Skoči do osrednje vsebine

Za ljudi so nepremičnine prostor, kjer živijo in delujejo. Po svoji naravi so omejene, zato imajo visoko materialno vrednost. Ta se odraža v pomembnosti evidentiranja, vrednotenja in drugih administrativnih postopkih. Natančne, pregledne in preprosto dostopne evidence so temelj učinkovitega in razvojno naravnanega upravljanja nepremičnin.

Identifikacijske označbe in evidence nepremičnin

Znanost in tehnologija omogočata izmero zemeljske površine kot nosilnega elementa nepremičnine. Po izmeri je nepremičnini dodeljena identifikacijska označba, ki je lastna samo njej in ji omogoča natančno razlikovanje od drugih nepremičnin. Enoznačne označbe nepremičnin so podlaga sistema evidentiranja podatkov o pravicah in drugih pravnih dejstvih na nepremičninah. Čim bolj je sistem točen in popoln, višja je stopnja pravne varnosti. Sistem evidentiranja nepremičnin v Sloveniji temelji na treh temeljnih podatkovnih zbirkah: zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi.

Prihodnost je v prostorsko usposobljeni družbi

Razvijamo prostorsko podatkovno infrastrukturo, ki ponuja kakovostne prostorske in nepremičninske podatke ter do uporabnika prijazne storitve. Del te infrastrukture je učinkovit sistem zemljiške oz. nepremičninske administracije. Nepogrešljiv je pri upravljanju zemljišč, saj zagotavlja uveljavljanje in nadzor nad rabo zemljišč, je vir za določanje davkov, socialnih transferjev in drugih fiskalnih elementov ter ključen pri omogočanju pravne varnosti. Sistem zemljiške administracije s kakovostnimi podatki o nepremičninah in učinkovitimi geodetskimi postopki je predpogoj za načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike, razvojno usmerjenega gospodarstva, kmetijstvo in kmetijskozemljiške politike ter upravljanje drugih naravnih virov.

Socialna pravičnost in varovanje javnega interesa na področju nepremičnin

S premišljeno stanovanjsko politiko izboljšujemo dostopnost vseh vrst stanovanj in zagotavljamo finančno pomoč državljanom, ki ne zmorejo plačevati stroškov. Na ta način prispevamo k varstvu družin, starejših in invalidnih oseb ter drugih ranljivih skupin. Izboljšujemo tudi pogoje za upravljanje stanovanjskih stavb in spodbujamo dvig kakovosti bivalnega okolja. Pri obnovah in novogradnjah  ščitimo javni interes, zato morajo biti vsi objekti skladni s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi o urejanju prostora, izpolnjevati morajo bistvene zahteve in biti evidentirani. Za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti morajo investitorji pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.