Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V procesu inšpekcije nadziramo izvajanje zakonskih določb, ki jih predpisuje 17 zakonov s podzakonskimi akti in 34 uredb, od tega tri uredbe EU.

Naše najpomembnejše naloge so:

 • nadzor nad ustreznostjo rabe kmetijskih zemljišč s ciljem preprečevati nenamensko rabo in onesnaženje;
 • nadzor nad doseganjem rejskih ciljev v živinoreji;
 • preverjanje identifikacije in registracije živali na kmetijskih gospodarstvih;
 • nadzorovanje pogojev dobre kmetijske prakse pri gnojenju in pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev na vodovarstvenih območjih s podtalnico ter spoštovanja načel varovanja okolja, še posebej ko gre za rabo živinskih gnojil in urejenost skladiščnih zmogljivosti;
 • nadzor nad uporabo digestata in komposta na kmetijskih zemljiščih;
 • nadzor nad izvajanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in nad prodajo kmetijskih pridelkov fizičnih oseb;
 • preverjanje pravilnosti podatkov v uradnih registrih, ki jih vodi MKGP;
 • nadzor nad kakovostjo in označevanjem mineralnih gnojil v prometu;
 • nadzorovanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov pri soobstoju kmetijskih rastlin;
 • nadzor nad delovanjem javnih služb in organizacij s področja kmetijstva in živinoreje ter
 • nadzor nad promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov slovenskega porekla.

S ciljem spoštovati zakonske določbe ter za večjo učinkovitost nadzora in boljše spoštovanje izrečenih ukrepov kmetijski inšpektorji sodelujemo z inšpektorji Tržnega inšpektorata, Finančne uprave, Uprave za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, Inšpektorata za okolje in prostor ter s Policijo.