Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Nepremičninske evidence

  Podatki o fizičnih lastnostih nepremičnin v Republiki Sloveniji, ki jih vodi Geodetska uprava, so zbrani v katastru nepremičnin, evidenci državne meje, registru prostorskih enot, registru naslovov in zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.

 • Množično vrednotenje

  Sistem množičnega vrednotenja je zasnovan kot večnamenski sistem, ki omogoča statistično zanesljivo ocenjevanje tržne vrednosti večjemu številu nepremičnin naenkrat, zato je uporaben za različne javne namene, ki potrebujejo tak podatek za svoje delovanje.

 • Trg nepremičnin

  Nepremičnine so ena osnovnih dobrin. Z njimi ljudje zadovoljujemo svoje potrebe po bivanju, delu ali oddihu. Za zadovoljitev teh potreb nas v sodobnem tržno naravnanem gospodarstvu vse večje število posega po nakupu ali najemu nepremičnine. Tako se vse bolj srečujemo s trgom nepremičnin in njegovimi značilnostmi.

 • Standardizacija zemljepisnih imen

  Standardizacija zemljepisnih imen je postopek, s katerim se ugotavlja in zemljepisnim danostim določa enotno pisno obliko, ki temelji na izbranih merilih in ki naj bi bila v rabi obvezujoča.

 • Državni koordinatni sistem

  Koordinatni sistem je matematična osnova, s katero objektom in pojavom pripišemo koordinate in s tem opišemo njihovo lokacijo. To omogoča njihov prikaz na kartah in ustrezno evidentiranje v prostorskih informacijskih sistemih. Državni prostorski koordinatni sistem je osnova za umestitev objektov ali pojavov v prostoru. Prostorska umestitev pomeni določitev ali pripis koordinat točkam, ki predstavljajo objekte ali pojave, v izbranem koordinatnem sistemu. Državni prostorski koordinatni sistem je uradno veljavni koordinatni sistem na območju države.

 • Državni topografski sistem

  Državni topografski sistem je namenjen sistematičnemu zbiranju, vodenju in posodabljanju topografskih podatkov o objektih in pojavih na zemeljskem površju za potrebe organov javne uprave in splošne potrebe. Sestavljajo ga topografski podatki, ki se večinoma vodijo v zbirki topografskih podatkov, državna topografska karta, državne pregledne karte ter drugi topografski podatki. Del državnega topografskega sistema so tudi podatki daljinskega zaznavanja ter zemljepisna imena, ki so deloma standardizirana in jih vodimo v registru zemljepisnih imen.

 • Državna meja

  Državno mejo predstavlja mejna črta, ki je lahko namišljena ali označena črta in ki po kopnem, morju, rekah in jezerih deli območje med državama. Ločuje ju tudi v zraku in pod zemljo.

Projekti

 • Digitalna povezanost prostora, okolja, vode in narave za zeleno lokacijo
  2021–2026

 • Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.