Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitev pravic potnikov

Potnik se mora v zvezi s kršitvami svojih pravic najprej obrniti na prevoznika ali upravljavca terminala, kamor poda pritožbo v dveh mesecih od dne, ko je bila storitev opravljena ali bi morala biti opravljena. Uprava za pomorstvo in Tržni inšpektorat delujeta kot organa za obravnavanje prijav, vsak na svojem spodaj navedenem področju, če prijave potnikov niso bile rešene pri prevozniku ali upravljalcu terminala.

Kako vam lahko pomaga Uprava za pomorstvo?

Uprava za pomorstvo obravnava prijave potnikov glede kršitev prvega ali drugega odstavka 9. ali 13. ali 14. člena Uredbe 1177/2010/EU, kar pomeni kršitev pravic potnikov glede:

 • dostopnosti in pogojev dostopa,
 • določitvijo in objavo standardov kakovosti za pomoč invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo ter
 • usposabljanjem osebja prevoznikov in upravljalcev terminalov glede invalidnosti.
 • Navodila Uprave za pomorstvo

  Če potnik ni zadovoljen s prejetim odgovorom prevoznika ali upravljalca terminala ali če od njiju ni prejel odgovora v dveh mesecih od vročitve prijave, lahko poda prijavo na Upravo za pomorstvo, v kolikor gre za področje kršitev, ki jih ta obravnava.
  Navodila

Kako vam lahko pomaga Tržni inšpektorat?

Tržni inšpektorat obravnava prijave glede:

 • nediskriminacije med potniki s pogoji prevoza, ki jih zagotavljajo prevozniki,
 • nediskriminacije ter pomoči invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo,
 • pravic potnikov v primeru odpovedi ali zamude potovanja in
 • minimalnih informacij, ki jih je treba zagotoviti potnikom.

Na podlagi 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh je namreč Tržni inšpektorat pristojni nacionalni izvršilni organ za nadzor nad izvajanjem 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 22., 23. in 24. člena Uredbe 1177/2010/EU. Konkretno to pomeni, da lahko Tržni inšpektorat ukrepa zoper prevoznika, potovalnega agenta, organizatorja potovanja ali upravljavca terminala, če:

 • potniku ne izda vozovnice,
 • so pogodbeni pogoji in tarife ponujeni na podlagi neposredne ali posredne diskriminacije,
 • potniku zaradi invalidnosti ali zmanjšane mobilnosti zavrne sprejem rezervacije, izdajo
 • vozovnice ali vkrcanje ali če ponudi rezervacijo in vozovnico z dodatnimi stroški ali pod
 • neenakimi pogoji kakor drugim potnikom, ali ne zagotovi izjem ali posebnih pogojev potovanja,
 • ne vzpostavi nediskriminatornih pogojev dostopa za invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo,
 • javno ne objavi pogojev dostopa v fizični obliki ali na internetu ali na zahtevo,
  invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo ne zagotovi brezplačne pomoči,
 • ne sprejme vseh ukrepov v zvezi z obvestili,
 • ne določi in ne objavi standardov kakovosti za pomoč,
 • ne določi postopkov usposabljanja glede invalidnosti,
 • pri odpovedi ali zamudi pri odhodu potnikov ne obvesti na predpisani način, ne nudi pomoči,
 • ne ponudi spremembe poti ali povračila stroškov,
 • ne izplača nadomestila za vozovnico na predpisan način,
 • potnikom ne zagotavlja ustreznih informacij o potovanju in pravicah potnikov,
 • nima vzpostavljenega mehanizma za obravnavo prijav potnikov.
 • Navodila Tržnega inšpektorata

  Če potnik ni zadovoljen s prejetim odgovorom prevoznika ali upravljalca terminala oziroma če ni prejel končnega odgovora v dveh mesecih od vročitve pritožbe, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat.
  Navodila

Poročilo o izvajanju Uredbe o pravicah potnikov v pomorskem prometu

 • Poročilo o izvajanju Uredbe o pravicah potnikov v pomorskem prometu

  V skladu s 26. členom Uredbe Evropske unije št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe Evropske skupnosti št. 2006/2004 morajo pristojni organi vsake dve leti objaviti poročilo o aktivnostih povezanih z izvajanjem te uredbe. Struktura poročila sledi predlogu, ki ga je pripravil Direktorat za mobilnost in promet pri Evropski komisiji.
  Poročila