Skoči do osrednje vsebine

Centri za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) izvajajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in storitev institucionalnega varstva. Glavna razlika med varstveno-delovnimi centri in CUDV je, da slednji izvajajo še posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke, mladostnike in odrasle do 26. leta z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju in institucionalno varstvo otrok.

Storitve centrov za usposabljanje, delo in varstvo

Storitev institucionalnega varstva uporabnikom zagotavlja, nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma in lastne družine. Obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo. Za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, zajema institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na življenje. 

Institucionalno varstvo za otroke, mladostnike in osebe do 26. leta starosti z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega:

  • program socialnega varstva: osnovno oskrbo (bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz) in socialno oskrbo (socialna preventiva, terapija in vodenje),
  • program vzgoje in izobraževanja v skladu s predpisi s področja šolske zakonodaje,
  • program zdravstvenega varstva v skladu s predpisi s področja zdravstvene zakonodaje.

Institucionalno varstvo za odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega:

  • 24-urni program bivanja,
  • 16-urni program bivanja.

Uporabniki bivajo v zavodski obliki, v bivalnih enotah ali v stanovanjskih skupinah.

Storitev institucionalnega varstva obsega vse oblike pomoči, s katerimi se odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo.

Storitev institucionalnega varstva obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

V storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji se vključujejo odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Uporabnikom se v okviru storitve omogoča ohranjanje pridobljenih in razvoj novih znanj, pridobivanje spretnosti in krepitev socialnih navad, pri čemer so v ospredju uporabnikove potrebe, želje in interesi. Cilj je spodbujati ustvarjalnost, občutek koristnosti, samopotrditve in omogočati uporabniku čim večjo mero samostojnosti.

V okviru storitve se z namenom spodbujanja truda uporabnikov omogoča tudi nagrajevanje dela pod posebnimi pogoji, ki je opredeljeno v splošnem aktu posameznega izvajalca. Akti se med izvajalci razlikujejo, vendar v splošnem določajo, da so v nagrajevanje vključeni vsi uporabniki, tudi tisti, ki se zaradi svoje motnje ali starosti ne zmorejo polno vključevati v delovni proces pod posebnimi pogoji.

Sprejem v storitev

V CUDV se v storitev institucionalnega varstva otrok sprejme vse otroke, mladostnike in osebe do 26. leta starosti z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, kamor so usmerjeni z odločbo Zavoda za šolstvo. Usmeritev se izda na podlagi strokovnega mnenja komisije, pri postopku pa sodelujejo tudi starši. Vključitev v zavod se izvede na podlagi dogovora s starši oziroma zakonitimi zastopniki otrok s posebnimi potrebami. Dogovori se o vrsti, trajanju, načinu izvajanja storitev ter določi pravice in obveznosti. Določi se lokacija, potreba po negi in opredeli vse ključne vsebine z namenom, da se uporabniku zagotovi čim bolj kakovostno izvajanje storitve.

Sprejem odraslih v CUDV ureja zakonodaja s področja socialnega varstva in Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Omenjeni pravilnik ureja uveljavljanje pravice do storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji ter sprejeme, premestitve in odpuste v institucionalno varstvo.

Seznam izvajalcev (javni zavodi)

CENTER ZA USPOSABLJANJE  NASLOV  E-POŠTA 
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM Center 144, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM info@cudvcrna.si
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ Draga 1, 1292 IG center.draga.ig@center-db.si
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA  Lokovina 10, 3204 DOBRNA uprava-zuvd@siol.net
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA Cesta na Jezerca 17, 4240 RADOVLJICA info@cudv-ml.si
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJAN BORŠTNAR DORNAVA Dornava 128, 2252 DORNAVA info@zavod-dornava.si

Sveti centrov za usposabljanje, delo in varstvo

Organ upravljanja v centrih za usposabljanje, delo in varstvo je svet centra za usposabljanje, delo in varstvo, ki ga sestavlja 7 članov, in sicer:

  • štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • en predstavnik delavcev, ki ga izvolijo delavci s tajnim glasovanjem,
  • en predstavnik invalidskih organizacij,
  • en predstavnik staršev ali zakonitih zastopnikov otrok in mladoletnikov v socialnovarstvenih zavodih.

Protokol za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih socialnovarstvenih zavodov ureja postope izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih centrov za usposabljanje, delo in varstvo, usposabljanje oziroma preverjanje znanja in odgovornosti predstavnikov ustanovitelja v svetih centrov za usposabljanje, delo in varstvo.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra za solidarno prihodnost.

Pregled kapacitet CUDV - program vzgoje in izobraževanja