Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa - A in B, prvi je namenjen profesionalizaciji zaposlenih v socialnih podjetjih, drugi pa profesionalizaciji mentorjev.

Javni razpis predvideva tri odpiranja, prvi je bil izveden v letu 2018, drugi poteka v letu 2019, tretji pa je predviden v letu 2010. Za potrebe 2. odpiranja je bilo besedilo javnega razpisa spremenjeno. Zaradi lažjega razumevanja sprememb besedila javnega razpisa na 2. odpiranju sta dokumenta javni razpis in razpisna dokumentacija objavljena tudi v »sledi spremembam« (SS).

Prijavitelji

Na sklop A javnega razpisa se lahko prijavijo socialna podjetja, na sklop B pa socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški

V sklopu A so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev – to so stroški mentorjev (v minimalnem odstotku 60% od celotne vrednosti prijavljene operacije), stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program (v maksimalnem odstotku 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa, stroški investicij v neopredmetena sredstva, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa, stroški informiranja in komuniciranja, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa ter pavšalno financiranje v višini do 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom tistih zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program.

V sklopu B so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev – t.j. obstoječih strokovnjakov s področja socialnega podjetništva in stroški službenih potovanj v Sloveniji ali v tujini (prevozi, nastanitve, kotizacije idr.).

Stopnja sofinanciranja: 100 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: Do največ 25.000,00 EUR za operacije, ki se izvajajo minimalno 6 mesecev v sklopu A ter 3 mesece v sklopu B. Operacije se lahko izvajajo največ 12 mesecev.

Razpisana višina sredstev: 1.579.144,99 EUR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS, št. 93/2020 z dne 3.7.2020 objavilo spremembo javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Pri tem se 3. odpiranje javnega razpisa prekliče.

Predlog prejemnikov sredstev, 2. odpiranje

Predlog prejemnikov na povezavi

Kontakt

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno na gp.mgrt@gov.si.

Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja