Skoči do osrednje vsebine

S proizvodno vezano podporo za strna žita zasledujemo cilje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, Zagotovimo si hrano za jutri.

Upravičenci

Upravičenci do plačila so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki:

  • pridelujejo vsaj eno strno žito: pšenico, trdo pšenico, rž, piro, tritikalo, oves, ječmen, soržico ali mešanico strnih žit;
  • skupna ugotovljena površina, za katero uveljavljajo podporo za pridelavo, znaša vsaj 0,3 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva, za katero uveljavljajo neposredna plačila, znaša najmanj 1 ha;
  • najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavljajo podporo za strna žita, znaša vsaj 0,1 ha;
  • imajo strna žita na njivi do dopolnjene tehnološke zrelosti.

Višina podpore

Za to shemo se letno  nameni 5 % nacionalne zgornje meje za neposredna plačila za posamezno leto. V letu 2019 to znaša 6,71 mio EUR. Višina podpore v posameznem letu se izračuna tako, da se letni znesek deli s skupnim številom upravičenih hektarjev za podporo za strna žita na podlagi vlog za podporo za strna žita v tekočem letu.