Skoči do osrednje vsebine

V varstveno-delovne centre so vključene osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V centrih se izvajajo prilagojene oblike dela pod posebnimi pogoji, ki so namenjene osebam, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo ter potrebujejo pomoč pri oskrbi. Cilj je spodbujati ustvarjalnost, občutek koristnosti, samopotrditve in omogočati uporabniku čim večjo mero samostojnosti.

Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji

Uporabnikom se v okviru storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji omogoča ohranjanje pridobljenih in razvoj novih znanj, pridobivanje spretnosti in krepitev socialnih navad, pri čemer so v ospredju uporabnikove potrebe, želje in interesi.

Socialnovarstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je v celoti financirana iz proračuna Republike Slovenije ter zajema namestitev, prehrano, tehnično oskrbo, prevoze in tudi socialno oskrbo (delovnoterapevtske, psihološke in svetovalne obravnave) odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

V okviru storitve se z namenom spodbujanja truda uporabnikov omogoča tudi nagrajevanje dela pod posebnimi pogoji, ki je opredeljeno v splošnem aktu posameznega izvajalca. Akti se med izvajalci razlikujejo, vendar v splošnem določajo, da so v nagrajevanje vključeni vsi uporabniki, tudi tisti, ki se zaradi svoje motnje ali starosti ne zmorejo polno vključevati v delovni proces pod posebnimi pogoji.

Storitev institucionalnega varstva

Varstveno-delovni centri izvajajo tudi storitev institucionalnega varstva, ki obsega vse oblike pomoči, s katerimi se odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo.

Če se uporabnik ne zmore vključevati v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji oziroma potrebuje namestitev, so v okviru varstveno-delovnega centra možne različne oblike storitve, in sicer 16-urno institucionalno varstvo in 24-urno varstvo, pri čemer lahko uporabniki bivajo v zavodski obliki, v bivalnih enotah ali v stanovanjskih skupinah.

Storitev institucionalnega varstva obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Storitev institucionalnega varstva je za uporabnike plačljiva. Če uporabnik glede na svojo plačilno sposobnost ne zmore plačati storitev, se na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odloči o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva.

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Seznam izvajalcev

Sveti varstveno-delovnih centrov

Organ upravljanja v varstveno-delovnih centrih je svet varstveno-delovnega centra, ki ga sestavlja 7 članov, in sicer:

  • 4 predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • 1 predstavnik delavcev, ki ga izvolijo delavci s tajnim glasovanjem,
  • 1 predstavnik invalidskih organizacij,
  • 1 predstavnik zakonitih zastopnikov varovancev.

Protokol za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih socialnovarstvenih zavodov ureja postopek izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih varstveno-delovnih centrov, usposabljanje oziroma preverjanje znanja in odgovornosti predstavnikov ustanovitelja v svetih varstveno-delovnih centrov.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra za solidarno prihodnost.