Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad trgovino s predhodnimi sestavinami je ključen za preprečevanje nelegalne proizvodnje eksplozivov, ki predstavljajo veliko grožnjo varnosti ljudi. Da bi državljane zaščitili pred to grožnjo, promet in uporabo teh sestavin strogo nadzorujemo in omejujemo.

Kaj so predhodne sestavine za eksplozive?

Predhodne sestavine ali prekurzorji za eksplozive so kemične snovi, ki se običajno uporabljajo v zakonite namene, vendar jih je mogoče uporabiti tudi za nelegalno izdelavo eksplozivov. Nelegalno narejeni eksplozivi predstavljajo veliko grožnjo varnosti ljudi, saj so lahko zlorabljeni za zločinske namene in teroristične napade. Takšni eksplozivi so bili uporabljeni v številnih terorističnih napadih v EU, vključno s tistimi v Parizu leta 2015, Bruslju leta 2016 ter Manchestru in Parsonsu Greenu v letu 2017.

Preprečevanju nelegalne proizvodnje eksplozivov je namenjena Uredba (EU) št. 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Ta v celotni EU usklajuje pravila o dajanju na voljo, vnosu, posedovanju in uporabi nekaterih snovi in zmesi, ki bi lahko bile zlorabljene za nezakonito proizvodnjo eksplozivov.

Promet in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

Harmonizirana pravila za dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporabo snovi ali zmesi, ki bi se lahko zlorabile za nezakonito proizvodnjo eksplozivov, omejuje dostopnost teh snovi ali zmesi splošnim uporabnikom in vzpostavlja mehanizme za nadzor sumljivih transakcij v celotni dobavni verigi določa Uredba.

Splošnim uporabnikom ni dovoljeno pridobivanje, vnašanje, posest ali uporaba določenih predhodnih sestavin za eksplozive v koncentracijah, ki presegajo določene mejne vrednosti v prilogi I Uredbe (omejene sestavine). Prenovljena uredba v tem delu uvaja bistveno širšo omejitev, saj med splošne uporabnike prišteva tudi gospodarske subjekte, ki predhodnih sestavin ne uporabljajo za namene, povezane z njihovo specifično trgovsko, poslovno ali poklicno dejavnostjo.

Poklicni uporabniki, ki omejene snovi uporabljajo pri opravljanju svoje poklicne dejavnosti, lahko do njih dostopajo, vendar pa morajo ob transakciji dokazati svojo identiteto, trgovsko, poslovno ali poklicno dejavnost in  namen uporabe omejenih predhodnih sestavin. Zaradi preverjanja mora poklicni uporabnik ali drug gospodarski subjekt podpisati izjavo (Priloga IV) o nakupu omejene predhodne sestavine za eksplozive in namen uporabe.

Gospodarskim subjektom, ki predhodne sestavine prodajajo, predpisuje uredba, da zaposlene, ki sodelujejo pri prodaji predhodnih sestavin za eksplozive, seznanijo in usposobijo za ustrezno obravnavo teh snovi in strank, ki jim jih prodajajo. Zaradi preverjanja namena uporabe omejene predhodne sestavine za eksplozive lahko gospodarski subjekt zahteva podatke o prejemniku in predvideni uporabi. Če obstajajo utemeljeni razlogi za dvom glede legitimnosti namena uporabe lahko gospodarski subjekt transakcijo zavrne.  

Gospodarski subjekti in poklicni uporabniki morajo pristojnemu organu poročati o vseh sumljivih transakcijah, izginotjih in tatvinah snovi s seznama v prilogah I in II. Seznam II vsebuje snovi, ki sicer niso omejene, vendar prav tako predstavljajo določeno tveganje.

Gospodarski subjekt, ki dajejo na voljo predhodno sestavino za eksplozive drugemu gospodarskemu subjektu, slednjega obvesti o omejitvah za splošne uporabnike, navedene v Prilogi I. uredbe.  Gospodarski subjekti zaradi preprečevanja in odkrivanja nezakonite proizvodnje eksplozivov, vodijo evidence o dajanju le teh na voljo drugemu gospodarskemu subjektu ali poklicnemu uporabniku 18 mesecev od datuma transakcije.

V pomoč gospodarskim subjektom pri izvajanju te Uredbe je Evropska komisija pripravila tudi Smernice s katerimi dodatno pojasnjuje posamezne določbe in njihovo izvajanje.

Za izvajanje Uredbe  (EU) št. 2019/1148 v Republiki Sloveniji je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS št. 109/2021), ki določa, da sta za njeno izvajanje pristojna Urad za kemikalije in Policija, nadzor pa opravlja tudi Finančna uprava. Policija opravlja tudi vlogo kontaktne točke za prijavo sumljivih transakcij.

    

Zakonodaja