Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V direktoratu skrbimo za implementacijo slovenskih zunanjepolitičnih ciljev na področju multilateralnih političnih odnosov in v okviru Organizacije združenih narodov, Severnoatlantskega zavezništva, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij.

Zagotavljamo analitično podporo pri oblikovanju slovenskih zunanjepolitičnih odločitev, sodelujemo pri oblikovanju in izvajanju slovenske zunanje politike na področju mednarodnega miru in varnosti, spremljamo aktualne globalne izzive ter spodbujamo razvoj in spoštovanje visokih standardov človekovih pravic na mednarodni ravni.

Načrtujemo politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni in mednarodni ravni ter koordiniramo in spremljamo izvajanje mednarodne razvojne in humanitarne pomoči Slovenije. Ukvarjamo se z aktualnimi vprašanji s področja mednarodnega prava ter sousmerjamo vključevanje Slovenije v mednarodne pogodbene odnose in druge oblike mednarodnega sodelovanja.

Teme

 • Slovenija v OZN

  Organizacija združenih narodov je edinstven sistem za reševanje svetovnih izzivov na področjih mednarodnega miru in varnosti, trajnostnega razvoja in človekovih pravic, kjer lahko države s skupnimi ukrepi prispevajo k pozitivnim spremembam v današnjem svetu.

 • Slovenija v Natu

  Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo v Natu smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, svojih strateških varnostnih interesov in vitalnih nacionalnih državnih interesov.

 • Slovenija in Svet Evrope

  Svet Evrope je nenadomestljiva mednarodna organizacija, ki spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepi demokracijo in vladavino prava v širšem evropskem prostoru. Aktivnosti in prizadevanja Sveta so prispevala k enemu izmed največjih dosežkov moderne Evrope, odpravi smrtne kazni v vseh državah članicah.

 • Slovenija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

  Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je največja regionalna varnostna organizacija. Do varnostnih vprašanj pristopa celostno in jih rešuje s sodelovanjem v okviru treh razsežnosti: politično-vojaške, ekonomsko-okoljske in človekove.

 • Človekove pravice v slovenski zunanji politiki

  Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, vsi imamo enake pravice, ne glede na našo narodnost, kraj bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali druge osebne okoliščine. V slovenski zunanji politiki zato enakovredno obravnavamo politične, državljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice.

 • Mednarodnopravni dokumenti s področja človekovih pravic in poročanja Slovenije

  Slovenija je zavezana univerzalnim instrumentom o človekovih pravicah in je dolžna periodično poročati pogodbenim telesom o uresničevanju posameznih instrumentov oziroma konvencij.

 • Zakaj mednarodno razvojno sodelovanje

  Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah na Zahodnem Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki.

 • Prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije

  Mednarodno razvojno sodelovanje se osredotoča na prednostna vsebinska področja in geografska območja, ki smo jih določili glede na to, kje je razvojno sodelovanje najbolj učinkovito, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav.

 • Načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

  Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pripravlja zakonodajni in strateški okvir za učinkovito načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ozaveščanje o aktivnostih na tem področju.

 • Ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

  Želimo krepiti razumevanje o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Pomembno se je zavedati, da aktivnosti, ki jih na tem področju izvajamo v partnerskih državah, posredno vplivajo tudi na življenje v Sloveniji.

 • Mednarodno pravo

  Zavzemanje za spoštovanje mednarodnega prava je obveznost, vrednota in interes slovenske zunanje politike, ker le spoštovanje mednarodnega prava zagotavlja stabilno mednarodno okolje. Zavzemamo se za krepitev temeljnega načela vladavine prava tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni, ki je tudi eden od temeljev slovenske zunanje politike.

 • Omejevalni ukrepi

  Z omejevalnimi ukrepi oziroma sankcijami želi mednarodna skupnost na miren način doseči, da države ali drugi subjekti, ki ogrožajo mednarodni mir ali varnost, s tem prenehajo. Večinoma se uporabljajo finančne sankcije, embargo na orožje in "potovalni" embargo.

 • Nadzor nad oboroževanjem

  Na tem področju zunanje politike si prizadevamo za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje.

 • Boj proti terorizmu

  Najostreje obsojamo vsakršno obliko terorizma in nasilnega ekstremizma, ne glede na njihovo vrsto in obliko, versko, etnično ali kakršno koli drugo ideologijo. Terorizem spodkopava temeljne vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter negativno vpliva na gospodarstvo države, trajnostni razvoj in zagotavljanje nacionalne varnosti. Za terorizem ni in ne more biti nobenega opravičila.

Projekti

 • V teku

  Naše pravice

  Cilj projekta "Naše pravice" je omogočiti mladim, predvsem otrokom v fazi razvoja in iskanja identitete, da se seznanjajo s človekovimi pravicami - s svojimi pravicami in spoštovanjem pravic drugih. Opolnomočenje otrok, predvsem z izobraževanjem o človekovih pravicah, vključno z njihovimi, je ena od ključnih prednostnih nalog slovenske zunanje politike na področju promocije človekovih pravic.

Sektorji

Iskalnik