Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Sprejemanje predpisov v Republiki Sloveniji

  Sprejemanje predpisov je vsebinsko, organizacijsko in postopkovno zahteven proces, ki ga je treba razumeti kot izzivov poln in nikoli končan krogotok od načrtovanja in priprave predpisov do uporabe in vrednotenja učinkov predpisov.

 • Nomotehnika - veda o izdelavi predpisov

  Nomotehnika je veda o pravnih tehnikah priprave predpisov. Upoštevanje pravil nomotehnike v vsakdanji praksi je izjemnega pomena, saj zagotavlja visoko raven kakovosti in jasnosti predpisov.

 • Izvajanje in uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji

  V postopku notifikacije uradno sporočamo Evropski komisiji besedila nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju prenosa in morebitnih zamudah poročamo vladi. Prav tako spremljamo in proučujemo vpliv pravnega reda EU na notranji pravni red in obravnavamo različna vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda EU, ter ministrstvom pomagamo pripraviti odgovor na pisanja Evropske komisije, kadar slednja meni, da Republika Slovenija krši pravo EU.

 • Informatizacija zakonodajnih postopkov

  Z informatizacijo posameznih korakov v postopku priprave in sprejemanja predpisov pripravljavcem predpisov lajšamo načrtovanje in pripravo predpisov, gradiv in ostalih dokumentov, ki so potrebni za kakovostno odločanje na izvršilni ravni.

 • Dostopnost zakonodaje

  Prizadevamo si, da bi postopki sprejemanja predpisov tekli čim bolj nemoteno in hkrati omogočali, da lahko javnost te postopke spremlja in po potrebi v njih sodeluje.

Projekti

 • eZakonodaja

  V teku

  eZakonodaja je koncept enotnega digitalnega okolja, ki združuje različne projekte, usmerjene v celovito in sistematično digitalno transformacijo postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja, objavljanja in vrednotenja zakonodaje v Republiki Sloveniji.