Skoči do osrednje vsebine

Domovi za starejše izvajajo storitev institucionalnega varstva, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se starejšim nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo. Izvajajo tudi pomoč posamezniku in družini na domu ter naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost.

Storitev institucionalnega varstva

Storitev institucionalnega varstva obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba pa je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanem stanovanju.

Storitev institucionalnega varstva je za uporabnike plačljiva. Če uporabnik glede na svojo plačilno sposobnost ne zmore plačati storitev, se na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev v postopku odloči o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Sprejem v dom za starejše in seznam nastanitvenih mest

Postopek za sprejem v zavod se začne s prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo, ki se vloži pri želenem zavodu. Vlogo za sprejem v domove za starejše je mogoče oddati na enem mestu tudi za več domov hkrati, vloge so enotne za vse domove, poleg klasičnih poti jih je mogoče oddati tudi prek elektronske pošte in prek spleta.

Na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je na voljo:

  • pregled prošenj po posameznih območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalcih v javni mreži - za vsakega izvajalca je navedena kapaciteta, število prostih mest, pregled vseh prejetih prošenj in število aktivnih prošenj za takojšnji sprejem, 
  • pregled kapacitet in pokritost institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih. 

Preko spletne strani SSZS je mogoče prošnjo po elektronski poti tudi oddati, tako da se izpolni predpisan obrazec in v elektronski obliki priloži zahtevana dokumentacija. Informacijsko podprt postopek sprejema omogoča bodočemu stanovalcu tudi spremljanje oddane vloge in enotno evidentiranje vseh dogodkov glede vloge, kar zagotavlja nepristranskost obravnave vseh vlog.

Seznam domov za starejše

Register podeljenih koncesij

Sveti domov za starejše

Organ upravljanja doma za starejše je svet doma za starejše, ki ga sestavljajo:

  • predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • predstavnik delavcev, ki ga izvolijo delavci s tajnim glasovanjem,
  • predstavnik oskrbovancev in
  • predstavnik sveta lokalne skupnosti, ki ga imenuje svet lokalne skupnosti.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra za solidarno prihodnost.

Protokol za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih socialnovarstvenih zavodov ureja:

  • postopek izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih domov za starejše,
  • usposabljanje oziroma preverjanje znanja in odgovornosti predstavnikov ustanovitelja v svetih domov za starejše.

Načrt za obvladovanje okužb SARS-CoV-2 (COVID-19)