Skoči do osrednje vsebine

Večgeneracijski center predstavlja osrednji prostor srečevanja v lokalnem okolju, kjer se vsakodnevno lahko vključite v različne brezplačne delavnice za vse starosti, s poudarkom na medgeneracijskem povezovanju. Na razpolago so vam tudi prostori za neformalno druženje in informacijsko središče za pridobitev informacij o storitvah s področja preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav.

Večgeneracijski centri (VGC) so se v Sloveniji vzpostavili leta 2016 v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Financirajo se iz Evropskega socialnega sklada. 

Namen večgeneracijskih centrov je ponuditi raznolike, dostopne in kvalitetne preventivne programe, namenjene ranljivim družbenim skupinam, in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ranljivih skupin ter preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino.

Z izborom izvajalcev smo vzpostavili mrežo 15 VGCjev, ki izvajajo petletne preventivne programe, nagovarjajo pa zlasti skupine z visokim tveganjem za socialno izključenost – družine z nižjim socialno-ekonomskim statusom, enostarševske družine, starejši, migranti, Romi in drugi.

VGC v lokalnih skupnostih predstavljajo prostor druženja in informiranja občanov oziroma uporabnikov, poleg tega pa skozi aktivnosti zagotavljajo raznolike vsebine, namenjene opolnomočenju in krepitvi raznolikih kompetenc, kot so socialne, zdravstvene, kulturne, finančne in druge. Pomembna vloga centrov je v dostopnosti in dosegljivosti storitev ter programov, zato so enakomerno razpršeni po celotnem območju Slovenije. 5 jih je v zahodni in 10 v vzhodni kohezijski regiji. Sploh v manjših občinah so tesno povezani z lokalno skupnostjo, kar pomembno prispeva h kakovosti življenja ljudi v teh krajih. VGC predstavljajo pomembno središče družbenega dogajanja in socialnega vključevanja različnih ciljnih skupin.

Uporabniki se udeležujejo različnih delavnic za razvijanje kompetenc (finančna pismenost, starševske veščine, kuharske in ustvarjalne delavnice, vadbe in drugih), vključujejo se v skupine za samopomoč, svetovanja, pogovorna srečanja, mlajšim uporabnikom se nudi učna pomoč, počitniške aktivnosti in podobno. V okviru centrov potekajo tudi številne delavnice za brezposelne oziroma za osebe z nizko delovno intenzivnostjo.

Večgeneracijski centri so primer vključevanja ter sodelovanja različnih ciljnih skupin in generacij s pozitivnim učinkom na uporabnike in okolje, v katerem delujejo.

Seznam in osnovni podatki izvajalcev