Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje ukrajinskih otrok v Sloveniji

Vključevanje otrok z začasno zaščito v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja.

Oseba z začasno zaščito uveljavlja pravico do izobraževanja z izkaznico osebe z začasno zaščito. Do izdaje izkaznice osebe z začasno zaščito uveljavljajo svoj status z odločbo, s katero jim je priznana začasna zaščita.

Slovenski vzgojni izobraževalni sistem temelji na vključujočem pristopu (v kontekstu čim hitrejšega vključevanja v vrtce in reden pouk) pri uresničevanju pravic otrok, učencev in dijakov priseljencev do izobraževanja ter skrbi za njihovo socialno vključenost v vsakodnevno življenje dežele, kamor so se zaradi različnih razlogov preselili.

Vključitev v vrtec

Vpis otroka v vrtec poteka vse leto, starši lahko vpišejo otroka v dnevni ali poldnevni program vrtca, če ima vrtec zanj prosto mesto. Informativni podatki o prostih mestih v vrtcih po posameznih občinah so dosegljivi na informacijski točki ministrstva.

Pogoji za vključitev v vrtec

V vrtce se lahko vključijo otroci od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo. Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen (proti ošpicam, mumpsu in rdečkam).

Pravica do subvencije vrtca

Staršem z začasno zaščito pripada pravica do znižanega plačila vrtca (subvencije) pod pogoji, ki veljajo za tujce v zakonu, ki ureja vrtce, in v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Subvencijo starši uveljavljajo z vlogo pri pristojnem Centru za socialno delo (zagotavlja jo občina, v kateri ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom prijavljeno začasno prebivališče).

Pravica do brezplačnega vrtca

V celoti so plačila za vrtec oproščeni starši z začasno zaščito, ki jim pripada pravica do denarne pomoči ali žepnine, in sicer so plačila za vrtec oproščeni za čas trajanja te pravice. Za priznanje oprostitve plačila, starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo o upravičenosti do denarne pomoči ali do žepnine.

Vključitev v osnovno šolo

Osebe z začasno zaščito se v osnovnošolsko izobraževanje vključijo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Glede na predpise s področja osnovnošolskega izobraževanja se praviloma vključijo v šolo šolskega okoliša, v katerem prebivajo. Otroka v šolo vpišejo starši, tako da se neposredno sami oglasijo na šoli ali pa v spremstvu v Sloveniji živečih sorodnikov. V primeru mladoletnih oseb brez spremstva vpis izvede njihov zakoniti zastopnik. Šola učenca z začasno zaščito vpiše in mu izda Potrdilo o šolanju.

Prvi dnevi vključitve v osnovni šoli so namenjeni spoznavanju šolskega okolja in učenju slovenščine. Učenec z začasno zaščito se lahko vključi v oblike razširjenega programa in v interesne dejavnosti, ki delujejo na šoli. Po uvodnih dnevih se učenec vključi v vse dejavnosti oddelka, v katerega je vključen.

Brezplačna šolska prehrana in prevoz

Učenec z začasno zaščito ima pravico do brezplačne malice in kosila ter do brezplačnega prevoza.

Učbeniki

Učenec z začasno zaščito pridobi učbenike iz učbeniškega sklada.

Začetni pouk slovenščine

Učenci z začasno zaščito so deležni dodatnih ur slovenščine. Poudarek je na jezikovnem opolnomočenju, priporoča se strnjen način izvajanja začetnega pouka slovenščine v prvem letu šolanja. V nadaljevanju šolskega leta so učencem na voljo različne oblike podpore (dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč, prilagoditve metod in oblik dela pri poučevanju).

Prilagoditve ocenjevanja in napredovanje

Za učence z začasno zaščito velja možnost prilagoditev ocenjevanja med šolskim letom. Znanje učenca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. Učenci priseljenci iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred osnovne šole.

Podporna mreža za otroke in starše

Učenci z začasno zaščito se lahko vključujejo v jutranje varstvo in podaljšano bivanje, interesne dejavnosti v programu šole in drugih zavodov (npr. glasbena šola) ter v aktivnosti lokalnega okolja (mladinski centri, različna društva, ljudske univerze, druge vladne in nevladne organizacije). Šole preko različnih organiziranih dejavnosti sodelujejo s starši in krepijo njihovo vključevanje v novo okolje. Informacije o različnih programih in storitvah v lokalnem okolju so dostopne na spletni strani o medkulturnem sobivanju.

Učenec z začasno zaščito, ki potrebuje prilagojeno izobraževanje

Če se v šolo vključi učenec z začasno zaščito, ki bi po mnenju strokovnih delavcev potreboval izobraževanje v prilagojenih ali posebnih programih, bo šola staršem oziroma zakonitemu zastopniku predstavila postopek usmerjanja.

Vključitev v srednjo šolo in višješolsko izobraževanje

Osebe z začasno zaščito, ki so stare manj kot 18 let, se v srednješolsko izobraževanje vključijo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, kar pomeni, da je izobraževanje zanje brezplačno, izpolnjevati pa morajo vpisne pogoje, ki jih določata Zakon o gimnazijah in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Oseba z začasno zaščito se lahko vpiše v program in oddelek, kjer ima srednja šola še prosto mesto. V srednjo šolo ali višje strokovno izobraževanje se lahko vpiše tudi med šolskim oziroma študijskim letom. Seznam srednjih šol v Republiki Sloveniji je dostopen na naslednji povezavi, kontaktna oseba je ravnatelj ali svetovalni delavec šole.

Za vključitev morajo kandidati izpolnjevati z zakonom in s programom določene vpisne pogoje, postopek vpisa pa poteka na enak način, kot poteka vpis kandidatov, ki se predhodno šolajo v tujini, skozi postopek priznavanja tujega izobraževanja z namenom nadaljevanja šolanja. Kandidati za vpis morajo predložiti ustrezno dokumentacijo o šolanju v tujini, za vpis v začetni letnik srednje šole je osnovni vpisni pogoj dokončana osnovna šola, o vpisu v višji letnik odloča izbrana srednja šola na podlagi pregleda dosedanjih spričeval kandidata in primerjave predmetnikov.

Oseba z začasno zaščito, ki predhodne izobrazbe ne more izkazati z ustreznimi listinami

O vpisu osebe z začasno zaščito, ki svoje predhodne izobrazbe ne more izkazati z ustreznimi listinami oziroma spričevali, v srednješolske in višješolske strokovne izobraževalne programe odloča izbrana šola. Upoštevajo se smernice Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer so določeni elementi začetnega razgovora, ki se opravi na šoli, in možni načini ugotavljanja predznanja in usmeritve za izdelavo individualnega načrta.

Brezplačna malica

Osebe z začasno zaščito, ki bodo vpisane v redno srednješolsko izobraževanje, imajo pravico do brezplačne malice.

Tečaj slovenščine

Za dijake z začasno zaščito šole ob prvi vključitvi ob začetku šolskega leta organizirajo intenzivni tečaj slovenščine, ki je za te dijake obvezen in brezplačen. V tem delu šolskega leta (od marca dalje) šole organizirajo dodatne ure slovenščine (v obsegu do 70 ur). V začetku naslednjega šolskega leta se za te dijake izvede tečaj slovenščine.

Prilagoditve šolskih obveznosti

Dijaki z začasno zaščito imajo možnost prilagoditev šolskih obveznosti, in sicer se zanje lahko pripravi osebni izobraževalni načrt. V prvem šolskem letu vključitve se za dijake z začasno zaščito, razen za tiste, ki so v zaključnem letniku, pri predmetu slovenščina ne bo evidentirala negativna ocena, temveč ugotovitev, da dijak ni ocenjen. Kljub temu mu bo omogočeno napredovanje v naslednji letnik, če bo pridobil pozitivne ocene pri ostalih predmetih letnika in če bo tako odločil ravnatelj na predlog oddelčnega učiteljskega zbora.

Vključitev v izobraževanje odraslih

Osebe z začasno zaščito se lahko vključujejo tudi v programe izobraževanja odraslih v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno izobraževanje.

Vključitev v glasbeno šolo

Osebe z začasno zaščito, ki želijo nadaljevati glasbeno šolanje, se v glasbeno šolo lahko vključijo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Otroka v šolo vpišejo starši, tako da se neposredno sami oglasijo na šoli, ali v spremstvu v Sloveniji živečih sorodnikov. V primeru mladoletnih oseb brez spremstva pa vpis izvede njihov zakoniti zastopnik.

Ob morebitnem vpisu otroka tekom letošnjega šolskega leta, glasbena šola preveri nivo predhodno doseženega znanja učenca z začasno zaščito, ki želi nadaljevati z glasbenim izobraževanjem in ga vključi v ustrezen razred programa glasbene šole. Pri vpisu v novo šolsko leto se učenci z začasno zaščito lahko vključujejo v glasbeno šolo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, in sicer na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa ter prostega vpisnega mesta.

Vključitev v visoko šolstvo

Osebe z začasno zaščito se za vpis v visoko šolstvo prijavljajo v posebej zanje razpisanih prijavnih rokih. Prijavo za vpis oddajo preko portala eVŠ, kjer so objavljeni podatki o študijskih programih, ki jih ponujajo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji ter navodila glede izpolnjevanja prijave za vpis.