Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Teme

 • Kmetijstvo in razvoj podeželja

  Kmetijska zemljišča, kmetijska gospodarstva neposredna plačila, razvoj podeželja, živinoreja, rastlinska pridelava, podnebne spremembe in kmetijstvo, tržni ukrepi, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava, povezovanje v kmetijstvu

 • Gozdarstvo

  Pomen gozdov, gospodarjenje z gozdovi, Gozdni sklad, gozdnogospodarski načrti, gozdnogojitveni načrti, sledljivost lesa in lesnih proizvodov, varstvo gozdov, sanacija gozdov, podlubniki, nadzor v gozdovih

 • Lovstvo

  Organiziranost lovstva, lovske organizacije, vrste divjadi, lovišča, lovne dobe, dovoljenje za lov, lovski čuvaji, škode po divjadi, izplačevanje odškodnin za škodo

 • Ribištvo

  Ribištvo, morski ribolov, ribolov v celinskih vodah, gospodarski ribolov, negospodarski ribolov, akvakultura, predelava, skupna ribiška politika EU, javne službe v ribištvu, nadzor v ribištvu, finančne podpore za sektor ribištva

 • Nadzor v gozdarstvu

  Nadzor v gozdarstvu ureja Zakon o gozdovih s podzakonskimi akti, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu in Uredba EU o lesu. Nadzor v gozdarstvu pokriva področja gojenja in izkoriščanja gozdov, varstva gozdov, gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.
  Nadzor v gozdarstvu izvajajo gozdni nadzorniki Zavoda za gozdove Slovenije in Inšpekcija za gozdarstvo, ki deluje znotraj Inšpektorata Republike Slovenije kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Nadzor sledljivost gozdnih lesnih sortimentov v prometu izvaja tudi Finančna uprava Republike Slovenije.

 • Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih

  Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije divjih prašičev v Sloveniji.

 • Nadzor morskega ribištva

  Nadzor morskega ribištva v Sloveniji poteka na vseh stopnjah verige dodane vrednosti, kar pomeni »od mreže do krožnika«. Inšpektorji nadzor izvajajo na ribiških plovilih, v pristaniščih, predelovalnih obratih ter trgovinah in restavracijah. Nadzor opredeljujejo različni pravni okviri in določila.

 • Kakovost in označevanje vina

  Kakovost vina je zelo odvisna od sorte vinske trte (grozdja), rastišča trte (geološke podlage, podnebja, mikroklimatskih pogojev) ter vseh izvedenih enoloških postopkov, s katerimi vinar pridela in doneguje svoje vino. Z vsebino vinske etikete na steklenici potrošnik dobi razumljive in ustrezne informacijo o vinu ali drugem vinskem proizvodu, njegovem izvoru, značilnostih, pridelovalcu, načinu pridelave ipd.