dosegla, da je Svet OZN človekove pravice sprejel resolucijo o priznanju pravice do zdravega življenjskega okolja. Na 48. zasedanju Sveta je bila soglasno sprejeta tudi prva vsebinska resolucija o pravicah starejših, ki jo je Slovenija predstavila skupaj z Argentino in Brazilijo.

Spoštovanje mednarodnega prava

Slovenija je odločna zagovornica spoštovanja mednarodnega prava kot najboljšega jamstva mednarodnega miru in varnosti. Dosledno se zavzema za krepitev vladavine prava, vključno z mehanizmi mirnega reševanja sporov ter spoštovanjem odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitražnih tribunalov. Spodbuja sodelovanje v boju proti nekaznovanosti in uveljavljanje odgovornosti za najhujša mednarodna kazniva dejanja z namenom krepitve mednarodne varnosti, preprečevanja konfliktov in spodbujanja sprave.

Trajnostna prihodnost planeta

Znotraj Združenih narodov je Slovenija znana kot aktivna partnerka v obravnavi tematik, ki so pomembne za širše članstvo Organizacije in za celovito obravnavo aktualnih mednarodnih izzivov. Je zagovornica zelene obnove za okrevanje po pandemiji in krepitve odpornosti družb. Vodi aktivno okoljsko, podnebno in vodno diplomacijo ter se zavzema za celovite rešitve na področjih prehranske varnosti in globalnega zdravja.

Solidarnost in pomoč

Slovenija z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah. Poleg aktivnega sodelovanja z mednarodnimi in drugimi organizacijami pri naslavljanju razvojnih izzivov in humanitarnih potreb po svetu podpira izvedbo dvostranskih projektov, ki jih izvajajo slovenske ustanove in drugi partnerji. V preteklih letih je bila posebna pozornost posvečena tudi področju globalnega zdravja, pri čemer je Slovenija v boju proti pandemiji covida-19 zagotovila materialno pomoč (vključno z obsežno donacijo cepiv) ter s finančnimi prispevki podprla delovanje mednarodnih organizacij in drugih partnerjev na terenu.