Skoči do osrednje vsebine

Ladje, ki prihajajo v pristanišča Republike Slovenije so dolžne preko portala Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet posredovati podatke formalnosti poročanja za vse državne organe, upoštevati določbe o najvišji dovoljeni vsebnosti žvepla v pogonskih gorivih, oddajati ladijske odpadke, pridobiti dovoljenja za izvajanje del na ladji in zagotavljati skladnost z zahtevami za sisteme šteja in registracijo oseb na potniških ladjah.

Potniki lahko pri Upravi za pomorstvo podajo prijavo, ki se nanaša na njihove pravice, če prijave niso bile rešene pri prevozniku ali upravljavcu terminala.

Nad varnostjo plovbe, zaščito, preprečevanjem onesnaženja morja in delovnimi razmerami članov posadk na ladji, izvaja nadzor pomorska inšpekcija.

Nacionalno enotno okno za pomorski promet

Nacionalno enotno okno za pomorski promet (NEO) je storitveni portal za spremljanje in nadzor pomorskega prometa ter izmenjavo pomorskih podatkov, ki povezuje sistem SafeSeaNet pri Evropski Agenciji za pomorsko varnost, e-carine in druge elektronske sisteme in preko katerega se vsi podatki ob prihodu ali odhodu ladje poročajo le enkrat ter se posredujejo različnim pristojnim organom in državam članicam Evropske unije.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Pomorska inšpekcija

Pomorska inšpekcija je pristojna za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad varnostjo plovbe, zaščito, preprečevanjem onesnaženja morja in delovnimi razmerami članov posadk na ladji. Inšpekcijski nadzor se izvaja v skladu s Pariškim memorandumom (Memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe), ki ga izvajajo države članice EU, Kanada, Islandija, Norveška in Rusija.

Periodični inšpekcijski pregledi vseh ladij, ki vplujejo v pristanišča držav članic Pariškega memoranduma se izvajajo na podlagi rizičnega faktorja ladje. V izračunu je zajet tudi faktor tveganja za posameznega ladjarja, ki se izračuna na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in zaustavitev s strani pomorskih inšpekcij držav članic Pariškega memoranduma in na podlagi kriterijev za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov.

Vsaj 72 ur pred načrtovanim vplutjem v pristanišče oziroma na sidrišče ali pred izplutjem iz predhodnega pristanišča oziroma sidrišča (če se pričakuje da bo potovanje trajalo manj kakor 72 ur) mora ladjar za potrebe opravljanja inšpekcijskega nadzora posredovati podatke 72 in 24 urne prednajave. Podatki se posredujejo preko Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet ali obrazca.

Obveznost izvedbe 72 urne prednajave velja za:

  • zelo rizične ladje (HRS) in
  • vse potniške ladje, tankerje za prevoz nafte, kemikalij in plinov ter ladje za prevoz razsutega tovora, ki so starejše od 12 let.
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Ladijsko gorivo

Najvišja dovoljena vrednost žvepla v pogonskih gorivih, ki jih uporabljajo ladje je s 1.1.2020 0,50% m/m.

Uprava za pomorstvo lahko zahteva, da ladjar odda zapečateni vzorec dobavljenega goriva za plovila izvajalcu monitoringa vsebnosti SOx. Izbrani izvajalec monitoringa za leti 2020 in 2021 je družba SGS Slovenija d.o.o..

Plačnik storitev vzorčenja in analize goriva na ladjah v slovenskih pristaniščih, z namenom ugotavljanja dejanske vsebnosti deleža žvepla v ladijskih gorivih, je Uprava za pomorstvo. V primeru pozitivnega rezultata analize ladijskega goriva (kadar je prekoračena predpisana meja vsebnosti žvepla v ladijskem gorivu) mora ladjar poleg predpisane sankcije poravnati tudi stroške vzorčenja in analize goriva. 

Analiza in vzorčenje goriv se izvajata v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/253 z dne 16. februarja 2015 o določitvi pravil glede vzorčenja in poročanja iz Direktive Sveta 1999/32/ES v zvezi z deležem žvepla v gorivih za plovila.

Prevzem ladijskih odpadkov

Oddajanje odpadkov je obvezno in se opravlja vsak dan v rednem delovnem času med 7. in 15. uro.

Ponudnik storitev je družba Luka Koper INPO d.o.o. Več informacij je na voljo v Vodniku za ladje koprskega tovornega pristanišča.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Izvajanje del na ladji

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko na zahtevo poveljnika ladje in v soglasju z upravljavcem pristanišča dovoli popravilo stroja na ladji ali druga dela, ki začasno onesposobijo ladjo za manevriranje. Dovoljenje je potrebno pridobiti tudi za kurjenje odprtega ognja na obali ali na plovilu. Pridobitev dovoljenja je podprta v NEO.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Štetje in registracija oseb na potniških ladjah

Vsaka potniška ladja (vsako plovilo, ne glede na dolžino, ki lahko prevaža več kot 12 potnikov), registrirana v Republiki Sloveniji, in vsaka tuja potniška ladja, ki prihaja v pristanišče ali sidrišče v Republiki Sloveniji je dolžna podati vlogo za odobritev sistema štetja in registracije oseb na potniških ladjah.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Predpisi Štetje in registracija oseb

Pravice potnikov

Ladijskim potnikom mora biti zagotovljena nediskriminatorna obravnava v zvezi s pogoji prevoza, invalidnostjo, pomoč invalidnim osebam in osebam z in zmanjšano mobilnostjo, predpisane minimalne informacije  in pravice v primeru zamude ali odpovedi potovanja ter obravnava pritožb.

Informacije nudijo tudi ladijski prevozniki in potniški terminal:

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo