Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Teme

 • Kmetijstvo in razvoj podeželja

  Kmetijska zemljišča, kmetijska gospodarstva neposredna plačila, razvoj podeželja, živinoreja, rastlinska pridelava, podnebne spremembe in kmetijstvo, tržni ukrepi, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava, povezovanje v kmetijstvu

 • Gozdarstvo

  Pomen gozdov, gospodarjenje z gozdovi, Gozdni sklad, gozdnogospodarski načrti, gozdnogojitveni načrti, sledljivost lesa in lesnih proizvodov, varstvo gozdov, sanacija gozdov, podlubniki, nadzor v gozdovih

 • Lovstvo

  Organiziranost lovstva, lovske organizacije, vrste divjadi, lovišča, lovne dobe, dovoljenje za lov, lovski čuvaji, škode po divjadi, izplačevanje odškodnin za škodo

 • Ribištvo

  Ribištvo, morski ribolov, ribolov v celinskih vodah, gospodarski ribolov, negospodarski ribolov, akvakultura, predelava, skupna ribiška politika EU, javne službe v ribištvu, nadzor v ribištvu, finančne podpore za sektor ribištva

 • Nadzor v gozdarstvu

  Nadzor v gozdarstvu ureja Zakon o gozdovih s podzakonskimi akti, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu in Uredba EU o lesu. Nadzor v gozdarstvu pokriva področja gojenja in izkoriščanja gozdov, varstva gozdov, gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.
  Nadzor v gozdarstvu izvajajo gozdni nadzorniki Zavoda za gozdove Slovenije in Inšpekcija za gozdarstvo, ki deluje znotraj Inšpektorata Republike Slovenije kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Nadzor sledljivost gozdnih lesnih sortimentov v prometu izvaja tudi Finančna uprava Republike Slovenije.

 • Nadzor morskega ribištva

  Nadzor morskega ribištva v Sloveniji poteka na vseh stopnjah verige dodane vrednosti, kar pomeni »od mreže do krožnika«. Inšpektorji nadzor izvajajo na ribiških plovilih, v pristaniščih, predelovalnih obratih ter trgovinah in restavracijah. Nadzor opredeljujejo različni pravni okviri in določila.

 • Kakovost in označevanje vina

  Kakovost vina je zelo odvisna od sorte vinske trte (grozdja), rastišča trte (geološke podlage, podnebja, mikroklimatskih pogojev) ter vseh izvedenih enoloških postopkov, s katerimi vinar pridela in doneguje svoje vino. Z vsebino vinske etikete na steklenici potrošnik dobi razumljive in ustrezne informacijo o vinu ali drugem vinskem proizvodu, njegovem izvoru, značilnostih, pridelovalcu, načinu pridelave ipd.