Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)

Rok za prijavo je potekel.

Z javnim razpisom želimo spodbuditi investicije v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost. Javni razpis je v Načrt za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa

Cilji javnega razpisa so:

 • trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti,
 • dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 - zvezdic; v nadaljevanju: * oz. 3-4 jabolka).

SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka).

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Predmet sofinanciranja v okviru obeh sklopov (sklop 1 in sklop 2) bodo zgolj investicije, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

Upravičenci

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa (v nadaljevanju: prijavitelji ali podjetja ali končni prejemniki). 

Za prijavitelje iz prejšnjega odstavka štejejo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma ter imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano eno od naslednjih dejavnosti:

 • SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 58.000.000,00 EUR, od tega:

 • za sklop 1: 18.000.000,00 EUR in
 • za sklop 2 : 40.000.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

V okviru javnega razpisa se lahko uveljavlja naslednje kategorije upravičenih stroškov:

 • Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
 • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Roki za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je 19. 12. 2022.

Tretja sprememba javnega razpisa

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 86/23 je bila dne 4. 8. 2023 objavljena sprememba javnega razpisa.
Sprememba se nanaša na pravne podlage, višino razpoložljivih sredstev ter roke oddaje vlog. Osnova za izvedbo javnega razpisa je sedaj tudi Predlog spremembe Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 10. 7. 2023. Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 58.000.000,00 EUR, od tega je za sklop 1 razpoložljivih 18.000.000,00 EUR ter za sklop 2 pa 40.000.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je sedaj samo 19. 12. 2022.

Druga sprememba javnega razpisa

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/23 je bila dne 17. 3. 2023 objavljena sprememba javnega razpisa.

Sprememba se nanaša na spremembo rokov za oddajo vlog, in sicer se drugi in tretji rok za oddajo vlog, predvidena 27. 3. 2023  in 29. 5. 2023, črtata. S spremembo se določa nov drugi rok za oddajo vlog, 15. 9. 2023. Slednji bo izveden zgolj v primeru, v kolikor bodo na razpolago ostala sredstva po izvedenem postopku prvega roka odpiranja, ki je še v teku. O višini razpoložljivih sredstev bodo potencialni prijavitelji pravočasno obveščeni preko spletnih strani ministrstva.

Prva sprememba javnega razpisa

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 135/22 je bila dne 21. 10. 2022 objavljena sprememba javnega razpisa. V skladu s tem objavljamo popravljen javni razpis in razpisno dokumentacijo.

Kjučne spremembe javnega razpisa so:

 • Podaljšanje prvega roka za oddajo vlog za dva tedna na 19. december 2022;
 • Znižanje vstopnega pogoja za sofinanciranje kampov, in sicer iz 50 kampirnih enot na 30 ter prilagoditev merila, ki se nanaša na število nastanitvenih enot v kampih;
 • Dodatna opredelitev merila glede prijave podjetij v javni lasti na javni razpis: prijavijo se lahko tudi podjetja v javni lasti, kjer država ali lokalna skupnost nima 30 % ali več kot 30 % kapitala ali glasovalnih pravic (v primeru podjetij, ki se na razpis prijavljajo na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči) oziroma, kjer država ali lokalna skupnost nima 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic (v primeru podjetij, ki se na razpis prijavljajo na podlagi sheme Program izvajanja finančnih spodbud MSP);
 • Sprememba pogoja glede vpisa v Register nastanitvenih obratov in sistem kategorizacije, ko se investicija v rekonstrukcijo nanaša na vzpostavitev novega nastanitvenega obrata v objektu, kjer se na dan oddaje vloge ni izvajala nastanitvena dejavnost – v tem primeru se vpis v oba sistema izvede ob zaključku investicije.

Objavljamo dokumente z vključenimi spremembami.

Prosimo, da pri prijavi na javni razpis upoštevate spremenjeno dokumentacijo.

Dokumenti in obrazci

Predstavitev javnega razpisa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v četrtek, 17. 11. 2022 izvedlo predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. Javni razpis je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, za katerega izvedbo je predvidenih 69 mio evrov sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Dogodek bo potekal v Grand Hotelu Union, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00 uri. 

Prijava je možna do 15. 11. 2022, na e-naslov: turizem.mg@gov.si. Število udeležencev, ki bodo na dogodku fizično prisotni, je omejeno.

Dogodek lahko spremljate tudi preko spletne povezave: https://youtu.be/uGjiZrw4UE8

V prilogi se nahaja vabilo in program dogodka.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgts@gov.si s pripisom JR nastanitvene kapacitete NOO.

Kontakt

gp.mgts@gov.si