Skoči do osrednje vsebine

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Je edina slovenska institucija, ki je polno akreditirana za izvajanje ukrepov skupne kmetijske in ribiške politike.

Ustanovljena je bila s sklepom vlade (7. januarja 1999) po evropskem zgledu za izvajanje ukrepov kmetijske politike in izplačevanje sredstev iz evropskih kmetijskih in ribiških skladov.

Agencija je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, živilskopredelovalne industrije in razvoja podeželja. Na agenciji izvajamo ukrepe neposrednih plačil, ukrepe razvoja podeželja in ukrepe kmetijskih trgov. Izvajamo tudi naloge tržnoinformacijskega sistema ter notranjo kontrolo in notranjo revizijo.

Na agenciji smo odgovorni za pravočasno in zakonito izvedbo plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem iz sredstev državnega proračuna in sredstev evropskih skladov: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za ribištvo (ESR).

Preverjamo upravno in vsebinsko ustreznost prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog v skladu z domačo in evropsko zakonodajo izvajamo številne upravne kontrole in kontrole na kraju samem ter obračun plačil. Skrbimo za zakonito in pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem poročamo vladnim in evropskim institucijam. Agencija je v navedenih upravnih postopkih prvostopenjski organ v postopku odločanja.

Učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike pomeni podporo ohranjanju in razvoju podeželja v Sloveniji ter krepitvi kmetijskih trgov. Naše delo je tako usmerjeno k vsem, ki so posredno ali neposredno povezani s kmetijstvom in podeželjem.

Temeljno poslanstvo agencije je izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike, ki temelji na preglednosti, pravilnosti in zakonitosti vseh izvedenih izplačil.

Vodstvo

Organizacijske enote agencije