Skoči do osrednje vsebine

Urad vlade za komuniciranje je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije. Na uradu skrbimo za zagotavljanje javnosti dela vlade in obveščanje domače javnosti o delu predsednika vlade in ministrstev ter pripravljamo in izvajamo komunikacijske kampanje o najpomembnejših programskih prioritetah vlade.

Obenem obveščamo tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države ter o pomembnejših dogodkih v Sloveniji. Zagotavljamo strokovno podporo vladnemu predstavniku za odnose z javnostmi, službam za odnose z javnostmi na ministrstvih in vladnih službah, nudimo komunikacijsko podporo pri večjih državnih dogodkih, kot so državniški obiski ter mednarodna srečanja in konference na najvišji ravni.

Naše delo zajema tudi načrtovanje in izvajanje splošne promocijske dejavnosti države ter izvajanje aktivnosti, povezanih z neposrednim komuniciranjem vlade z državljani. V sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi koordiniramo delovanje svetovalcev za odnose z javnostmi na posameznih ministrstvih, vladnih službah in uradih.

Vodstvo

Organizacijske enote

Zgodovina urada

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ima za seboj dolgo razvojno pot. Najprej je podobne naloge kot danes urad opravljal Urad za informacije pri Izvršnem svetu SRS, ustanovljen 19. junija 1958, nato od 14. junija 1963 dalje Sekretariat za informacije v Izvršnem svetu SRS in Republiški komite za informiranje od 1. marca 1980. Po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji leta 1990 je slednji z novim zakonom o državni upravi in z njeno reorganizacijo postal najprej Sekretariat za informiranje in kasneje Ministrstvo za informiranje.

V času osamosvojitvene vojne v Sloveniji je ministrstvo odigralo pomembno vlogo pri obveščanju svetovne javnosti o dogajanju v Sloveniji. V letih po osamosvojitvi pa je skušalo kar najbolj promovirati novo državo. Leta 1993 je bil namesto dotedanjega ministrstva ustanovljen Urad vlade za informiranje, ki je ohranil precej njegovih nalog in prevzel še nekatere nove. V tem obdobju je bila posebna pozornost namenjena pripravi sistemske zakonodaje na področju javnega obveščanja (Zakon o javnih glasilih in Zakon o RTV).

S sklepom vlade o spremembi in dopolnitvi sklepa o nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje (110. seja vlade, 22. februar 2007), ki je stopil v veljavo 10. marca 2007, se je Urad vlade za informiranje preimenoval v Urad vlade za komuniciranje. Pri delovanju urada gre namreč za širši spekter nalog, kot je le informiranje, saj urad izvaja komunikacijske aktivnosti, katerih namen je, poleg informiranja različnih javnosti, tudi spodbujanje dialoga, doseganje konsenza in pridobivanje podpore za uresničevanje vladnega programa.

Zgodovinski oris delovanja urada s seznamom vodilnih od leta 1960.