Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Teme

 • Nepremičninske evidence

  Podatki o nepremičninah v Republiki Slovenije so trenutno zbrani in evidentirani v več različnih evidencah. Nepremičninske evidence, ki opredeljujejo fizične lastnosti nepremičnin, vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. V ta sklop nepremičninskih evidenc sodijo zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in tudi register prostorskih enot.

 • Množično vrednotenje

  Sistem množičnega vrednotenja je zasnovan kot večnamenski sistem, ki omogoča statistično zanesljivo ocenjevanje tržne vrednosti večjemu številu nepremičnin naenkrat, zato je uporaben za različne javne namene, ki potrebujejo tak podatek za svoje delovanje.

 • Trg nepremičnin

  Nepremičnine so ena osnovnih dobrin. Z njimi ljudje zadovoljujemo svoje potrebe po bivanju, delu ali oddihu. Za zadovoljitev teh potreb nas v sodobnem tržno naravnanem gospodarstvu vse večje število posega po nakupu ali najemu nepremičnine. Tako se vse bolj srečujemo s trgom nepremičnin in njegovimi značilnostmi.

 • Državna meja

  Evidenca državne meje je temeljna evidenca o mejnih točkah, ki definirajo državno mejo Republike Slovenije s sosednjimi državami. Podatki služijo za grafični prikaz poteka državne meje in za uskladitev drugih prostorskih in nepremičninskih podatkov z državno mejo.

 • Topografski sistem

  Topografski sistem Republike Slovenije je uradni sistem topografskih in kartografskih podatkov in izdelkov. Sestavljajo ga topografski podatki in karte, podatki daljinskega zaznavanja (aerofotografije, ortofoto), modeli višin in register zemljepisnih imen.

 • Državni koordinatni sistem

  Državni prostorski koordinatni sistem je razdeljen na dve sestavini, in sicer horizontalno (horizontalni koordinatni sistem) in vertikalno (višinski in gravimetrični del koordinatnega sistema). Obe sestavini državnega prostorskega koordinatnega sistema sta v naravi vzpostavljeni z državnimi geodetskimi točkami in državnim omrežjem stalnih postaj za globalno določanje položaja. Slovenski državni prostorski koordinatni sistem je skladen s skupnim evropskim koordinatnim sistemom.

Projekti

 • Zaključen

  Projekt HARMO-DATA

  Harmonizacija podatkov za čezmejno upravljanje prostora.

 • Zaključen

  Vzpostavljanje omrežja postaj GPS in evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji

  Namen projekta je vzpostavitev sodobne geoinformacijske infrastrukture v Sloveniji kot ene od osnov za trajnostni razvoj države. Podlaga zanj je Strategija osnovnega geodetskega sistema, ki jo je na svoji 73. redni seji dne 6. maja 2004 sprejela Vlada Republike Slovenije.

 • Zaključen

  Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav

  Projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav je bil kot vnaprej opredeljen projekt leta 2011 vključen v prilogo B Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2009 - 2014 med Republiko Islandijo, Kneževino Liechtenstein, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo.

  Projekt so izvajali: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter projektnimi partnerji Norveško geodetsko upravo in Geodetsko upravo Islandije.

 • V teku

  Program projektov eProstor

  Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja bosta za usklajeno in kakovostno upravljanje s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2020 izvajala »Program projektov eProstor«.

 • V teku

  Prostorski informacijski sistem

  Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

Iskalnik