Skoči do osrednje vsebine

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko situacijo v Sloveniji.

Pri zbiranjih, dogodkih in javnih prireditvah je treba upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kaj je dovoljeno in kaj prepovedano

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi:

 • če se zbira več kot 10 ljudi,
 • če je zbiranje prepovedano z drugimi vladnimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),
 • ne glede na število ljudi, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Izjemoma je zbiranje dovoljeno:

 • če se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ,
 • od 10 do največ 50 ljudi, sklicatelj pa mora obvezno voditi seznam prisotnih ljudi ter zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila NIJZ. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
  - ime in priimek udeležencev,
  - naslov stalnega prebivališča,
  - kontaktna telefonska številka,
  - kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  - čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoljeno je zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Izjema ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator mora javno prireditev prijaviti na policiji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na upravni enoti, če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, ter poleg zakonsko predpisane dokumentacije priložiti pozitivno mnenje NIJZ.

Za prireditve, za katere je prijava že potrjena na policiji oziroma pridobljeno dovoljenje upravne enote (četudi se še niso izvedle), organizatorju ni treba naknadno prilagati pozitivnega mnenja NIJZ.

Poroke, pogrebi, pikniki, rojstni dnevi, tabori, delavnice, skupinske vadbe, cerkveni obredi

Pri tovrstnih zbiranjih velja omejitev od 10 do 50 ljudi. Treba pa je zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in voditi seznam prisotnih ljudi.

Površine se lahko tudi oddajajo (npr. priglašena je dopolnilna dejavnost oddajanja površin za piknike), pri čemer velja omejitev zbiranja do 50 ljudi z zagotovitvijo minimalne varnostne razdalje med ljudmi ter upoštevanjem higienskih priporočil NIJZ in vodenjem seznama prisotnih ljudi.

Tudi če se za slavje najame prostor v gostinskem obratu, dvorani in je ta prostor zaprt za ostale goste, prav tako velja omejitev do 50 ljudi. Odlok v zasebne prostore na podlagi 3. točke 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih ne posega. Svetujemo, da se tudi v zasebnih prostorih upoštevajo priporočila NIJZ za zajezitev širjenja okužb COVID-19. Opozarjamo pa, da če lastnik zasebnega prostora organizira zbiranje, kjer je pod enakimi pogoji (na primer proti plačilu vstopa) dostop prosto dovoljen vsakomur, lahko takšen prostor šteje za javni kraj (presoja se opravi glede na konkretne okoliščine). Takšne primere organiziranja zabav smo že imeli v preteklosti in so zato ustrezne inšpekcijske službe ob asistenci policije preverile dejansko stanje ter ustrezno ukrepale. Ker po dosedanjih izkušnjah prihaja do intenzivnejšega širjenja virusa ravno na prireditvah, kot so plesi, zabave oziroma poroke, ne glede na to, ali so organizirane na javnem kraju ali v zasebnem prostoru, je treba biti pri organiziranju tovrstnih zbiranj še posebej previden.

Zbiranje v gostinskih obratih

Če se gostinska dejavnost izvaja kot redna dejavnost gostinskega obrata, ne veljajo omejitve iz odloka o omejitvi zbiranja. Gostinec mora zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in spoštovanje higienskih priporočil NIJZ.

Če gre za dogodek in se zbere od 10 do 50 ljudi, mora sklicatelj dogodka voditi seznam udeležencev z zahtevanimi podatki.

Če gre za dogodek, na katerem se zbere nad 50 do največ 500 udeležencev, se šteje za javno prireditev, ki jo je treba prijaviti na policiji ali pridobiti dovoljenje upravne enote in priložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Poslovni dogodki, strokovna srečanja, seminarji, kongresi

Če tovrstni dogodki, ki se ne štejejo za javne prireditve, potekajo na javnem kraju, velja omejitev zbiranja do 50 ljudi. Ob tem je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in voditi seznam prisotnih ljudi. Prostori, kjer se takšni dogodki večinoma izvajajo (kongresne dvorane, hoteli ipd.), se v času obratovanja ne morejo šteti za zasebne površine, ne glede na to, ali je za čas izvajanja poslovnega dogodka omejen dostop ostalim.

Če bi se tovrstni dogodki organizirali kot javna prireditev (vstop na dogodek omogočen vsakomur, udeleženci niso osebno povabljeni in vnaprej znani ipd.), pa je treba pridobiti pozitivno mnenje NIJZ in prireditev prijaviti na policiji oziroma pridobiti dovoljenje upravne enote.

Občni zbori, skupščine

Če se tovrstna srečanja, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih organizacijah, ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, organizirajo v njihovih prostorih oziroma zasebnih prostorih in če je dostop omejen le na zaposlene, člane društva oziroma skupščine in vabljene ter vnaprej znane udeležence, potem omejitve iz odloka ne veljajo.

Če se tovrstna srečanja, katerih udeležba je sicer omejena le na zaposlene, člane društva in vabljene in vnaprej znane udeležence, organizirajo v javnih prostorih, ki v času dogodka obratujejo (kongresne dvorane, hoteli ipd.), pa velja omejitev zbiranja do 50 ljudi. V vsakem primeru je treba  zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in voditi seznam prisotnih ljudi.

Če se navedena zbiranja organizirajo na način, da se dogodka lahko udeleži vsakdo (tudi ob plačilu vstopnine, kotizacije, javni občni zbor ipd.) potem gre za javno prireditev. Na podlagi odloka zanjo velja, da si mora organizator predhodno pridobiti mnenje NIJZ, če na dogodku pričakuje več kot 50 udeležencev in zbiranje prijaviti na policiji. Prav tako je treba zagotoviti varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila NIJZ. Priporočamo tudi, da se evidentira dejanska prisotnost udeležencev. Odgovornost podjetja je, da zagotovi varno delovno okolje.

Kopališča (dvoranska in naravna)

Če gre za redno dejavnost pravne osebe (ki ni prepovedana z odlokom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo), ne veljajo omejitve glede zbiranja, treba pa je zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.

Kino in gledališče

V kinodvoranah in gledališčih se lahko zbere do 500 obiskovalcev, če se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Tako prireditev mora organizator prijaviti policiji ali pridobiti dovoljenje upravne enote in ob tem predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Prireditve in dogodki na tržnici ter sejmi kot gospodarska dejavnost

Če gre za organizacijo tržnice ali sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe, skupina oseb hkrati ne sme presegati 50 ljudi. Organizator mora zagotoviti spoštovanje higienskih priporočil NIJZ, udeleženci pa naj varnostno razdaljo vzdržujejo v največji možni meri.

Če gre za zbiranje, velja omejitev do 50 ljudi, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in voditi seznam prisotnih ljudi.


Če gre za organizirano javno prireditev, je dovoljeno zbiranje do 500 ljudi. Ob tem je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Organizator mora takšno prireditev prijaviti pri policiji ali pridobiti dovoljenje upravne enote in ob tem predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Nadzor

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija.

Iskalnik