Ugrás a tartalomra

Választási kampánynak számít minden politikai hirdetés és a politikai propaganda egyéb formája, amely alkalmas a választók döntésének befolyásolására, hogy kire adják le szavazatukat a választásokon. Népszavazási kampánynak számít minden olyan politikai hirdetés és a propaganda egyéb formája, amely alkalmas a választópolgárok döntésének befolyásolására a népszavazás során leadott szavazatukat illetően.

A választási vagy népszavazási kampány kezdete és vége

A választási vagy népszavazási kampány legkorábban a szavazás napját megelőző 30. naptól kezdődhet, a kampánytevékenységet a szavazás napja előtt legkésőbb 24 órával be kell fejezni. Ezt követően a kampánycsend idején nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiségek bezárásáig.

A választási kampány szervezői

A választási kampányt szervezhetik maguk a jelöltek, a jelöltek vagy jelöltlisták előterjesztőjének képviselője, politikai párt vagy más jogi vagy természetes személy. Az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők választására állított országos jelöltlisták és egyéni jelöltek, valamint a köztársasági elnök választásán induló jelölteknek csak egy választási kampányszervezője lehet. A helyi önkormányzatok képviselőtestületi és az egyéni szervei megválasztására induló jelöltlistáknak, amelyeket ugyanaz a politikai párt különböző helyi önkormányzatokban működő területi szervezeti egységei állítanak, közös kampányszervezője lehet.

A választási kampány szervezője felelős a választási kampány törvényességéért, valamint azokért a választási kampányfeladatokért, amelyeket írásban más választási kampányszervezőkre ruházott át.

Útmutató a szervezők számára

Külföldi jogi és természetes személyek nem szervezhetnek választási kampányt a Szlovén Köztársaságban, ugyanígy a Szlovén Köztársaságban nem szabad más országokban folyó választásokhoz választási kampányt szervezni.

A népszavazási kampány szervezői

A népszavazási kampányt olyan érdekelt jogi vagy természetes személy szervezheti, aki a népszavazás kiírásának kezdeményezője, vagy akinek érdeke fűződik a népszavazás eredményéhez (a Szlovén Köztársaság választójoggal rendelkező állampolgára, a Szlovén Köztársaság területén székhellyel rendelkező önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó vagy jogi személy).

A népszavazás kezdeményezőinek vagy a népszavazás eredményében érdekelt más alanyoknak szintén csak egy népszavazási kampányszervezője lehet. Közös jelölés esetén a jelölőknek csak egy kampányszervezőjük lehet, és ennek megfelelően csak egy tranzakciós számlával rendelkezhetnek a kampány céljaira.

A népszavazási kampány szervezője felelős az egész népszavazási kampány lebonyolításának és finanszírozásának jogszerűségéért.

Útmutató a szervezők számára.

Választási gyűlések

A választási vagy népszavazási kampányhoz kapcsolódóan tartott nyilvános gyűlések választási vagy népszavazási kampánynak minősülnek.

A választások előtt nem lehet választási gyűlést tartani állami szervek, önkormányzati szervek, közintézmények és egyéb közjogi szervek, valamint vallási közösségek helyiségeiben, kivéve, ha a vallási közösség a népszavazási kampány szervezője. Ez a tilalom nem vonatkozik az elsősorban nyilvános rendezvények céljaira használt helyiségekre a választási gyűlések szervezése vonatkozásában.

A választási gyűlések szervezésére a Gyülekezési törvény rendelkezései vonatkoznak, hacsak A választási és népszavazási kampányról szóló törvény (ZVRK) másként nem rendelkezik.

Választási és népszavazási kampány a médiában

A választási vagy népszavazási kampány során  a jelöltekre, jelöltlistákra, politikai pártokra és népszavazási kérdésekre vonatkozó közvélemény-kutatások és felmérések közzétételekor az átláthatóságának és a nyilvánosság objektív tájékoztatásának biztosítása érdekében a kiadónak fel kell tüntetni a megbízó, a kifizető és a kivitelező fél cégét vagy vezetéknevét és nevét, valamint székhelyét, illetve címét, a közvélemény-kutatás vagy felmérés időpontját, a felmérés módját, a mintát és a válaszadók válaszadási arányát, a kérdőívet vagy kérdéseket és a mérési hibákat.

A jelöltekre, jelöltlistákra, politikai pártokra és a népszavazási kérdésre vonatkozó közvélemény-kutatások és felmérések közzététele a szavazás napja előtt 24 órával és a szavazóhelyiségek zárásáig (azaz a kampánycsend időszakában) tilos.

A kiadóknak a médiáról szóló szabályzat alapján a választási hirdetési tartalmakat a megrendelő feltüntetésével kell közzétenni az adott médiában.

A kultúráért és a médiáért felelős felügyelőség feladata e rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése.

Plakát

A Választási és népszavazási kampányról szóló törvény garantálja a szervezőkkel szembeni egyenlő bánásmódot a plakátok elhelyezése során, és ezért előírja a helyi közösségeknek, hogy a plakáthelyek egy részét ingyenesen és egyenlő feltételek mellett osszák el az összes kampányszervező között. Ugyanakkor a plakáthelyek egy részét díj ellenében és előre meghatározott feltételek mellett bérbe is adhatják a szervezőknek.

A plakátokat a fent említett plakáthelyeken kívül is el lehet helyezni, ha a kampány szervezői a telek és más objektumok tulajdonosaival vagy üzemeltetőivel erről megállapodnak.

Tilos más kampányszervezők plakátjait átragasztani vagy azokat megrongálni.

A plakátok elhelyezésével kapcsolatban a fenti rendelkezések végrehajtásának ellenőrzéséért a helyi közösség felügyelősége vagy a helyi közösség rendőri szolgálata illetékes.

A plakátokon fel kell tüntetni a plakát tartalmának megrendelőjét és a plakát sorszámát a plakátok nyomtatása feletti felügyelet miatt. Ez lehetővé teszi az előállított plakátok példányszámának ellenőrzését, amelyet a tervezőnek és nyomdai kivitelezőnek a választási kampány szervezője részére kiállított számlán fel kell tüntetnie. 

Tilos új plakátokat ragasztani vagy elhelyezni a kampánycsend időszaka alatt. Ezt a Szlovén Köztársaság Belügyi Felügyelete felügyeli.

Választási és népszavazási kampányok finanszírozása

A kampányszervező csak természetes személyektől fogadhat el kampánytámogatást. Az adott természetes személy által az adott választási kampányhoz való hozzájárulás összege nem haladhatja meg a Szlovén Köztársaságban dolgozó munkavállaló által keresett tíz havi bruttó átlagfizetést a Szlovén Köztársaság Statisztikai Hivatalának előző évi adatai szerint. Állami hatóságok, helyi közösségek szervei, közjogi és magánjogi jogi személyek, valamint egyéni vállalkozók és önálló vállalkozók nem finanszírozhatnak választási kampányt, kivéve, ha a Választási és népszavazási kampányról szóló törvény másként rendelkezik. A népszavazási kampányhoz hozzájárulhatnak olyan magánjogi jogi személyek is, amelyek alapításkori célja nem a nyereségszerzés.

A választási kampány szervezője a bankoktól és hitelintézetektől csak másokkal azonos feltételek mellett kaphat hitelt. A nyújtott hitel nem tekinthető a választási kampány finanszírozásának.

A választási kampány szervezője, aki természetes személy a Szlovén Köztársaságban a Szlovén Köztársaság Statisztikai Hivatalának előző évi adatai szerinti legfeljebb tíz havi bruttó munkavállalói átlagkereset erejéig utalhat át pénzeszközöket a folyószámlájáról (TRR) a különleges folyószámlára. A politikai pártként működő választási kampányszervező az adott választástól függően a választási törvény 23. cikkében meghatározott maximális összeghatárig utalhat át a rendes folyószámlájáról pénzeszközöket különleges folyószámlára. A politikai párt által adott hozzájárulás és az egyéb hozzájárulások együttesen nem haladhatják meg a Választási és népszavazási kampányról szóló törvényben meghatározott összeget.

Tilos a kampány finanszírozása külföldről, kivételt képez a Szlovén Köztársaság európai parlamenti képviselőinek választása.

A politikai pártok írásbeli megállapodással a saját folyószámlájukról átutalhatnak pénzeszközöket a választási kampányt szervező politikai párt folyószámlájára a közös jelöltlista vagy közös jelölt számára a választási kampány finanszírozása céljából, feltéve, hogy a pártok közös jelöltlistát vagy közös jelöltet javasolnak. A választási kampányt szervező politikai párt a beérkezett teljes összeget átutalja egy külön a választási kampány céljaira nyitott folyószámlára. Az a párt, amely megkapta a választási kampányköltségeinek részleges térítését, ezeket a pénzeszközöket írásbeli megállapodás alapján átutalhatja saját folyószámlájáról más pártok folyószámlájára.

Választási kampányköltségek

A választási és népszavazási kampányról szóló törvény meghatározza, hogy mely költségek minősülnek választási kampányköltségnek, amelyek – függetlenül attól, hogy mikor merültek fel vagy mikor lettek kifizetve – ahhoz a 30 napos időszakhoz kapcsolódnak, amely alatt a választási kampány zajlik. Meghatározza továbbá, hogy egy választási vagy népszavazási kampány szervezője legfeljebb mekkora összeget költhet egy adott választásra vagy népszavazásra.

A szervezőnek – függetlenül attól, hogy politikai kampányra különített-e el pénzeszközöket vagy sem – legkésőbb 45 nappal a szavazás napja előtt a választásokon, illetve legkésőbb 25 nappal a népszavazási szavazás napja előtt, illetve a választási kampányra szánt első pénzügyi tranzakciót megelőzően külön folyószámlát kell nyitnia. A folyószámlán fel kell tüntetni a „választási kampányhoz”, illetve a „népszavazási kampányhoz” megjelölést, amely jelzi, hogy a kampányt mely konkrét választás vagy népszavazás céljából szervezik.

Különleges folyószámla

A választási és népszavazási kampányról szóló törvény határidőt szab a különleges folyószámla megnyitására és bezárására, amelyen a választási vagy népszavazási kampány szervezőjének kell gyűjtenie az összes pénzeszközt, és amelyről a választási kampány minden költségét ki kell fizetnie.

A választási kampány szervezőjének legkésőbb 45 nappal a szavazás napja előtt a választásokon, illetve legkésőbb 25 nappal a szavazás napja előtt a népszavazáson „a választási kampányra” vagy „a népszavazási kampányra” jelöléssel ellátott különleges folyószámlát kell nyitnia, megjelölve, hogy választás vagy népszavazás kapcsán szervezi a kampányt. A fentiektől eltérően a választási kampány szervezőjének a választási vagy népszavazási kampányhoz kapcsolódó első pénzügyi tranzakció indítását megelőzően külön „a választási kampányhoz” vagy „a népszavazási kampányhoz” jelölésű folyószámlát kell nyitnia.

A helyi önkormányzatok képviselőtestületinek és egyéni szerveinek választásain ugyanazon politikai párt területi szervezeti egységei által különböző helyi önkormányzatokban javasolt jelöltlisták és az egyéni jelöltek rendelkezhetnek közös kampányszervezővel (a Választási és népszavazási kampányról szóló törvény 3. cikkének (5) bekezdése; lásd a Számvevőszék 2014. augusztus 7-i véleményét).

Közös jelölés esetén a jelöltet ajánlóknak csak egy választási kampányszervezőjük lehet, és ennek megfelelően csak egy a választási kampány céljaira megnyitott folyószámlájuk lehet.

A választási kampány szervezőjének legkésőbb a szavazás napját követő négy hónapon belül be kell zárnia a különleges tranzakciós számlát.

Az összegyűjtött és felhasznált pénzeszközökről szóló jelentések

A lebonyolítás átláthatóvá tétele és a választási vagy népszavazási kampány felügyelete hatékonyságának biztosítása érdekében az országgyűlési, európai parlamenti, köztársasági elnöki vagy országos népszavazási kampány szervezője, valamint a helyi önkormányzatok  képviselőtestületi tagjainak és egyéni szerveinek vagy a helyi közösségben tartott népszavazás választási kampányának szervezője legkésőbb a különleges folyószámla bezárását követő 15 napon belül köteles a Szlovén Köztársaság Közjogi Nyilvántartási és Szolgáltatási Ügynökségének (Ajpes) részére jelentést benyújtani az Ajpes internetes portálon keresztül a választási vagy népszavazási kampány finanszírozásáról.

A választási kampányról a választási és népszavazási kampányokra gyűjtött és felhasznált pénzeszközökről szóló jelentés tartalmáról és formanyomtatványairól szóló Szabályzat alapján kell beszámolni.

A helyi választások esetében, ahol két választásról van szó és így két választási kampányról, a kampány szervezőinek külön-külön kell beszámolniuk a községi tanács tagjai és a polgármesteri választás kampányára gyűjtött és felhasznált pénzeszközökről (akkor is, ha ugyanaz a választási kampány szervezője).

Tájékoztatás a választások vagy a helyi szintű népszavazás kiírásáról

A választás vagy népszavazás időpontjára vonatkozó információ alapján lehet megnyitni azt a webes alkalmazást, amelyen keresztül a kampányszervezők benyújthatják az összegyűjtött és felhasznált pénzeszközökről szóló jelentést a helyi önkormányzatok képviselőtestületi tagjainak és egyéni szerveinek megválasztására irányuló választási kampányokra, valamint a helyi szintű népszavazási kampányokkal kapcsolatban.

Mivel az Ajpes nem rendelkezik ezekkel az információkkal, és a webes alkalmazás megnyitásához időben, legalább 10 nappal a tervezett választás vagy népszavazás előtt igényli ezeket, megállapodás szerint ezeket az információkat a Közigazgatási Minisztérium gyűjti össze.

A választási kampány szervezési és finanszírozási költségeinek részleges megtérítése

A választási kampányköltségek részleges megtérítésének összegét az országgyűlési, az európai parlamenti és a köztársasági elnöki választások esetében a Választási és népszavazási kampányról szóló törvény határozza meg, míg a helyi választások esetében az összeget a helyi közösség határozza meg a választási kampány megkezdése előtt, figyelembe véve a választási kampányról szóló törvényben meghatározott korlátokat.

A választási kampányköltségek részleges megtérítésére jogosultak:

  • azok a választási kampány szervezők, akiknek a listái mandátumot nyertek az Országgyűlésben vagy az Európai Parlamentben (0,33 euró elnyert szavazatonként, de a teljes összeg nem haladhatja meg a Számvevőszék ellenőrzési jelentésében szereplő felhasznált pénzösszeget);
  • azok a választási kampány szervezők, akiknek a jelöltlistája az adott választókerületben leadott összes szavazat legalább 6%-át vagy az országban leadott összes szavazat legalább 2%-át megszerezte, az adott választókerületben vagy országban leadott szavazatonként 0,17 euró);
  • az olasz és a magyar nemzeti közösség tagjainak választási kampányának szervezői, akiknek jelöltje mandátumot szerzett, vagy az olasz, illetve magyar nemzeti közösséghez tartozó összes jelöltre kiszámított összesített pontszám legalább 25%-a;

A részleges költségtérítés összegének kiszámítása

Az adott jelölt által kapott szavazatok számát úgy számítják ki, hogy a kapott pontjainak számát elosztják az összes jelölt által kapott összes pontszámmal, és ezt az arányt pedig beszorozzák az érvényes szavazólapok teljes számával.

Népszavazási kampány esetén a kampány szervezői nem jogosultak a költségtérítésre.

A kampányköltségek részleges megtérítésének összege a kampány szervezőjének rendes folyószámlájára folyósítható, miután a kampány szervezője bezárta a kampány finanszírozása céljából megnyitott különleges folyószámlát.

Ellenőrzés

A Szlovén Köztársaság Számvevőszéke a folyószámla bezárására vonatkozó határidő lejártát követő hat hónapon belül ellenőrzést végez a választási kampánynak azoknál a szervezőinél, akik a választási kampányról szóló törvény alapján jogosultak a választási kampányköltségek részleges megtérítésére. A Szlovén Köztársaság Számvevőszéke ugyanezen a határidőn belül végezhet ellenőrzést az országos szintű népszavazási kampányok szervezőinél, valamint a helyi önkormányzatok képviselőtestületi tagjainak és egyéni szerveinek megválasztására irányuló választási kampányok, valamint a helyi szintű népszavazással kapcsolatos választási kampányok szervezőinél.

Az ellenőrzés során a Számvevőszék megvizsgálja a választási kampányra összegyűjtött és felhasznált pénzeszközök összegét, valamint ellenőrzi, hogy a választási kampány szervezője a jogszabályoknak megfelelően gyűjtötte-e és használta fel a választási kampányra szánt pénzeszközöket, valamint ellenőrzi, hogy a választási kampány szervezője által a választási kampányról szóló törvény 18. és 19. cikkében említett jelentésekben megadott információk megfelelnek-e a valóságnak.

A választási kampány szervezőjének a kampány finanszírozásáról szóló jelentésben be kell számolnia:

  1. a választási kampányra gyűjtött és felhasznált pénzeszközök teljes összegéről,
  2. a választási kampány szervezője által, annak folyószámlájáról a különleges folyószámlára folyósított hozzájárulások összegéről,
  3. minden olyan természetes személy egyéni hozzájárulásról, amely a szavazás napján meghaladja a Szlovén Köztársaságban az egy munkavállalóra jutó havi bruttó átlagbért a Szlovén Köztársaság Statisztikai Hivatalának előző évi adatai szerint, a természetes személy nevének, vezetéknevének és címének, valamint a hozzájárulás összegének feltüntetésével,
  4. minden olyan kiadási tételt, amelyet a választási kampány szervezője a választási kampány finanszírozása céljára szánt, az összeg feltüntetésével, az összeg nagyságától függetlenül, a cél és a szolgáltatás nyújtójának vagy a termék eladójának megjelölésével,
  5. a választási kampány szervezője számára bank vagy hitelintézet által nyújtott valamennyi hitel, beleértve a hitelt nyújtó bank vagy hitelintézet nevének, székhelyének, üzleti címének és törzsszámának adatai feltüntetését, feltüntetve a kamatlábat, a visszafizetési időszakot, valamint a hitel összegét, függetlenül annak összegétől,
  6. a választási kampány szervezőjének e törvény megsértésével nyújtott valamennyi egyéni hozzájárulás és annak értéke, beleértve a jogi személy vagy egyéni vállalkozás cégnevére, székhelyére és üzleti címére, illetve a választási kampány szervezőjének nyújtott hozzájárulást nyújtó egyéni vállalkozó vagy természetes személy személyes nevére és címére vonatkozó adatokat,
  7. a kampány szervezője által A választási és népszavazási kampányról szóló törvény 22. cikkének (1) bekezdése szerinti összegyűjtött eszközök többlete, és azoknak a hozzájárulásoknak, amelyeket a kampány szervezője nem ezzel a törvénnyel összhangban kapott humanitárius célra történő valamennyi átutalására vonatkozó adatokat.

Felügyelet

A Szlovén Köztársaság Belügyi Felügyelősége felelős a Választási és népszavazási kampányról szóló törvény szerinti kampánycsendre, a plakátok számozására, a más országban folytatott választási kampányra, a választási gyűlések lebonyolítására, valamint a választási kampány szervezőjére vonatkozó információknak az illetékes választási bizottsággal való közlésére vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásának ellenőrzéséért. A Szlovén Köztársaság Kulturális és Médiafelügyelete felelős a médiában folytatott választási kampányra vonatkozó rendelkezések végrehajtásának ellenőrzéséért. A plakátokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásának ellenőrzéséért a helyi közösség felügyeleti hatósága vagy a helyi közösség közrendvédelmi szolgálata felelős. A Szlovén Köztársaság Számvevőszéke illetékes a rendelkezések finanszírozásra vonatkozó részének végrehajtásának ellenőrzése. Ebben az esetben a Számvevőszék vádiratot nyújt be, a szabálysértésről pedig a Ljubljanai Kerületi Bíróság hoz döntést.


Fontos dokumentumok

Jogszabályok

A választási és népszavazási kampányt a Választási és népszavazási kampányról szóló törvény szabályozza átfogó módon. A törvény szabályozza az országgyűlési képviselők megválasztására, az Európai Parlament tagjainak megválasztására, a köztársasági elnök megválasztására, a helyi önkormányzatok képviselőtestületi tagjainak és egyéni szerveinek megválasztására irányuló kampányra, valamint a népszavazási kampányra vonatkozó kérdéseket. A törvény fontos szabályokat tartalmaz a finanszírozás jogszerűségére és átláthatóságára vonatkozóan, amelyeket a Greco (az Európa Tanács Korrupcióellenes Államok Csoportja) ajánlásait követően vezettek be egy 2013-as törvénymódosításban a finanszírozási források jobb átláthatóvá tétele biztosítása és a kampányok finanszírozása hatékonyabb felügyelete érdekében.

A Greco ajánlásai szerint a szervezőnek a választási és népszavazási kampány lebonyolításának minden lényeges pénzügyi vonatkozásáról részletesen be kell számolnia a választási és népszavazási kampányról szóló jelentésben, amelyet megküldenek az Ajpes részére és azt annak honlapján közzéteszik. Ezen túlmenően a választási kampány szervezője csak természetes személyektől kaphat hozzájárulást a kampány támogatása céljából. A Greco zárójelentésében megállapítja, hogy a Szlovén Köztársaság dicséretes előrelépést mutatott a Politikai pártokról szóló törvény és a Választási és népszavazási kampányról szóló törvény 2013. év végi módosításával. Az új jogszabályok nagyrészt összhangban vannak a Greco ajánlásaival, és nagyobb átláthatóságot biztosítanak a politikai finanszírozás terén.

A népszavazási kampányra a választási kampányra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak, kivéve, ha a népszavazási kampányra eltérő szabályok vonatkoznak, például a médiában való közzététel, valamint a plakáthelyek közzététele határidejére vonatkozó szabályokat illetően, a különleges folyószámla megnyitásának és a népszavazási kampány költségeinek megtérítésének határidejére vonatkozóan.