Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Naslov: Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper

Telefon: 05 663 21 00

E-naslov: is.vog@xob.psru

Odgovorna oseba: Jadran Klinec, direktor

Datum prve objave kataloga: 6. 5. 2019

Datum zadnje spremembe: 3. 3. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=70

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Uprava RS za pomorstvo opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture. V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, posebne strokovne naloge glede varstva morja, nadzor nad varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju pomorskega prometa in pristaniške infrastrukture ter nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Izpostava Izola
Veliki trg 12, 6310 Izola
05 663 21 51
is.vog@alozi.temorp

Izpostava Piran
Dantejeva ulica 4, 6330 Piran
05 663 21 90
is.vog@narip.temorp

Kapitanija
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper
05 663 21 00
is.vog@xob.psru

Oddelek za nadzor prometa in reševanje
Bajec Primož
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper
05 663 21 08
is.vog@ccrm.repok

Oddelek za pristaniški promet
Aljoša Besednjak
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper
05 663 21 06
is.vog@temorp.pk

Pomorska inšpekcija
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper
05 663 21 41
is.vog@xob.psru

Sektor za investicije, nepremičnine in finance
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper
05 663 21 00
is.vog@xob.psru

Sektor za pomorske listine in splošne zadeve
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper
05 663 21 00
is.vog@xob.psru

Sektor za varovanje obalnega morja
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper
05 663 21 00
is.vog@xob.psru

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Torek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Vpisnik čolnov ima uradne ure poleg zgoraj navedenih, tudi v četrtek od 09:00 do 12:00 ure.

Pomorski inšpektorji imajo uradne ure vsak ponedeljek in sredo od 09:00 do 11:00 ure.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij: informacije, ki se nanašajo na področje vpisnika morskih čolnov, izdaje potrdil o usposobljenosti za upravljanje čolna in pooblastil pomorščakov.


Katalogi informacij javnega značaja