Skoči do osrednje vsebine

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo svetuje vladi pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, sodeluje pri načrtovanju razvoja visokošolskega študija ter spodbuja in razvija sodelovanje med visokošolskimi zavodi.

Naloge

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo opravlja naslednje naloge:

 • svetuje pri strokovnih izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva,
 • svetuje pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje,
 • svetuje pri načrtovanju razvoja visokega šolstva,
 • daje mnenje k nacionalnemu ogrodju kvalifikacij,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije in Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Sestava

Svet za visoko šolstvo ima predsednika in 23 članov. Sestavljajo ga strokovnjaki s področja visokega šolstva ter znanosti in tehnologije, gospodarstva, predstavniki študentov visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter socialnih partnerjev. Njegovi člani so tudi štirje rektorji univerz, ki jih izbere rektorska konferenca, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter predsednik Inženirske akademije Slovenije.

Svet za visoko šolstvo mora biti sestavljen tako, da se zagotovi zastopanost večine študijskih in večine znanstveno-raziskovalnih področij.

Predsednika in 16 članov imenuje Vlada Republike Slovenije, od tega:

 • dva visokošolska učitelja oziroma znanstvena delavca izmed kandidatov, ki jih predlagajo visokošolski zavodi,
 • dva visokošolska učitelja oziroma znanstvena delavca izmed kandidatov, ki jih predlagajo javni raziskovalni zavodi,
 • enega izmed članov iz razreda umetnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti izmed kandidatov, ki jih predlaga Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
 • dva predstavnika zaposlenih na visokošolskih ali raziskovalnih zavodih, izmed kandidatov, ki jih predlagajo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva,
 • enega predstavnika višjih strokovnih šol izmed kandidatov, ki jih predlaga reprezentativno združenje višjih strokovnih šol,
 • štiri predstavnike gospodarstva izmed kandidatov, ki jih predlagajo reprezentativna združenja delodajalcev,
 • štiri predstavnike študentov, od teh je en študent višjih strokovnih šol, izmed kandidatov, ki jih predlaga reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti.

Mandat predsednika in članov Sveta za visoko šolstvo traja štiri leta, mandat predstavnikov študentov pa dve leti. Mandat študentu predčasno preneha, če izgubi status študenta.

Člani (2019-2021/23)

Predsednica

 • prof. dr. Klavdija Kutnar

Predstavnika visokošolskih zavodov:

 • dr. Štefko Miklavič
 • prof. dr. Janja Hojnik

Predstavnika javnih raziskovalnih zavodov:

 • prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič
 • dr. Gregor Pobežin

Predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti: 

 • dr. Milček Komelj

Predstavnika zaposlenih na visokošolskih in raziskovalnih zavodih:

 • prof. dr. Gregor Polančič
 • doc. dr. Gorazd Kovačič

Predstavnik višjih strokovnih šol: 

 • Jasmina Poličnik

Predstavniki delodajalcev:

 • Barbara Krajnc
 • Jože Smole
 • Dare Stojan
 • Karmen Fortuna

Predstavniki študentov:

 • David Bohar
 • Peter Milivojević
 • Jonathan Samuel Rebetz
 • Rasim Ćehić

Člani sveta po položaju:

 • prof. dr. Gregor Majdič
 • prof. dr. Zdravko Kačič
 • prof. dr. Klavdija Kutnar
 • prof. dr. Boštjan Golob
 • prof. dr. Peter Štih
 • dr. Boris Dular 
 • dr. Mark Pleško

Sekretar SVŠ:  Duša Marjetič