GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sloveniji imamo čisto, zdravo in nedotaknjeno okolje. Zavedati se moramo, da nam ni kar dano, ampak ga moramo ohranjati tudi za zanamce in zanj skrbeti. Država in civilna družba sta na področju varstva okolja aktivni na številnih področjih – od ravnanja z odpadki, varstva tal, zraka in vodnega bogastva do omejevanja vplivov podnebnih sprememb in presoje vplivov naših dejanj na okolje.

 • Potok

  Voda

  Vodo najdemo skoraj povsod na Zemlji in je potrebna za vse znane oblike življenja. Potrebni so različni ukrepi, da zagotavljamo izboljšanje vodnega okolja in zasledujemo druge cilje na področju voda.

 • Zbiralniki za ločeno zbiranje odpadkov

  Odpadki

  Ravnanje z odpadki, ne glede na to kakšnega izvora so, zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja.

 • Poplavljena cesta

  Podnebne spremembe

  Podnebne spremembe so realnost sedanjega časa, ki v Sloveniji ter tudi drugod po svetu že kaže svoje posledice. 

 • Zrak

  Zrak

  Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. 

 • Tla

  Tla

  Tla so neobnovljiv naravni vir, saj njihovo nastajanje in obnavljanje traja desettisočletja. Zaradi zagotavljanja t. i. ekosistemskih storitev so tla življenjskega pomena za ljudi in okolje. 

 • Presoja vplivov na okolje

  Okoljske presoje

  Zaradi zagotavljanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti, preventive in sodelovanja so z Zakonom o varstvu okolja določeni postopki, v okviru katerih se preverja vplive planov in posegov v okolje v Sloveniji in v sosednjih državah ali drugih državah članicah EU ter pogodbenicah Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje.

 • Dvojna vijačnica DNK

  Biotehnologija

  Potencialne koristi in morebitne posledice uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO) za posameznika, družbo in okolje smo prepoznali in zato vzpostavili sistem biološke varnosti, ki z obvezno oceno tveganja omogoča njihovo varno uporabo.

 • zivilski obrat

  Industrijsko onesnaževanje

  Industrijska proizvodnja ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi znaten vpliv na okolje. 

 • Protihrupna ograja

  Hrup v okolju

  Dolgotrajna izpostavljenost hrupu je človeku škodljiva. Škodljivi učinki se med drugim kažejo v motnjah spanja, povečanem tveganju bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti, ter zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju.

 • Javna razsvetljava

  Svetlobna obremenitev okolja

  Neprimerna svetlobna obremenitev okolja povzroča motečo osvetljenost, ki vpliva na ljudi, ptice in žuželke, ob hkrati nepotrebni veliki porabi električne energije za osvetljevanje. S primernimi ukrepi je to možno umiliti.

 • sevanje

  Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem

  Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem povzroča moteče učinke na zdravje in počutje človeka. Z oddaljenostjo od vira elektromagnetnega sevanja ter kratkotrajno uporabo le tega, je vpliv sevanja možno umiliti oziroma izničiti.

 • Radioaktivnost v okolju

  Radioaktivnost v okolju

  Namen nadzora radioaktivnosti v okolju je spremljanje ravni splošne radioaktivne kontaminacije in naravne radioaktivnosti v okolju, sledenje trendom koncentracij radionuklidov ter pravočasno opozarjanje na morebitno nenadno povečanje sevanja na ozemlju Republike Slovenije.