Skoči do osrednje vsebine

Staranje prebivalstva tudi Sloveniji prinaša mnoge izzive. Prizadevamo si zagotoviti pogoje za kakovostno staranje, dobro zdravstveno in socialno oskrbo starejših ter večjo solidarnost in kakovost sožitja med vsemi generacijami.

Starejši potrebujejo več zdravstvene oskrbe, pogosto se srečujejo s socialno izključenostjo, visoka je tudi stopnja tveganja revščine. V Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 starejši populaciji namenjamo veliko pozornosti. Stremimo k nadgradnji in izboljšanju socialnovarstvenih sistemov, ki so že na voljo, predvidevamo pa tudi razvoj inovativnih ukrepov ter širitev mreže programov za starejše, ki jim grozi socialna izključenost ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce, ter medgeneracijska središča.

Krepitev skupnostnih oblik socialnega varstva

Starejšim, ki ne morejo več sami skrbeti zase, omogočamo institucionalno varstvo, ki ga izvajajo domovi za starejše, posebni socialni zavodi, varstveno-delovni centri, zavodi za usposabljanje in zasebniki s koncesijo. V prihodnje si bomo pri teh storitvah prizadevali za modernizacijo, predvsem z izvajanjem storitev v manjših enotah po sodobnih konceptih (na primer obravnava v gospodinjskih skupinah, bivalne enote), razvojem oddelkov za posebne skupine starejših (osebe z demenco, osebe s poškodbo glave, osebe z različnimi vrstami invalidnosti). Želimo si, da bi čim več starostnikov ob ustrezni podpori in pomoči lahko ostalo v domačem okolju, zato nameravamo bistveno okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva. Ena od njih je pomoč na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju, a se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Obvladovanje demence

Posebej pereč problem starajoče se družbe je visok delež bolnikov z demenco. Najhitreje se povečuje starostna skupina nad 80 let, v kateri za demenco zboli kar od 30 do 45 % populacije. Med našimi prioritetami je zato tudi prilagajanje socialnovarstvenih storitev osebam z demenco in izobraževanje izvajalcev storitev. V skladu z novim Nacionalnim programom socialnega varstva se usmerjamo predvsem na hitrejšo širitev socialnovarstvenih storitev v domačem okolju in na razvoj novih storitev, ki bodo prilagojene osebam z demenco ter njihovim svojcem. Pomemben del ponudbe za starejše v domačem okolju so tudi svetovalne in informacijske pisarne, skupine za samopomoč in druge oblike pomoči. 

Maja 2016 je bila sprejeta Strategija za obvladovanje demence do leta 2020, ki naslavlja številne deležnike, ključne za uresničitev njenih ciljev.

Inšpekcijski nadzor

Naloge, ki jih izvajalcem socialnovarstvene dejavnosti nalagajo veljavni predpisi, nadzoruje socialna inšpekcija na Inšpektoratu za delo.